Groot onderhoud bomen

De gemeente Bronckhorst is half januari gestart met het onderhoud van verschillende bomenlanen in het buitengebied. Vanwege nadere afstemming met verschillende belangenorganisatie is dit iets later dan gepland was (najaar 2020). Dit onderhoud gebeurt door het uitdunnen (kappen) en herplanten van bomen. Als gemeente hebben wij de zorg voor veilige en gezonde bomen in Bronckhorst. De uitwerking is met verschillende partijen tot stand gekomen en er is onder andere gebruik gemaakt van de deskundigheid van de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. 

Als bomen in de verdrukking komen, ontwikkelen ze zich niet goed. De boom krijgt dode takken en de wortels krijgen te weinig ruimte. Ook kan de boomkroon aan de ene kant groter en zwaarder zijn dan aan de andere kant. Dan neemt de kans toe dat bij storm takken uit de boom waaien.

Wilt u snel zien wat we gaan doen en waarom? Bekijk dan de video op YouTube.

Wat gaan we doen?

We gaan zogenaamde ‘bomenlanen’ uitdunnen en aanvullen. Dat betekent dat we in een bomenlaan op een aantal plaatsen bomen uit een rij weghalen (uitdunnen, kappen), en op andere locaties bomen planten om de bomenrijen aan te vullen (herplanten) of nieuwe bomenrijen ontwikkelen. Momenteel zijn we de werkzaamheden aan het voorbereiden om in de herfst te kunnen starten met het onderhoud. Met name voor het aanplanten van nieuwe bomen is het najaar het beste seizoen.

Waarom uitdunnen?

In het buitengebied van Bronckhorst zijn in het verleden langs wegen laanbomen aangeplant, veelal zomereiken. Deze bomen zijn aangeplant met een minimale onderlinge afstand en staan nu eigenlijk te dicht op elkaar. De bomen verdrukken elkaar, zowel bij de takken als bij de wortels. Dit maakt dat de bomen niet goed kunnen uitgroeien tot een duurzame laan. Zonder uitdunning komt er doodhout in de kronen. Dat is onveilig en bovendien niet mooi om te zien.

We kappen niet alle bomen, maar meestal om en om. De overgebleven bomen krijgen daardoor meer ruimte om verder uit te groeien. Hiermee voorkomen we dat alle bomen op den duur onveilig worden. In eerste instantie zouden wij zo’n 1000 bomen kappen. Dit is terug gebracht naar zo’n 700 bomen. Dit zijn allemaal relatief jonge bomen met een stamdiameter tot 45 cm (op 1,30 meter hoogte). We kappen alleen zomereiken. Boomsoorten zoals beuk, els, es, berk, acacia en esdoorn kappen we bij de uitvoering van dit project niet, tenzij de boom ziek of gevaarlijk is. Voor iedere boom die we kappen komt een boom terug, dus minimaal 700 nieuwe bomen. Het aantal bomen en de locaties waar gedund wordt, staan vast. Hierbij letten we  op de bomenlaan als geheel maar ook op de kwaliteit van bomen afzonderlijk. 

Welke bomen worden herplant?

Voor iedere boom komt dus een boom terug. Naast de bekende zomereiken zijn dit met name juist ook andere boomsoorten, zodat we voor meer diversiteit zorgen. We kiezen voor verschillende soorten die goed aansluiten op het landschap en het leefgebied van dieren. Zo zijn de lanen in de toekomst beter bestand tegen klimaatverandering, plaagdieren en plantenziektes.

Wanneer en waar vindt het onderhoud plaats?

In de week van 18 januari is een start gemaakt met het uitdunnen en aanplanten. Dit loopt door tot in het voorjaar. Op de digitale kaart hieronder is grofweg te zien waar de dunning en herplant gaat plaatsvinden. Met de dunning wordt gestart aan Het Stapelbroek, Tentendijk, Maalderinkweg en Slotsteeg. Met de herplant wordt gestart aan de Koekoekstraat. Aanwonenden waar veel gedund en/of herplant gaat worden, worden door de aannemer tijdig op de hoogte gebracht. 

Vanaf begin mei staan er snoeiwerkzaamheden aan dezelfde bomenlanen op het programma. Hierbij verwijderen we dood hout en te laag hangende takken uit de bestaande bomen. De verwachting is dat de werkzaamheden tot en met 11 juni duren.

Bekijk waar het onderhoud plaatsvindt

Let op: het laden van de kaart kan even duren.