Plannen en projecten

Icon

Overzicht van lopende plannen en projecten in Bronckhorst. Voor bestemmingsplannen verwijzen wij u naar http://www.ruimtelijkeplannen.nl/.

 • Aanpassingen Halseweg Zelhem

  We vernieuwen het asfalt en de stoepen van de Halseweg in Zelhem. Ook passen we de maximale snelheid op deze weg aan: van de rotonde tot aan de komborden mag u voortaan maximaal 60km/uur rijden. Vanaf de komborden is de maximale snelheid 30 km/uur. Om de snelheid omlaag te brengen nemen we verschillende snelheidsremmende maatregelen, zoals chicanes, een versmalling en een groenvak.

 • Bloemenbuurt Zelhem - wijk van de toekomst

  Samen aan de slag in de Bloemenbuurt: bestaande woningen duurzaam en energiezuinig maken én een klimaatbestendige en groene leefomgeving. Zo wordt de Bloemenbuurt een wijk van de toekomst!

 • Dorp en Rand: verbeteren landschappelijke kwaliteit

  ‘Dorp en Rand’ is onderdeel van het Landschapsontwikkelingsplan Bronckhorst, Lochem en Zutphen. Samen met Dorp-en-Rand-werkgroepen willen we de landschappelijke kwaliteit verbeteren door aan te sluiten bij de karakteristieken van het landschap. Daarmee willen we de belevingswaarden en de biodiversiteit verhogen, zodat we duurzame instandhouding van het landschap kunnen garanderen. Er zijn verschillende werkgroepen actief in onze gemeente met ieder hun eigen ‘gebiedsagenda’.

 • Eén boom mot kunn'n – gratis boom op uw terrein

  Veel vrijstaande bomen in het landschap zijn door schaalvergroting verloren gegaan. Juist zo’n enkele boom is waardevol voor vogels en insecten en maakt het landschap bijzonder. Met het project “één boom mot kunn’n” willen we beeldbepalende bomen, zoals eiken, lindes en beuken terugbrengen in het landschap.

 • Gebiedsaanpak verkeer Laag-Keppel - Hummelo - Drempt

  De oplossing voor de verkeersoverlast op de Dorpsstraat en de Hummeloseweg in Laag-Keppel is gevonden. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en dorpsraden uit Keppel, Eldrik, Hummelo en Drempt zocht in het hele gebied rond deze vier kernen naar oplossingen. Want de oplossing voor het ene verkeersprobleem mag niet leiden tot problemen op andere wegen in het gebied. Alle oplossingen waren bespreekbaar, behalve heel grootschalige aanpassingen of nieuwe wegen.

 • Gebiedsproces Baakse Beek Veengoot

  Baakse Beek tussen Horsterkamp en Raadhuisstraat

  In dit project werken Waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland aan een duurzame ontwikkeling van het gebied van de Baakse Beek-Veengoot. Onder de doelstelling 'een stroomgebied op orde'.

 • Gebouw en terrein voormalige basisschool De Vordering – Vorden

  Het schoolgebouw ‘De Vordering’ in Vorden komt beschikbaar voor woningen voor starters. We zien dat starters weinig kans maken in de huidige markt. Ook in Vorden is er weinig aanbod in dit segment. Het bouwen van starters-appartementen betekent een mooie aanvulling op andere woonplannen in Vorden waarbij meer aandacht is voor senioren. Hergebruik van het bestaande pand is uitgangspunt. Het gebouw krijgt hiermee een tweede leven en het draagt bij aan duurzaam hergebruik van bestaande gebouwen

 • Herstructurering Industriepark Zelhem

  Het bedrijventerrein Industriepark in Zelhem dateert uit de jaren ’60 en is verouderd en daardoor niet meer goed geschikt om bedrijven te huisvesten. Daarnaast is het wegprofiel te smal voor vrachtverkeer en is de bocht te scherp voor vrachtverkeer om deze veilig te passeren. Ook is er te weinig groen in het gebied. De gemeente streeft ernaar om samen met de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken.

 • Kavel en landschap Bronckhorst

  Gemeente Bronckhorst en Streekfonds Achterhoek zijn voor het project ‘Kavel en Landschap Bronckhorst’ op zoek naar grondeigenaren die op hun land landschapselementen willen aanleggen en beheren. In totaal stelt de gemeente hiervoor ruim € 170.000 beschikbaar aan Streekfonds Achterhoek voor het maken  van inrichtingsplannen, aanleg en beheer.

 • Kavelruil Bronckhorst

  De gemeente heeft van de provincie Gelderland een subsidie ontvangen voor het verbeteren van de landbouwkundige verkaveling binnen Bronckhorst. Kavelruil is interessant voor agrarische ondernemers die efficiënter willen werken. Door verspreid liggende percelen via een ruiling bij elkaar te leggen of toe te voegen aan de huiskavel, zijn minder verkeersbewegingen over de openbare weg het resultaat. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid en het bespaart de ondernemer tijd en transportkosten. 

 • Nieuwe woningbouwinitiatieven locaties Hoog-Keppel

  De verkoop van de gemeentelocaties De Bongerd en Oude gemeentewerf is afgerond. Wij hebben de locaties overgedragen aan de projectontwikkelaars.

 • Omgevingswet

  In 2023 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Deze wet versimpelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, milieu, auto- en spoorwegen en water, van 26 wetten naar 1 wet. De Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken én ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen in de gemeente. Met de invoering van de Omgevingswet krijgen de inwoners dus een actieve rol!

 • Onderhoud zandwegen

  In het Nationaal Landschap De Graafschap ligt een groot aantal onverharde wegen, bij elkaar zo’n 400 kilometer. Daarvan ligt ruim 144 kilometer op grondgebied van de gemeenten Bronckhorst, Berkelland, Lochem en Zutphen. Het gaat dan om alle openbare zandwegen (alle wegen in beheer van de gemeenten), kerkenpaden en bijvoorbeeld schoolpaden. Sommige paden hebben zelfs een eeuwenoude geschiedenis, zoals hessenwegen.

 • Ongeregistreerd grondgebruik

  Wanneer zonder schriftelijke toestemming van de gemeente een stukje gemeentegrond in gebruik is genomen, is er sprake van ongeregistreerd grondgebruik. Het kan zijn dat mensen zich hier niet eens van bewust van zijn of dat een vorige huiseigenaar zich de grond al had toegeëigend.

 • Pilot sloop overbodige gebouwen in het buitengebied

  Gemeente Bronckhorst heeft een pilot om het slopen van overbodige gebouwen in het buitengebied te stimuleren. De verwachting is dat vanwege schaalvergroting in de landbouw veel gebouwen in het buitengebied overbodig worden. Deze leegstaande gebouwen die u niet (meer) gebruikt kosten u als eigenaar geld. Sloop is een manier om deze kosten te beperken én verpaupering door leegstaande gebouwen te voorkomen.

 • Ruimtelijk wensbeeld voor omgeving Witte Paard Zelhem

  Begin april heeft het college van b en w ingestemd met het Ruimtelijk Wensbeeld voor het gebied rondom het Witte Paard in Zelhem. Vanwege verschillende ontwikkelingen in het gebied is een ruimtelijk wensbeeld vastgesteld voor het gebied rondom het Witte Paard in Zelhem, direct ten noorden van de markt in het centrum. Een van de ontwikkelingen is een woningbouwplan voor de locatie van het Witte Paard. Er is hiervoor een schetsplan ingediend en we zijn in overleg met de ontwikkelaar om te komen tot een haalbaar plan dat past in het wensbeeld en de woonvisie.

 • Schapen in Bronckhorst

  Schapen 't Groote veld

  Sinds een aantal jaar is de gemeente gestart met het project ‘Schapen in Bronckhorst’. Hiermee is een begin gemaakt aan het terugbrengen van de schapencultuur in het landschap. Het terugbrengen van schapen in het Bronckhorster landschap is vanuit de gedachte van plattelandsvernieuwing en vanuit cultuurhistorisch oogpunt een goede ontwikkeling.

 • Solarpark De Kwekerij in Hengelo: een uniek project

  Als u weleens op de provinciale weg tussen Vorden en Hengelo rijdt, kan het u niet ontgaan. Hier is aan de rand van Hengelo een bijzonder project verrezen: NL solarpark De Kwekerij. Hoezo bijzonder vraagt u zich wellicht af? Omdat in dit solarpark duurzaamheid en natuur hand in hand gaan en dat gebeurt nog nergens anders in Nederland!

 • Sportagenda en lokaal sportakkoord

  Sporten, bewegen, mentaal en fysiek fit blijven is erg belangrijk. De gemeente Bronckhorst wil dat dit voor iedereen mogelijk is en blijft. Daarom stelden we een lokaal beweeg- en sportakkoord op en zorgden we samen met de sportorganisaties voor een sportagenda.

 • Tijdelijke asielopvang bij De Betteld in Zelhem

  De gemeente en camping De Betteld in Zelhem geven opnieuw gehoor aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om tijdelijk een aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar in groepsaccommodatie De Witte Herberg op te vangen. Het gaat om de periode medio november t/m medio maart 2023. Daarna wordt de accommodatie weer door vakantiegangers gebruikt.

 • Toekomstige huisvesting Voortgezet Onderwijs Vorden

  School 't Beeckland in Vorden

  In 2020 is besloten om in Vorden een nieuwe school voor voortgezet onderwijs (VMBO en onderbouw HAVO/VWO) te gaan bouwen. U kunt het raadsdebat hierover terugkijken. Het huidige schoolgebouw van Het Kompaan College in het dorp is sterk verouderd en niet geschikt voor het nieuwe eigentijdse onderwijsconcept dat de school heeft ontwikkeld. De wethouder van onderwijs verwoordt het als volgt: “De bouw van een nieuwe onderscheidende en toekomstbestendige school voor voortgezet onderwijs, waarin innovatief leren en ondernemen samenkomt, is belangrijk voor de toekomst van onze jeugd, de werkgelegenheid en leefbaarheid van Vorden en Bronckhorst.”

 • Uitvoering speelruimteplan

  In onze gemeente wonen steeds minder kinderen. Daarom gaan wij minder speeltoestellen beheren. Ons uitgangspunt is wel een centrale speelplek met uitdagende toestellen per kern of speelwijk. Buiten spelen is belangrijk! 

 • Verhuisvergoeding voor winkels centrum Hengelo

  Centrum Hengelo Gdl

  Het winkel/horeca gebied van Hengelo ligt verspreid over 3 zones, waardoor het moeilijk is een levendig dorpshart te creëren. Daarom werkt de gemeente samen met de werkgroep Vitale kern Hengelo aan een compacter, gezelliger en toekomstbestendig centrum van het dorp in zone A. Dit is het gebied Raadhuisstraat, noordelijk deel Spalstraat en Raadhuisstraat Noord (winkelconcentratie rondom PLUS supermarkt). Winkels en horeca die er buiten liggen en hier naar toe willen verhuizen, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Hiervoor is een projectplan voor de versterking van het centrum vastgesteld. In dit plan staat ook dat er een plan van aanpak komt voor panden die hierdoor vrijkomen.

 • Vitale kernen

  Foto gemaakt bij het aanbieden van het manifest Vitale kernen

  Hoe houden wij de centra van de vier grote kernen: Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem vitaal? Vier werkgroepen bestaande uit inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeente maken hiervoor een visie per kern. Elke kern heeft andere ideeën en wensen.

 • Woningbouw voor jongeren

  Jongeren realiseren hun woonwensen op een mooie locatie in Bronckhorst!

 • Zonnepark de Baakermat

  Zonnepark de Baakermat komt aan de L. Dolfingweg in Baak en krijgt straks circa 5.300 zonnepanelen waarmee jaarlijks 2.118.000 kWh aan groene energie opgewekt wordt. Dit voorziet ruim 700 huishoudens van groene stroom. Met de aanleg van het zonnepark stoten we jaarlijks 1.300 ton minder CO2 uit. Dat maakt Baak met recht een groen en duurzaam dorp.

 • Zonnige bedrijven

  Bronckhorster bedrijven kunnen nu meedoen met het regionale programma Zonnige Bedrijven dat Agem heeft opgezet voor de Achterhoek. Dit programma helpt ondernemers om de grotere bedrijfsdaken beter te benutten. Daken van meer dan 500m² zijn namelijk vaak geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen en zodoende het opwekken van zonne-energie.