Plannen en projecten

Icon

Overzicht van lopende plannen en projecten in Bronckhorst. Voor bestemmingsplannen verwijzen wij u naar http://www.ruimtelijkeplannen.nl/.

 • Aanpassing bestemmingsplannen wat betreft woningbouwaantallen

  In januari 2011 stelde de raad de regionale Woonvisie vast. De afnemende bevolkingsgroei en de demografische ontwikkelingen (meer ouderen/minder jongeren) leiden er toe dat de Achterhoek als geheel haar woningbouwplannen behoorlijk moet bijstellen. Van 14.000 naar 5.900 extra woningen in de periode 1 januari 2010-1 januari 2025. Voor Bronckhorst betekent dit dat de nieuwbouwplannen die we hadden, terug moeten van ruim 1.200 naar 385.

 • Asbesttrein

  Foto van een asbestdak

  Samen met andere Achterhoekse gemeenten is de ‘stichting Asbesttrein’ opgezet om te ondersteunen bij het verwijderen van asbestdaken. Binnen een 'asbesttrein' werken bedrijven samen om asbest te verwijderen, af te voeren en eventueel een nieuw dak te monteren. De werkzaamheden worden snel achter elkaar, als in een trein uitgevoerd, waardoor er kosten worden bespaard. De asbesttrein zorgt er ook voor dat alle benodigde vergunningen worden aangevraagd en financiële mogelijkheden worden benut. Hier heeft u als eigenaar geen omkijken naar.

 • Bossenproject

  Verspreid over de gemeente Bronckhorst liggen honderden kleine bossen met een oppervlakte van 1 hectare of minder. Deze kleine bosjes hebben een belangrijke functie voor het landschap en de natuur in de omgeving. Tijdig en geregeld onderhoud is noodzakelijk, maar vaak ontbreekt het de eigenaar aan tijd of middelen om het bosje goed te beheren. Met verschillende partijen zijn deze bosjes in de afgelopen jaren onderhouden om zo de landschaps- en natuurwaarde te verhogen.

 • Bronckhorster bestemmingsplannen: van 10 naar 2

  Tot voor kort hadden we zeven hoofd-bestemmingsplannen voor het stedelijk gebied (de kernen) en drie voor het landelijk gebied (buitengebied). In deze 10 plannen waren de bestaande regelingen samengebracht in één plan per deelgebied, maar ze voorzagen niet in grote nieuwe ontwikkelingen. We brengen dit aantal terug naar twee bestemmingsplannen: één voor het stedelijk gebied en één voor het landelijk gebied. 

 • Dorp en Rand: verbeteren landschappelijke kwaliteit

  Het project Dorp en Rand is onderdeel van het Landschapsontwikkelingsplan Bronckhorst, Lochem en Zutphen. Met het project willen we de landschappelijke kwaliteit verbeteren door aan te sluiten bij de karakteristieken van het landschap. Daarmee willen we de belevingswaarden en uitstraling optimaliseren, zodat we duurzame instandhouding van het landschap kunnen garanderen. Er lopen verschillende deelprojecten.

 • Eén boom moet kunnen – gratis boom op uw terrein

  Veel vrijstaande bomen in het landschap zijn door schaalvergroting verloren gegaan. Juist zo’n enkele boom is waardevol voor vogels en insecten en maakt het landschap bijzonder. Met het project “één boom mot kunn’n” willen we beeldbepalende bomen, zoals eiken, lindes en beuken terugbrengen in het landschap.

 • Gebiedsproces Baakse Beek Veengoot

  Baakse Beek tussen Horsterkamp en Raadhuisstraat

  In dit project werken Waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland aan een duurzame ontwikkeling van het gebied van de Baakse Beek-Veengoot. Onder de doelstelling 'een stroomgebied op orde'.

 • Glasvezelproject buitengebied Bronckhorst

  De buitengebieden van de Achterhoek zijn niet goed aangesloten op het internet. Dat leidt tot problemen voor ondernemers, onderwijs en zorgvoorzieningen. Voor een economisch gezonde en leefbare regio is snel internet onmisbaar. Vandaar dat provincie en gemeenten in de Achterhoek het initiatief namen tot aanleg van een snel internet. Meer dan 50% van de bewoners van het buitengebied heeft zich aangemeld voor glasvezel. De aanleg is gestart! Op de website van Glasvezel buitenaf vindt u de laatste stand van zaken en kunt u terecht met uw vragen.

 • Kavelruil Bronckhorst

  De gemeente heeft van de provincie Gelderland een subsidie ontvangen voor het verbeteren van de landbouwkundige verkaveling binnen Bronckhorst. Kavelruil is interessant voor agrarische ondernemers die efficiënter willen werken. Door verspreid liggende percelen via een ruiling bij elkaar te leggen of toe te voegen aan de huiskavel, zijn minder verkeersbewegingen over de openbare weg het resultaat. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid en het bespaart de ondernemer tijd en transportkosten. 

 • Nieuw afvalinzameling- en tariefsysteem

  Bronckhorsters scheiden hun afval goed. Dat is belangrijk voor een duurzame toekomst. Gescheiden afval kan hergebruikt worden en dat zorgt voor een schoner milieu. De kosten van de afvalverwerking, zoals van PMD en oud papier, stijgen echter en onze afvalinkomsten lopen terug door onder meer de goede scheiding. Om de mooie resultaten voort te zetten en tegelijk de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen, hebben wij samen met inwoners een toekomstbestendig plan voor afvalinzameling in de gemeente opgesteld.

 • Onderhoud zandwegen

  In het Nationaal Landschap De Graafschap ligt een groot aantal onverharde wegen, bij elkaar zo’n 400 kilometer. Daarvan ligt ruim 144 kilometer op grondgebied van de gemeenten Bronckhorst, Berkelland, Lochem en Zutphen. Het gaat dan om alle openbare zandwegen (alle wegen in beheer van de gemeenten), kerkenpaden en bijvoorbeeld schoolpaden. Sommige paden hebben zelfs een eeuwenoude geschiedenis, zoals hessenwegen.

 • Ongeregistreerd grondgebruik

  Wanneer zonder schriftelijke toestemming van de gemeente een stukje gemeentegrond in gebruik is genomen, is er sprake van ongeregistreerd grondgebruik. Het kan zijn dat mensen zich hier niet eens van bewust van zijn of dat een vorige huiseigenaar zich de grond al had toegeëigend.

 • Pilot sloop overbodige gebouwen in het buitengebied

  Gemeente Bronckhorst heeft een pilot om het slopen van overbodige gebouwen in het buitengebied te stimuleren. De verwachting is dat vanwege schaalvergroting in de landbouw veel gebouwen in het buitengebied overbodig worden. Deze leegstaande gebouwen die u niet (meer) gebruikt kosten u als eigenaar geld. Sloop is een manier om deze kosten te beperken én verpaupering door leegstaande gebouwen te voorkomen.

 • Pilot Woningbouw voor jongeren

  Tussen de 18 en 30 jaar en op zoek naar een betaalbare woning? Realiseer jouw woonwensen op een mooie locatie in Bronckhorst!

 • Plannen voor gebouw bibliotheek/galerie Zelhem

  Zoals u wellicht weet, bekijken wij samen met ProWonen de mogelijkheden voor seniorenhuisvesting in de oude dorpsboerderij aan de Burg. Rijpstrastraat in Zelhem. De huurders van het pand zijn enige tijd geleden geïnformeerd over de plannen.

 • Schapen in Bronckhorst

  Schapen 't Groote veld

  Sinds een aantal jaar is de gemeente gestart met het project ‘Schapen in Bronckhorst’. Hiermee is een begin gemaakt aan het terugbrengen van de schapencultuur in het landschap. Het terugbrengen van schapen in het Bronckhorster landschap is vanuit de gedachte van plattelandsvernieuwing en vanuit cultuurhistorisch oogpunt een goede ontwikkeling.

 • Solarpark De Kwekerij in Hengelo: een uniek project

  Als u weleens op de provinciale weg tussen Vorden en Hengelo rijdt, kan het u niet ontgaan. Hier is aan de rand van Hengelo een bijzonder project verrezen: NL solarpark De Kwekerij. Hoezo bijzonder vraagt u zich wellicht af? Omdat in dit solarpark duurzaamheid en natuur hand in hand gaan en dat gebeurt nog nergens anders in Nederland!

 • Toekomstige huisvesting Voortgezet Onderwijs Vorden

  School 't Beeckland in Vorden

  Scholen ’t Beeckland in Vorden en Het Stedelijk uit Zutphen werken sinds 1 augustus 2019 samen onder de naam Kompaan College. Zij willen toekomstbestendig VMBO/Voortgezet Onderwijs bieden op locaties in Vorden en Zutphen. Het huidige schoolgebouw in Vorden is verouderd en niet geschikt voor het nieuwe eigentijdse onderwijsconcept dat de school heeft ontwikkeld.

 • Uitvoering speelruimteplan

  In onze gemeente wonen steeds minder kinderen. Daarom gaan wij minder speeltoestellen beheren. Ons uitgangspunt is wel een centrale speelplek met uitdagende toestellen per kern of speelwijk. Buiten spelen is belangrijk! 

 • Vitale kernen

  Foto gemaakt bij het aanbieden van het manifest Vitale kernen

  Hoe houden wij de centra van de vier grote kernen: Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem vitaal? Vier werkgroepen bestaande uit inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeente maken hiervoor een visie per kern. Elke kern heeft andere ideeën en wensen.

 • Wildenborchseweg

  Op de Wildenborchseweg tussen Lochem en Vorden worden verkeersmaatregelen genomen om de veiligheid van weggebruikers en aanwonenden te vergroten.

 • Zonnepark in Baak

  Initiatiefnemers Remie Groep uit Uden in samenwerking met NPG energie hebben een plan om een zonnepark te realiseren op het voormalig sportterrein van vv Baak. Zij willen het terrein voorzien van ca. 4.800 zonnepanelen. Dubbel grondgebruik zou mogelijk kunnen zijn (beweiding, biologische akkerbouw). Het terrein is grotendeels omzoomd door bosjes. Dit blijft ook zo.

 • Zonnige bedrijven

  Bronckhorster bedrijven kunnen nu meedoen met het regionale programma Zonnige Bedrijven dat AGEM heeft opgezet voor de Achterhoek. Dit programma helpt ondernemers om de grotere bedrijfsdaken beter te benutten. Daken van meer dan 500m² zijn namelijk vaak geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen en zodoende het opwekken van zonne-energie.