Financiële regelingen ondernemers - Update 30 oktober

Er zijn meerdere tijdelijke financiële regelingen. Hier ziet u welke dit zijn en bij welke instantie u deze aan kunt vragen.

Corona-OverbruggingsLening (COL)

Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale ups (TOPSS)

 • Voor wie? Innovatieve startups en scaleups
 • Overbruggingskredieten van minimaal €2 miljoen waarbij Invest-NL maximaal 50% meefinanciert middels een lening
 • Lees meer op de website van Invest-NL

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

De Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW 3) is verlengd. U kunt voor de periode oktober 2020 tot en met juni 2021 nog tegemoetkoming krijgen voor de loonkosten van uw personeel.

 • Voor wie? Ondernemingen die een periode van 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies verwachten. 
 • De belangrijkste nieuwe voorwaarden zijn:
  • U krijgt vanaf 1 januari 2021 loonsteun bij 30% of meer omzetverlies. Voor de maanden oktober tot en met december 2020 is de grens voor omzetverlies nog 20%.
  • U moet elke 3 maanden een nieuwe aanvraag doen voor de NOW 3: vanaf 1 oktober, vanaf 1 januari en/of vanaf 1 april 2021.
  • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt elke 3 maanden minder: van maximaal 80% in de eerste 3 maanden (oktober t/m december 2020), naar maximaal 70% en maximaal 60% in de maanden daarna.
  • U kunt de loonsom per periode laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat u minder tegemoetkoming krijgt.
  • Als u personeel ontslaat vanwege economische redenen, krijgt u geen verlaging meer van de NOW-compensatie die u ontvangt. U bent wel verplicht uw werknemers te helpen met bijscholing of omscholing. Doet u dat niet, dan kunt u een boete krijgen van 5% op de NOW-subsidie. U moet contact opnemen met UWV om uw werknemers te begeleiden.
 • Aanvragen bij het UWV. Werkgevers die kampen met omzetverlies kunnen met deze overbruggingsregeling vaste en flexibele contracten doorbetalen. 
 • De NOW 3 kunt u naar verwachting aanvragen vanaf 16 november 2020
 • Lees meer op de website van het UWV

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS

 • Voor wie? Voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van vaste lasten. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Ondernemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.
 • De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 50.000,-
 • Aanvragen bij RVO.  De TVL-regeling is verlengd tot en met juni 2021.
 • De belangrijkste nieuwe voorwaarden zijn:
  • De grens voor omzetverlies gaat vanaf januari 2021 in stappen omhoog, van 30% naar 45%.
  • U vraagt de nieuwe TVL steeds per 3 maanden aan in plaats van 4 maanden.
  • Het maximale bedrag dat u aan subsidie kunt ontvangen gaat omhoog van € 50.000 naar € 90.000 per 3 maanden.
 • Lees meer informatie op de website van de RVO.

TVL in het 4e kwartaal van 2020

Meer bedrijven kunnen geld krijgen voor vaste lasten. In de maanden oktober tot en met december 2020 gelden tijdelijk versoepelde voorwaarden voor de TVL-subsidie:

 • Alle mkb-bedrijven met minimaal 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL. De beperking op basis van SBI-codes vervalt tijdelijk.
 • Gesloten horecabedrijven krijgen een aanvullende subsidie bovenop de TVL. Deze eenmalige subsidie is een tegemoetkoming voor gemaakte of nog te maken kosten voor voorraad en aanpassingen.
 • Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen hulp wanneer zij niet kunnen voldoen aan de drempel van 30% omzetverlies. Deze steun wordt gebaseerd op hun TVL-subsidie in de zomer. Deze regeling wordt nog verder uitgewerkt.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) 

 • Voor wie? Voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen, met voldoende continuïteitsperspectief.  
 • Aanvragen bij banken. Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van EZK voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden ('onderpand', zoals gebouwen of machines). Provisie minimaal 2%. 
 • Lees meer op de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers is verlengd tot eind juni 2021. De vervolgregeling heet Tozo 3. De Tozo 3 geldt voor de periode 1 oktober 2020 tot en met juni 2021.

 • Voor wie? Zelfstandig ondernemers (inclusief ZZP'ers). 
 • Aanvragen bij ROZ-groep: corona.rozgroep.nl. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen.
 • Belangrijk! Na toekenning van inkomensondersteuning door de ROZ-groep mailt u de beschikking zo spoedig mogelijk naar uitkeringsadministratie@bronckhorst.nl. Zij zorgen dan voor de verdere afhandeling. Heeft u al een voorschot van de gemeente ontvangen, dan wordt deze eerst verrekend
 • Lees meer op de website van de Rijksoverheid

Als u een beroep doet op de Tozo-regeling, bent u verplicht alle inlichtingen te geven aan de ROZ, die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. U voorkomt hiermee terugvordering van de uitkering en een boete.

Geen vermogenstoets

De Tozo-regeling voor zelfstandig ondernemers krijgt per 1 oktober (nog) geen vermogenstoets. Dat maakte het kabinet bekend op 28 september in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. De vermogenstoets is uitgesteld tot 1 april 2021.

Verder kijken op de arbeidsmarkt

Als u voor lange tijd afhankelijk bent van de Tozo, gaat de gemeente waar u woont u helpen om nieuw of ander werk te vinden. Vanaf 1 januari 2021 kijkt de gemeente samen met u welke ondersteuning u nodig heeft. Bijvoorbeeld omscholing of coaching.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor grensondernemers

De tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers gedurende de coronacrisis (Tozo) is vanaf tweede helft mei ook aan te vragen door grensondernemers.

 • Woont u over de grens, maar hebt u uw bedrijf in Nederland? Dan kunt u een Tozo-lening krijgen voor uw bedrijfskapitaal. U kunt hiervoor een aanvraag indienen via de website van de gemeente Maastricht, die op verzoek van het Rijk de regeling voor alle grensondernemers in Nederland gaat uitvoeren. U kunt geen Tozo-uitkering krijgen voor uw levensonderhoud.
 • Woont u in Nederland, maar hebt u uw bedrijf over de grens? Dan kunt u, wanneer u aan de voorwaarden voldoet, een Tozo-uitkering krijgen voor uw levensonderhoud. Vanaf 8 mei 2020 kunt u hiervoor een aanvraag indienen via de website van de ROZ Groep. U kunt geen Tozo-lening krijgen voor uw bedrijfskapitaal.

Uitstel van belastingbetaling en andere regelingen om ondernemers te ontzien 

 •  Voor wie? Ondernemingen. 
 •  Diverse vormen van belastinguitstel aan te vragen via de Belastingdienst. Ook voor gemeentelijke belastingen zijn mogelijkheden. Zie hiervoor de informatie onder '(Uitstel) betaling van gemeentelijke belastingen' en 'Waterschapsbelasting' verder op deze pagina.. 
 •  Lees meer op de website van de Belastingdienst

GO: staatsgarantie op (middel)grote leningen 

BL: financiering voor land- en tuinbouw 

Tegemoetkoming fritesaardappeltelers

Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Met deze de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) stimuleert het kabinet bedrijven om investeringen te doen. Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. Bedrijven kunnen deze investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing.

 • Bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar is de korting van 3% van het investeringsbedrag.
 • Bij investeringen boven € 5.000.000 is de korting 2,44% van het investeringsbedrag.

De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020.

Aanvraag bijstand

Voldoet u niet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een van de inkomensondersteunende maatregelen vanuit het Rijk én heeft u geen ander inkomen of vermogen? Dan kunt u een aanvraag voor bijstand doen. Alle informatie hierover leest u op de pagina ‘Bijstand, uitkering’.

(Uitstel) betaling van gemeentelijke belastingen

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Dat liet het kabinet 12 maart weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Via www.gbtwente.nl/maatregelen-corona-voor-ondernemers kunnen ondernemers uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen, als hun inkomsten wegvallen door de coronamaatregelen. Uitstel van betaling wordt voor alle gemeentelijke belastingen verleend die nog niet zijn betaald. Bronckhorst volgt hiermee het rijksbeleid.

Ondernemers hoeven tot 31 december (was 1 oktober) geen belasting te betalen voor bijvoorbeeld reclamebelasting, toeristenbelasting, onroerende zaakbelasting (OZB) en rioolheffing. Dit geldt voor alle bedrijven die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. 

Na de verlenging van de beperkende rijksmaatregelen, zijn de volgende extra maatregelen voor de ondernemers genomen:

 1. Recreatie-ondernemers ontvangen geen voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020. Door alleen de definitieve aanslag te gebruiken aan het einde van 2020 wordt aangesloten bij de werkelijk ontvangen toeristenbelasting door de recreatie-ondernemers.
 2. Ondernemers die een aanslag hebben of krijgen van meer dan € 6.900 kunnen nu ook gebruik maken van de mogelijkheid van automatische incasso wanneer ze wel kunnen en willen betalen. Daarmee krijgt een ondernemer, nog meer spreidingsmogelijkheden in de betaling.
 3. Voor de invordering geldt dat vanaf eind mei betalingsherinneringen verstuurd worden met de aankondiging dat het aanslagbedrag nog open staat. Er zijn mogelijkheden voor inwoners om kwijtschelding aan te vragen en voor ondernemers om uitstel van betaling en kwijtschelding van niet-zakelijke lasten te krijgen. Wanneer er uitstel is aangevraagd, wordt deze stap uiteraard niet gezet.
 4. Vanaf 15 april worden de aanslagen weer verstuurd. Daarmee wordt voorkomen dat de betalingsverplichtingen op een later moment (voor volgende aanslagjaar) voor de ondernemer of inwoner tot hoge rekeningen leiden. Wie niet kan betalen, kan uitstel vragen via bij GBTwente.

Waterschapsbelasting

Met een uitgebreid pakket aan maatregelen leveren ook de waterschappen een bijdrage om ondernemers door de coronacrisis te loodsen. Als ondernemers de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege de crisis, krijgen ze uitstel. Dat maakten de Unie van Waterschappen, MKB-Nederland en VNO-NCW op 22 maart bekend. Lees hoe u uitstel van betaling aan kunt vragen, op de website van Waterschap Rijn en IJssel. 

Betalingen door gemeente

Ter tegemoetkoming gaat de gemeente zelf per direct over op versneld betalen van binnenkomende facturen van haar leveranciers.