Omgevingswet

In 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Deze wet versimpelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, milieu, auto- en spoorwegen en water, van 26 wetten naar 1 wet. De Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken én ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen in de gemeente. Met de invoering van de Omgevingswet krijgen de inwoners dus een actieve rol!

Als gemeente Bronckhorst bereiden we ons al een tijdje voor op de komst van deze nieuwe wet. Onze bestemmingsplannen zijn al samengevoegd tot één plan voor de bebouwde kom en één voor het buitengebied. En zo verwachten wij al van initiatiefnemers dat zij de buurt betrekken bij plannen.

De Omgevingsvisie: Bronckhorst twee keer zo mooi!

De afgelopen tijd werkte de gemeente Bronckhorst samen met o.a. inwoners, ondernemers en (belangen)organisaties aan de Omgevingsvisie. In deze Omgevingsvisie staat de ontwikkeling van onze Bronckhorster leefomgeving centraal, met de blik op 2035. Het gaat over hoe we op de lange termijn omgaan met de grote opgaven sterke dorpen & leefbaar platteland, landschappelijke kwaliteit, energie & klimaat, economie & landbouw en gezonde leefomgeving. De visie geeft inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente richting en houvast over hoe we omgaan met onze leefomgeving.

Ga naar OmgevingsvisieBronckhorst.nl

In het nieuws: