Omgevingswet

In 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Deze wet versimpelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, milieu, auto- en spoorwegen en water, van 26 wetten naar 1 wet. De Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken én ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen in de gemeente. Met de invoering van de Omgevingswet krijgen de inwoners dus een actieve rol!

Als gemeente Bronckhorst bereiden we ons al een tijdje voor op de komst van deze nieuwe wet. Onze bestemmingsplannen zijn al samengevoegd tot één plan voor de bebouwde kom en één voor het buitengebied. En zo verwachten wij al van initiatiefnemers dat zij de buurt betrekken bij plannen.

Samen aan de slag met de omgevingsvisie #Bronckhorst2035

Dit jaar gaan we verder aan de slag met het maken van een Bronckhorst omgevingsvisie. Deze gaat over onze toekomstige leefomgeving en hoe deze er voor Bronckhorst uit gaat zien. De visie met de blik op 2035! Geen boekwerk maar een compacte visie die alle losse plannen en beleidskaders bij elkaar brengt.

In mei 2020 zijn we gestart met een eerste verkenning bij inwoners. Waar we eerder dit jaar dachten aan fysieke bijeenkomsten en of wandelingen zetten we nu vooral ook onze online kanalen in uit te nodigen mee te denken en doen. We hebben online vragenlijsten uitgezet via onze social media kanalen en inwonerspanel Bronckhorstspreekt.nl. Hier hebben in totaal 844 inwoners aan mee gedaan. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt bij het verder ontwikkelen van de Bronckhorster Omgevingsvisie. De samenvatting is te vinden op de website van Bronckhorst Spreekt.

Dit jaar gaan we met zogenaamde werkateliers de oogst van alle participatie- en inspiratiebijeenkomsten samen laten komen. Daarbij halen we ook inspiratie van buiten. Wat vindt bijvoorbeeld een landschapsarchitect uniek aan ons gebied? Eind 2021 willen we een  concept van de visie hebben.

Bij het maken van de visie ligt de nadruk op vijf opgaven:

  • energie & klimaat
  • gezonde leefomgeving
  • landschappelijke kwaliteit
  • slimme economie
  • sterken dorpen & leefbaar en veilig platteland

Zeg het met #Bronckhorst2035

De visie gaat verder dan alleen bovenstaande opgaven, het moet passen bij Bronckhorst. Een belangrijk onderdeel in de visie zijn onze waarden en identiteit. Die moeten ‘eigen’ en herkenbaar zijn voor Bronckhorst. Daarom horen wij graag wat uw ideeën zijn voor de toekomst. Wat vindt u belangrijk voor de fysieke leefomgeving? Wat wilt u behouden en of veranderen? Zeg het via Facebook, Instagram, LinkedIn of Twitter met #Bronckhorst2035. Of laat het ons weten via het formulier hieronder. Samen maken we Bronckhorst.

Laat van u horen!

Wilt u snel meer informatie over de Omgevingswet? Bekijk het filmpje 'De winst van de Omgevingswet voor de burger'.

Nieuwsflitsen Bronckhorster Omgevingsvisie

Via korte nieuwsflitsen informeren wij over de ontwikkelingen rondom de Bronckhorster Omgevingsvisie. Welke stappen zetten we in het proces om te komen tot een eerste visie, hoe betrekken we inwoners en hoe zijn we zichtbaar op social media met zeg het met #bronckhorst2035. En zegt het vooral ook voort en deel het online. We maken de visie samen met inwoners en voor onze inwoners. Samen maken we Bronckhorst.

In het nieuws: