Nieuwe woningbouwinitiatieven locaties Hoog-Keppel

In 2020 zijn er verschillende woningbouwinitiatieven ingediend voor de locaties De Bongerd en oude gemeentewerf in Hoog-Keppel, die de gemeente in de verkoop had staan. Alle binnengekomen plannen zijn in november 2020 beoordeeld en voor beide locaties is een geschikt plan geselecteerd. Voor de Bongerd een plan voor 12 appartementen. Voor de werf een plan voor zes levensloopbestendige woningen. Na de selectie van de ingediende initiatieven is onrust ontstaan over de verkoopprocedure. In de gemeenteraad zijn hierover ook vragen gesteld en de raad besloot te laten onderzoeken of het proces zorgvuldig is verlopen. In mei 2021 heeft de raad de onderzoeken besproken. Dit leidde ertoe dat de afronding van de verkoop van beide percelen kan doorgaan. De verwachting is dit in de zomer van 2021 wordt afgerond.

Uitkomst tussentijds onderzoek

In het onderzoek is naar drie aspecten gekeken. Ten eerste is een juridisch advies gevraagd op de aard van het verkoopproces (wel of geen aanbesteding), ten tweede is door een externe deskundige gekeken naar de zorgvuldigheid van de beoordeling van de ingediende biedingen, met de daarvoor opgestelde beoordelingsmatrix en ten derde is een interne tussentijdse evaluatie uitgevoerd op de opzet en uitvoering van de participatie. Deze onderzoeken leveren aandachtspunten op voor het borgen van wensen van omwonenden, zoals behoud van bomen en maximale bouwhoogte. Daarnaast blijkt dat juridisch de juiste procedure is gevolgd (geen aanbesteding nodig) en dat de beoordeling van de ingediende initiatieven eerlijk en transparant is verlopen. Daarmee ziet de gemeente geen verdere aanleiding om de procedure langer stil te leggen of over te doen. Deze uitkomst is gedeeld met de gemeenteraad, dorpsraad Keppel en Eldrik en de direct omwonenden.

Afronding verkoopprocedure

In de afronding van de verkoop geven wij zorgvuldig aandacht aan de wensen die in het afgelopen proces door de dorpsraad en omwonenden zijn gesteld. Deze wensen zijn in de strikte voorwaarden vastgelegd en leidend in de uitwerking van de conceptplannen van de ontwikkelaars. Het gaat hierbij onder andere om behoud van het dorpse karakter, bomen en waardevol groen. En het gaat om stedenbouwkundige eisen, zoals maximale bouwhoogtes en privacy. In de bijlagen staat hierover meer informatie. Een voorwaarde is ook dat beide ontwikkelaars omwonenden betrekken bij het maken van het definitieve ontwerp van de woningbouw en de inrichting van het terrein. Voor omwonenden die nog vragen hadden of met ons van gedachten wilden wisselen over de voortgang van de plannen in hun buurt organiseerden we begin juli op beide locaties inloopmomenten.

Locatie oude Gemeentewerf

Voor de gemeentewerf zijn in totaal 7 initiatieven ingediend. Het plan dat als beste is beoordeeld is van De Bunte vastgoed BV uit Ede. Zij hebben een plan voor zes grondgebonden, levensloopbestendige (senioren)woningen ingediend. Het initiatief zoals het er nu ligt nog moet verder worden uitgewerkt op basis van aandachtspunten vanuit de beoordelingscommissie en in participatie met de buurt.

Locatie De Bongerd (oude dorpsschool)

Voor De Bongerd zijn er in totaal 10 initiatieven ingediend. Het plan van Zeegers Ontwikkeling uit Doetinchem is als beste plan beoordeeld. Zij hebben een plan voor 12 appartementen voor één- en tweepersoons huishoudens (ouderen en starters). Ook hier geldt dat het initiatief zoals het er nu ligt nog verder moet worden uitgewerkt op basis van aandachtspunten vanuit de beoordelingscommissie en in participatie met de buurt.

Aanvullende informatie

Informatievideo proces en randvoorwaarden Bongerd (mei 2020)

Informatievideo proces en randvoorwaarden Werf

Woonvisie

We kregen de afgelopen tijd vragen over onze woonvisie en of deze initiatieven hierin passen. Onze woonvisie richt zich op het bouwen van woningen waarvoor de meeste woonvraag is: senioren en starters. Daar voldoen beide plannen aan. De gekozen type woningen zijn er nog niet in Hoog-Keppel en bieden een kans op een appartement of woning met kleinere tuin. De inzet is om voor beide initiatieven vooral bewoners uit Keppel een nieuwe huisvestingsmogelijkheid te bieden. Mogelijk ontstaat hierdoor doorstroming binnen Keppel, omdat er dan woningen op de markt komen die aantrekkelijk zijn voor gezinnen met kinderen. Dat is een beweging op de woningmarkt die we met onze woonvisie willen bereiken.

Woonvisie 2019 - 2025

Starters kunnen zich melden

Mogelijk blijft het niet bij deze twee woningbouwinitiatieven. We gaan graag met starters in gesprek over de wensen en behoeften om in Keppel e.o. te blijven wonen. Jongeren in Keppel die interesse hebben in een koopwoning voor starters kunnen zich bij ons melden, via tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: info@bronckhorst.nl.

Hieronder vindt u verder een aantal persberichten en de stukken bij de tussentijdse onderzoeken.