Nieuw afvalinzameling- en tariefsysteem

Bronckhorsters scheiden hun afval goed. Dat is belangrijk voor een duurzame toekomst. Gescheiden afval kan hergebruikt worden en dat zorgt voor een schoner milieu. De kosten van de afvalverwerking, zoals van PMD en oud papier, stijgen echter en onze afvalinkomsten lopen terug door onder meer de goede scheiding. Om de mooie resultaten voort te zetten en tegelijk de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen, hebben wij samen met inwoners een toekomstbestendig plan voor afvalinzameling in de gemeente opgesteld.

Situatie 2019

In Bronckhorst betalen inwoners de kosten voor de inzameling van het huishoudelijk afval via de jaarlijkse afvalstoffenheffing. Naast een vastrecht is er een variabel tarief dat afhankelijk is van de inhoud van de grijze en groene containers en het aantal keren dat ze worden geleegd. Wij bieden een groot aantal voorzieningen voor afvalscheiding. Denk aan de inzamelwagens voor het legen van de groene en grijze containers die hun routes rijden, milieuparkjes, de oranje container en de BEST-tas. Deze voorzieningen betalen we uit de inkomsten van de afvalstoffenheffing. In 2018 ontstond een flink tekort op de afvalstoffenheffing van € 500.000,- in Bronckhorst, dat in 2019 nog opliep doordat onder meer de kosten voor de verwerking van PMD (plastic, metaal en drankpakken) in Nederland flink omhoog gingen en de opbrengst van het ingezamelde textiel en oud papier dat wij verkopen om te recyclen daalde. Dit tekort is nu gedekt uit de algemene reserve. Een ander (tarief)systeem is echter nodig om kostendekkend te kunnen werken.

Nieuw systeem

De raad stemde op 31 oktober 2019 in met een nieuw inzamel- en tariefsysteem voor afval, dat per 1 januari 2020 in gaat. Met het nieuwe systeem bepaalt u als inwoner zelf hoe u uw grijze afval aanbiedt. Door voor de inzameling te kiezen voor een keuzemenu met gewijzigde serviceverlening en een aanpassing van de tarieven brengen we de kosten en inkomsten in evenwicht. Met het nieuwe systeem bieden we inwoners nog steeds veel mogelijkheden om hun afval gescheiden aan te bieden, zodat het gerecycled kan worden.

Keuzepakket

Natuurlijk willen we het liefst naar een wereld met zo min mogelijk afval. Velen van u zetten zich daar al voor in door steeds minder afval in huis te halen en samen voeren de landelijke overheid en gemeenten gesprekken met de verpakkingsindustrie om hen te stimuleren het verpakkingsmateriaal dat ze gebruiken fors te verminderen of duurzame materialen te gebruiken. Maar voor nu is nog een uitgekiend afvalinzamelingssysteem nodig. Het nieuwe keuzepakket bestaat uit een basispakket, waarbij u zelf uw grijze afval naar een ondergrondse container in de buurt brengt (ook wel omgekeerd inzamelen genoemd). Voor mensen die hun grijze container willen houden, is er tegen meerkosten het pluspakket. U kunt deze container 1x per maand op afroep laten ledigen. Inwoners die om medische redenen niet in staat zijn om zelf hun grijze afval weg te brengen, kunnen gebruik maken van een zorgpakket. Ook zij behouden dan hun grijze container en kunnen deze 1x in de 4 weken aanbieden na aanmelding. Om hiervoor in aanmerking te komen, vindt een toets plaats. Door op afroep in te zamelen, kunnen we efficiëntere inzamelroutes inplannen. We hoeven niet meer door straten te rijden waar niets wordt aangeboden.

De scheidingsmogelijkheden voor de groene container, PMD, oud papier, de BEST-tas aan huis blijven. Voor de groene container verandert de inzamelfrequentie. In de zomer kan deze 1x in de 2 weken worden aangeboden, in de winter gaat dit naar 1x in de 4 weken. Voor PMD en oud papier (1x in de 4 weken) en de BEST-tas (1x in de 8 weken) blijft de frequentie hetzelfde.

Nieuwe tarieven

Het vastrecht dat ieder huishouden betaalt stijgt van 85 euro naar 116 euro. Een verhoging die veel lager uitvalt dan zonder het nieuwe systeem het geval zou zijn. Inwoners die kiezen om hun grijze container te behouden en thuis op te laten halen, betalen daarnaast de vastrechttoeslag van 110 euro. Als u voor het zorgpakket in aanmerking komt, wordt u van deze toeslag vrijgesteld. De variabele tarieven voor het aanbieden van groen en grijs afval stijgen heel licht. Voor de inzameling van de PMD container gaat u een kleine bijdrage per lediging betalen. Dit is nodig omdat met name de kosten voor de verwerking in ons land flink omhoog zijn gegaan en gelijktijdig de vergoeding die wij krijgen voor het ingezamelde PMD is gedaald. Voor inwoners met een inkomen rond bijstandsniveau is er een nieuwe kwijtscheldingsregeling.

Tarievenoverzicht
omschrijving 2019 2020
vastrecht algemeen € 84,96 € 116,40
vastrecht grijze (keuze) container  - € 110,00
grijs storting € 2,00 € 2,03
grijze container 80 ltr € 6,82 € 6,92
grijze container 140 ltr € 11,93 € 12,10
grijze container 240 ltr € 20,46 € 20,76
GFT storting € 0,22 € 0,22
GFT 80 ltr € 0,86 € 0,87
GFT 140 ltr € 1,52 € 1,54
GFT 240 ltr € 2,59 € 2,63
PMD storting gratis gratis
PMD container 240 ltr gratis € 1,54

Meer informatie

In november 2019 heeft elk huishouden alle informatie om een keuze te kunnen maken ontvangen. In die informatie leest u onder andere hoe u in aanmerking kunt komen voor de zorgcontainer. Op http://inzamelingbronckhorst.nl vindt u alle informatie bij elkaar. 

Meer info

Inbreng van inwoners

De gemaakte keuzes zijn mede tot stand gekomen op basis van uw inbreng. Eind 2018 en medio 2019 vonden onderzoeken plaats in ons inwonerpanel Bronckhorst Spreekt (aan beide namen ruim 1.000 inwoners deel) om mogelijke scenario’s te peilen. Ook was er in het voorjaar van 2019 een bijeenkomst met ca. 100 mensen. De uitkomsten van de onderzoeken in het panel zijn na te lezen op www.bronckhorstspreekt.nl/resultaten.html.