Let op: Wegens onderhoudswerkzaamheden is het NIET mogelijk om op vrijdag 25 oktober 2019 een paspoort of identiteitskaart aan te vragen. Ophalen van eerder aangevraagde documenten is wel mogelijk.

Sluit venster

Aanpassing bestemmingsplannen wat betreft woningbouwaantallen

In januari 2011 stelde de raad de regionale Woonvisie vast. De afnemende bevolkingsgroei en de demografische ontwikkelingen (meer ouderen/minder jongeren) leiden er toe dat de Achterhoek als geheel haar woningbouwplannen behoorlijk moet bijstellen. Van 14.000 naar 5.900 extra woningen in de periode 1 januari 2010-1 januari 2025. Voor Bronckhorst betekent dit dat de nieuwbouwplannen die we hadden, terug moeten van ruim 1.200 naar 385.

Minder woningen

Door met name woningen in uitbreidingsplannen te schrappen, met ontwikkelaars afspraken te maken om minder woningen op een locatie te bouwen, maar ook door zogenaamde verdunning (na sloop minder woningen terugbouwen) hebben we de aantallen op dit moment terug kunnen brengen tot ruim 450 woningen. Nog steeds iets te veel dus. Regionaal is afgesproken dat gemeenten een marge van 130% van het maximaal aantal toe te voegen woningen mogen aanhouden. Dit om iets speelruimte te houden. Hoewel het aantal van 450 woningen past binnen deze marge, blijft de opgave om uiteindelijk op 1 januari 2025 maximaal 385 woningen toegevoegd te hebben.

Hoe brengen we de aantallen verder terug? 

Daarvoor is een aantal mogelijkheden, bijvoorbeeld:

  • verder terugbrengen van de capaciteit in plannen
  • intrekken van niet-benutte bouwvergunningen
  • verdunning: na sloop minder woningen terugbouwen

Met dit soort maatregelen gaan we er vanuit uiterlijk in 2025 de gewenste toevoeging van maximaal 385 woningen te realiseren.

Over welke ruim 450 woningen hebben we het?

B en w stelden een lijst vast van woningen en adressen van de ruim 450 woningen die in principe tot de nog toe te voegen woningbouwcapaciteit gerekend kunnen worden. Deze lijst is samengesteld op basis van:

  • bestaande woningbouwmogelijkheden
  • onderhandelingen met ontwikkelaars en woningcorporaties
  • in aanbouw zijnde en na 1 januari 2010 opgeleverde woningen

Ook is er rekening gehouden met de benodigde plancapaciteit van een aantal grotere plannen.
De lijst is als bijlage op deze pagina te raadplegen.

Herziening bestemmingsplannen

Bij herzieningen van de bestemmingsplannen schrappen we bouwmogelijkheden die leiden tot woningen of woningaantallen die niet zijn opgenomen in de lijst. 

Bijlage(n)