Omgevingswet

De omgevingswet komt er aan. Deze wet versimpelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, milieu, auto- en spoorwegen en water, van 26 wetten naar 1 wet. De Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken én ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen in de gemeente. Met de invoering van de Omgevingswet krijgen de inwoners dus een actieve rol!

Als gemeente Bronckhorst bereiden we ons al een tijdje voor op de komst van deze nieuwe wet. Onze bestemmingsplannen zijn al samengevoegd tot één plan voor de bebouwde kom en één voor het buitengebied. En zo verwachten wij al van initiatiefnemers dat zij de buurt betrekken bij plannen.

Samen aan de slag met de omgevingsvisie

Dit jaar gaan we aan de slag met het maken van een Bronckhorst omgevingsvisie. Deze gaat over onze toekomstige leefomgeving en hoe deze er voor Bronckhorst uit gaat zien. De visie is straks de leidraad bij afwegingen in de gemeenteraad, maar helpt ook inwoners bij het ontwikkelen van een initiatief.

Deze visie maken we samen met onze inwoners, ondernemers en partners. En we halen inspiratie van buiten. Wat vinden experts kenmerkend en uniek aan ons gebied? Hiermee willen we samen richting en vorm geven aan de toekomst van Bronckhorst. Specifiek betrekken we ook de jongere Bronckhorsters. Hun mening is hierbij ook zeker belangrijk.

In ontwerpateliers willen we de oogst van alle participatie- en inspiratiebijeenkomsten samen laten komen. Met begeleiding van bijvoorbeeld een landschapsarchitect en of stedenbouwkundige komen we tot een eerste conceptvisie eind 2020.

Bij het maken van de visie leggen we de inhoudelijke focus op vijf opgaven:

  • energie & klimaat
  • gezonde leefomgeving
  • landschappelijke kwaliteit
  • slimme economie
  • sterken dorpen & leefbaar en veilig platteland

Maar onze visie gaat verder dan alleen bovenstaande opgaven. Een belangrijk onderdeel van de omgevingsvisie zijn onze waarden en identiteit. Die moeten ‘eigen’ zijn voor Bronckhorst en herkenbaar zijn voor inwoners. Samen maken we Bronckhorst! 

Wil je snel meer informatie over de Omgevingswet? Bekijk het filmpje 'De winst van de Omgevingswet voor de burger'.