Plannen en projecten

Icon

Overzicht van lopende plannen en projecten in Bronckhorst. Voor bestemmingsplannen verwijzen wij u naar http://www.ruimtelijkeplannen.nl/.

 • Asbesttrein

  Foto van een asbestdak

  Samen met andere Achterhoekse gemeenten is de ‘stichting Asbesttrein’ opgezet om te ondersteunen bij het verwijderen van asbestdaken. Binnen een 'asbesttrein' werken bedrijven samen om asbest te verwijderen, af te voeren en eventueel een nieuw dak te monteren. De werkzaamheden worden snel achter elkaar, als in een trein uitgevoerd, waardoor er kosten worden bespaard. De asbesttrein zorgt er ook voor dat alle benodigde vergunningen worden aangevraagd en financiële mogelijkheden worden benut. Hier heeft u als eigenaar geen omkijken naar.

 • Bossenproject

  Verspreid over de gemeente Bronckhorst liggen honderden kleine bossen met een oppervlakte van 1 hectare of minder. Deze kleine bosjes hebben een belangrijke functie voor het landschap en de natuur in de omgeving. Tijdig en geregeld onderhoud is noodzakelijk, maar vaak ontbreekt het de eigenaar aan tijd of middelen om het bosje goed te beheren. Met verschillende partijen zijn deze bosjes in de afgelopen jaren onderhouden om zo de landschaps- en natuurwaarde te verhogen.

 • Dorp en Rand: verbeteren landschappelijke kwaliteit

  Het project Dorp en Rand is onderdeel van het Landschapsontwikkelingsplan Bronckhorst, Lochem en Zutphen. Met het project willen we de landschappelijke kwaliteit verbeteren door aan te sluiten bij de karakteristieken van het landschap. Daarmee willen we de belevingswaarden en uitstraling optimaliseren, zodat we duurzame instandhouding van het landschap kunnen garanderen. Er lopen verschillende deelprojecten.

 • Eén boom moet kunnen – gratis boom op uw terrein

  Veel vrijstaande bomen in het landschap zijn door schaalvergroting verloren gegaan. Juist zo’n enkele boom is waardevol voor vogels en insecten en maakt het landschap bijzonder. Met het project “één boom mot kunn’n” willen we beeldbepalende bomen, zoals eiken, lindes en beuken terugbrengen in het landschap.

 • Gebiedsproces Baakse Beek Veengoot

  Baakse Beek tussen Horsterkamp en Raadhuisstraat

  In dit project werken Waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland aan een duurzame ontwikkeling van het gebied van de Baakse Beek-Veengoot. Onder de doelstelling 'een stroomgebied op orde'.

 • Glasvezelproject buitengebied Bronckhorst

  De buitengebieden van de Achterhoek zijn niet goed aangesloten op het internet. Dat leidt tot problemen voor ondernemers, onderwijs en zorgvoorzieningen. Voor een economisch gezonde en leefbare regio is snel internet onmisbaar. Vandaar dat provincie en gemeenten in de Achterhoek het initiatief namen tot aanleg van een snel internet. Meer dan 50% van de bewoners van het buitengebied heeft zich aangemeld voor glasvezel. De civiele werkzaamheden, denk aan graafwerk en het plaatsen van kabels en buizen, zijn afgerond op enkele uitzonderingen na.

 • Groot onderhoud bomen

  De gemeente Bronckhorst is half januari gestart met het onderhoud van verschillende bomenlanen in het buitengebied. Vanwege nadere afstemming met verschillende belangenorganisatie is dit iets later dan gepland was (najaar 2020). Dit onderhoud gebeurt door het uitdunnen (kappen) en herplanten van bomen. Als gemeente hebben wij de zorg voor veilige en gezonde bomen in Bronckhorst. De uitwerking is met verschillende partijen tot stand gekomen en er is onder andere gebruik gemaakt van de deskundigheid van de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. 

 • Herinrichting N330 en Dorpstraat Halle

  De provincie Gelderland start vanaf 22 februari 2021 met groot onderhoud aan de N330 binnen de bebouwde kom van Halle. De werkzaamheden duren tot begin juli. Hiervoor is het noodzakelijk om in fases de N330 volledig af te sluiten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de route Zelhem-Doetinchem-A18-Varsseveld. Aannemer KWS informeert de inwoners van Halle over de concrete (verkeers)hinder in het dorp.

 • Kavelruil Bronckhorst

  De gemeente heeft van de provincie Gelderland een subsidie ontvangen voor het verbeteren van de landbouwkundige verkaveling binnen Bronckhorst. Kavelruil is interessant voor agrarische ondernemers die efficiënter willen werken. Door verspreid liggende percelen via een ruiling bij elkaar te leggen of toe te voegen aan de huiskavel, zijn minder verkeersbewegingen over de openbare weg het resultaat. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid en het bespaart de ondernemer tijd en transportkosten. 

 • Nieuwe ‘woningbouwinitiatieven’ locaties De Bongerd en oude Gemeentewerf Hoog-Keppel

  In 2020 zijn er verschillende woningbouwinitiatieven ingediend voor de locaties De Bongerd en oude gemeentewerf in Hoog- Keppel. De gemeente had deze locaties vanaf juli 2020 in de verkoop staan. Alle binnengekomen plannen zijn nu beoordeeld en voor beide locaties is een geschikt plan geselecteerd en als advies voorgelegd aan het gemeentebestuur. Zij hebben dit advies overgenomen. Voor de Bongerd ligt er een plan voor 12 levensloopbestendige appartementen voor één- en tweepersoons huishoudens. Voor de werf is er een plan voor zes grondgebonden seniorenwoningen. De keuze voor deze plannen heeft vragen opgeroepen vanuit de Dorpsraad en enkele omwonenden. Hiertoe hebben we de procedure zorgvuldig gecontroleerd en besproken met betrokkenen.

 • Omgevingswet

  In 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Deze wet versimpelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, milieu, auto- en spoorwegen en water, van 26 wetten naar 1 wet. De Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken én ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen in de gemeente. Met de invoering van de Omgevingswet krijgen de inwoners dus een actieve rol!

 • Onderhoud zandwegen

  In het Nationaal Landschap De Graafschap ligt een groot aantal onverharde wegen, bij elkaar zo’n 400 kilometer. Daarvan ligt ruim 144 kilometer op grondgebied van de gemeenten Bronckhorst, Berkelland, Lochem en Zutphen. Het gaat dan om alle openbare zandwegen (alle wegen in beheer van de gemeenten), kerkenpaden en bijvoorbeeld schoolpaden. Sommige paden hebben zelfs een eeuwenoude geschiedenis, zoals hessenwegen.

 • Ongeregistreerd grondgebruik

  Wanneer zonder schriftelijke toestemming van de gemeente een stukje gemeentegrond in gebruik is genomen, is er sprake van ongeregistreerd grondgebruik. Het kan zijn dat mensen zich hier niet eens van bewust van zijn of dat een vorige huiseigenaar zich de grond al had toegeëigend.

 • Pilot sloop overbodige gebouwen in het buitengebied

  Gemeente Bronckhorst heeft een pilot om het slopen van overbodige gebouwen in het buitengebied te stimuleren. De verwachting is dat vanwege schaalvergroting in de landbouw veel gebouwen in het buitengebied overbodig worden. Deze leegstaande gebouwen die u niet (meer) gebruikt kosten u als eigenaar geld. Sloop is een manier om deze kosten te beperken én verpaupering door leegstaande gebouwen te voorkomen.

 • Pilot Woningbouw voor jongeren

  Tussen de 18 en 30 jaar en op zoek naar een betaalbare woning? Jongeren realiseren hun woonwensen op een mooie locatie in Bronckhorst!

 • Schapen in Bronckhorst

  Schapen 't Groote veld

  Sinds een aantal jaar is de gemeente gestart met het project ‘Schapen in Bronckhorst’. Hiermee is een begin gemaakt aan het terugbrengen van de schapencultuur in het landschap. Het terugbrengen van schapen in het Bronckhorster landschap is vanuit de gedachte van plattelandsvernieuwing en vanuit cultuurhistorisch oogpunt een goede ontwikkeling.

 • Solarpark De Kwekerij in Hengelo: een uniek project

  Als u weleens op de provinciale weg tussen Vorden en Hengelo rijdt, kan het u niet ontgaan. Hier is aan de rand van Hengelo een bijzonder project verrezen: NL solarpark De Kwekerij. Hoezo bijzonder vraagt u zich wellicht af? Omdat in dit solarpark duurzaamheid en natuur hand in hand gaan en dat gebeurt nog nergens anders in Nederland!

 • Toekomstige huisvesting Voortgezet Onderwijs Vorden

  School 't Beeckland in Vorden

  Na een debat op 2 juli 2020 besloot de gemeenteraad dat zij op de Almenseweg in Vorden een nieuwe school voor voortgezet onderwijs (VMBO en onderbouw HAVO/VWO) wil bouwen. Het huidige schoolgebouw van Het Kompaan College in het dorp is sterk verouderd en niet geschikt voor het nieuwe eigentijdse onderwijsconcept dat de school heeft ontwikkeld. Wethouder Hofman van onderwijs is blij met dit besluit: “De bouw van een nieuwe onderscheidende en toekomstbestendige school voor voortgezet onderwijs, waarin innovatief leren en ondernemen samenkomt, is belangrijk voor de toekomst van onze jeugd, de werkgelegenheid en leefbaarheid van Vorden en Bronckhorst!”

 • Uitvoering speelruimteplan

  In onze gemeente wonen steeds minder kinderen. Daarom gaan wij minder speeltoestellen beheren. Ons uitgangspunt is wel een centrale speelplek met uitdagende toestellen per kern of speelwijk. Buiten spelen is belangrijk! 

 • Vitale kernen

  Foto gemaakt bij het aanbieden van het manifest Vitale kernen

  Hoe houden wij de centra van de vier grote kernen: Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem vitaal? Vier werkgroepen bestaande uit inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeente maken hiervoor een visie per kern. Elke kern heeft andere ideeën en wensen.

 • Zonnepark Baakse Boys

  Initiatiefnemers Remie Renewable Energy uit Uden in samenwerking met Green IPP realiseren een zonnepark op het voormalig sportterrein van vv Baakse Boys. Zij willen het terrein voorzien van ca. 6.900 zonnepanelen. Dubbel grondgebruik zou mogelijk kunnen zijn (beweiding, biologische akkerbouw). Het terrein is grotendeels omzoomd door bosjes. Dit blijft ook zo.

 • Zonnige bedrijven

  Bronckhorster bedrijven kunnen nu meedoen met het regionale programma Zonnige Bedrijven dat Agem heeft opgezet voor de Achterhoek. Dit programma helpt ondernemers om de grotere bedrijfsdaken beter te benutten. Daken van meer dan 500m² zijn namelijk vaak geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen en zodoende het opwekken van zonne-energie.