Plannen en projecten

Icon

Overzicht van lopende plannen en projecten in Bronckhorst. Voor bestemmingsplannen verwijzen wij u naar http://www.ruimtelijkeplannen.nl/.

 • Bloemenbuurt Zelhem - wijk van de toekomst

  Prowonen en de gemeente zijn in vier straten in de Bloemenbuurt bezig met het toekomstbestendig maken van woningen en openbare ruimte. De gemeente wil hier graag een vervolg aan geven voor de gehele Bloemenbuurt. Daartoe wordt een project gestart om  bestaande woningen in de Bloemenbuurt duurzaam en energiezuinig te maken en de openbare ruimte klimaatbestendig en groener. De ervaringen die hiermee opgedaan worden, dienen als voorbeeld voor de aanpak in de rest van de gemeente.

 • Dorp en Rand: verbeteren landschappelijke kwaliteit

  ‘Dorp en Rand’ is onderdeel van het Landschapsontwikkelingsplan Bronckhorst, Lochem en Zutphen. Samen met Dorp-en-Rand-werkgroepen willen we de landschappelijke kwaliteit verbeteren door aan te sluiten bij de karakteristieken van het landschap. Daarmee willen we de belevingswaarden en de biodiversiteit verhogen, zodat we duurzame instandhouding van het landschap kunnen garanderen. Er zijn verschillende werkgroepen actief in onze gemeente met ieder hun eigen ‘gebiedsagenda’.

 • Eén boom mot kunn'n – gratis boom op uw terrein

  Veel vrijstaande bomen in het landschap zijn door schaalvergroting verloren gegaan. Juist zo’n enkele boom is waardevol voor vogels en insecten en maakt het landschap bijzonder. Met het project “één boom mot kunn’n” willen we beeldbepalende bomen, zoals eiken, lindes en beuken terugbrengen in het landschap.

 • Gebiedsproces Baakse Beek Veengoot

  Baakse Beek tussen Horsterkamp en Raadhuisstraat

  In dit project werken Waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland aan een duurzame ontwikkeling van het gebied van de Baakse Beek-Veengoot. Onder de doelstelling 'een stroomgebied op orde'.

 • Herinrichting N330 en Dorpstraat Halle

  De provincie Gelderland is vanaf februari 2021 bezig met groot onderhoud aan de N330 binnen de bebouwde kom van Halle. De werkzaamheden duren ongeveer tot september. Hiervoor is het noodzakelijk om in fases de N330 volledig af te sluiten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de route Zelhem-Doetinchem-A18-Varsseveld. Aannemer KWS informeert de inwoners van Halle over de concrete (verkeers)hinder in het dorp.

 • Herstructurering Industriepark Zelhem

  Het bedrijventerrein Industriepark in Zelhem dateert uit de jaren ’60 en is verouderd en daardoor niet meer goed geschikt om bedrijven te huisvesten. Daarnaast is het wegprofiel te smal voor vrachtverkeer en is de bocht te scherp voor vrachtverkeer om deze veilig te passeren. Ook is er te weinig groen in het gebied. De gemeente streeft er naar om samen met de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken.

 • Kavelruil Bronckhorst

  De gemeente heeft van de provincie Gelderland een subsidie ontvangen voor het verbeteren van de landbouwkundige verkaveling binnen Bronckhorst. Kavelruil is interessant voor agrarische ondernemers die efficiënter willen werken. Door verspreid liggende percelen via een ruiling bij elkaar te leggen of toe te voegen aan de huiskavel, zijn minder verkeersbewegingen over de openbare weg het resultaat. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid en het bespaart de ondernemer tijd en transportkosten. 

 • Nieuwe woningbouwinitiatieven locaties Hoog-Keppel

  In 2020 zijn er verschillende woningbouwinitiatieven ingediend voor de locaties De Bongerd en oude gemeentewerf in Hoog-Keppel, die de gemeente in de verkoop had staan. Alle binnengekomen plannen zijn in november 2020 beoordeeld en voor beide locaties is een geschikt plan geselecteerd. Voor de Bongerd een plan voor 12 appartementen. Voor de werf een plan voor zes levensloopbestendige woningen. Na de selectie van de ingediende initiatieven is onrust ontstaan over de verkoopprocedure. In de gemeenteraad zijn hierover ook vragen gesteld en de raad besloot te laten onderzoeken of het proces zorgvuldig is verlopen. In mei 2021 heeft de raad de onderzoeken besproken. Dit leidde ertoe dat de afronding van de verkoop van beide percelen kan doorgaan. De verwachting is dit in de zomer van 2021 wordt afgerond.

 • Omgevingswet

  In 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Deze wet versimpelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, milieu, auto- en spoorwegen en water, van 26 wetten naar 1 wet. De Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken én ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen in de gemeente. Met de invoering van de Omgevingswet krijgen de inwoners dus een actieve rol!

 • Onderhoud zandwegen

  In het Nationaal Landschap De Graafschap ligt een groot aantal onverharde wegen, bij elkaar zo’n 400 kilometer. Daarvan ligt ruim 144 kilometer op grondgebied van de gemeenten Bronckhorst, Berkelland, Lochem en Zutphen. Het gaat dan om alle openbare zandwegen (alle wegen in beheer van de gemeenten), kerkenpaden en bijvoorbeeld schoolpaden. Sommige paden hebben zelfs een eeuwenoude geschiedenis, zoals hessenwegen.

 • Ongeregistreerd grondgebruik

  Wanneer zonder schriftelijke toestemming van de gemeente een stukje gemeentegrond in gebruik is genomen, is er sprake van ongeregistreerd grondgebruik. Het kan zijn dat mensen zich hier niet eens van bewust van zijn of dat een vorige huiseigenaar zich de grond al had toegeëigend.

 • Opknappen (reconstructie) vier straten Bloemenbuurt Zelhem

  Prowonen investeert fors in de woningen in Dahlia-, Zonnebloem-, Zinnia- en Asterstraat in Zelhem door de woningen te verduurzamen. De gemeente Bronckhorst sluit daarbij aan en knapt deze straten op om zo de leefbaarheid en samenhang in de wijk te versterken. Voor de uitvoering is een bedrag van € 550.000,- uitgetrokken.

 • Pilot sloop overbodige gebouwen in het buitengebied

  Gemeente Bronckhorst heeft een pilot om het slopen van overbodige gebouwen in het buitengebied te stimuleren. De verwachting is dat vanwege schaalvergroting in de landbouw veel gebouwen in het buitengebied overbodig worden. Deze leegstaande gebouwen die u niet (meer) gebruikt kosten u als eigenaar geld. Sloop is een manier om deze kosten te beperken én verpaupering door leegstaande gebouwen te voorkomen.

 • Pilot Woningbouw voor jongeren

  Tussen de 18 en 30 jaar en op zoek naar een betaalbare woning? Jongeren realiseren hun woonwensen op een mooie locatie in Bronckhorst!

 • Ruimtelijk wensbeeld voor omgeving Witte Paard Zelhem

  Begin april heeft het college van b en w ingestemd met het Ruimtelijk Wensbeeld voor het gebied rondom het Witte Paard in Zelhem. Vanwege verschillende ontwikkelingen in het gebied is een ruimtelijk wensbeeld vastgesteld voor het gebied rondom het Witte Paard in Zelhem, direct ten noorden van de markt in het centrum. Een van de ontwikkelingen is een woningbouwplan voor de locatie van het Witte Paard. Er is hiervoor een schetsplan ingediend en we zijn in overleg met de ontwikkelaar om te komen tot een haalbaar plan dat past in het wensbeeld en de woonvisie.

 • Schapen in Bronckhorst

  Schapen 't Groote veld

  Sinds een aantal jaar is de gemeente gestart met het project ‘Schapen in Bronckhorst’. Hiermee is een begin gemaakt aan het terugbrengen van de schapencultuur in het landschap. Het terugbrengen van schapen in het Bronckhorster landschap is vanuit de gedachte van plattelandsvernieuwing en vanuit cultuurhistorisch oogpunt een goede ontwikkeling.

 • Solarpark De Kwekerij in Hengelo: een uniek project

  Als u weleens op de provinciale weg tussen Vorden en Hengelo rijdt, kan het u niet ontgaan. Hier is aan de rand van Hengelo een bijzonder project verrezen: NL solarpark De Kwekerij. Hoezo bijzonder vraagt u zich wellicht af? Omdat in dit solarpark duurzaamheid en natuur hand in hand gaan en dat gebeurt nog nergens anders in Nederland!

 • Sportagenda en lokaal sportakkoord

  Sporten, bewegen, mentaal en fysiek fit blijven is erg belangrijk. De gemeente Bronckhorst wil dat dit voor iedereen mogelijk is en blijft. Daarom stellen we de komende tijd een lokaal sportakkoord en hebben we samen met de sportorganisaties e.d. een sportagenda opgesteld.

 • Toekomstige huisvesting Voortgezet Onderwijs Vorden

  School 't Beeckland in Vorden

  In 2020 is besloten om in Vorden een nieuwe school voor voortgezet onderwijs (VMBO en onderbouw HAVO/VWO) te gaan bouwen. U kunt het raadsdebat hierover terugkijken. Het huidige schoolgebouw van Het Kompaan College in het dorp is sterk verouderd en niet geschikt voor het nieuwe eigentijdse onderwijsconcept dat de school heeft ontwikkeld. Wethouder Hofman van onderwijs over dit besluit: “De bouw van een nieuwe onderscheidende en toekomstbestendige school voor voortgezet onderwijs, waarin innovatief leren en ondernemen samenkomt, is belangrijk voor de toekomst van onze jeugd, de werkgelegenheid en leefbaarheid van Vorden en Bronckhorst.”

 • Uitvoering speelruimteplan

  In onze gemeente wonen steeds minder kinderen. Daarom gaan wij minder speeltoestellen beheren. Ons uitgangspunt is wel een centrale speelplek met uitdagende toestellen per kern of speelwijk. Buiten spelen is belangrijk! 

 • Vitale kernen

  Foto gemaakt bij het aanbieden van het manifest Vitale kernen

  Hoe houden wij de centra van de vier grote kernen: Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem vitaal? Vier werkgroepen bestaande uit inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeente maken hiervoor een visie per kern. Elke kern heeft andere ideeën en wensen.

 • Zonnepark de Baakermat

  Zonnepark de Baakermat komt aan de L. Dolfingweg in Baak en krijgt straks circa 5.300 zonnepanelen waarmee jaarlijks 2.118.000 kWh aan groene energie opgewekt wordt. Dit voorziet ruim 700 huishoudens van groene stroom. Met de aanleg van het zonnepark stoten we jaarlijks 1.300 ton minder CO2 uit. Dat maakt Baak met recht een groen en duurzaam dorp.

 • Zonnige bedrijven

  Bronckhorster bedrijven kunnen nu meedoen met het regionale programma Zonnige Bedrijven dat Agem heeft opgezet voor de Achterhoek. Dit programma helpt ondernemers om de grotere bedrijfsdaken beter te benutten. Daken van meer dan 500m² zijn namelijk vaak geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen en zodoende het opwekken van zonne-energie.