Op dit moment zijn wij telefonisch niet bereikbaar door een storing. Excuses voor het ongemak.

Sluit venster

Toekomstige huisvesting Voortgezet Onderwijs Vorden

School 't Beeckland in Vorden

Na een debat op 2 juli 2020 besloot de gemeenteraad dat zij op de Almenseweg in Vorden een nieuwe school voor voortgezet onderwijs (VMBO en onderbouw HAVO/VWO) wil bouwen. Het huidige schoolgebouw van Het Kompaan College in het dorp is sterk verouderd en niet geschikt voor het nieuwe eigentijdse onderwijsconcept dat de school heeft ontwikkeld. Wethouder Hofman van onderwijs is blij met dit besluit: “De bouw van een nieuwe onderscheidende en toekomstbestendige school voor voortgezet onderwijs, waarin innovatief leren en ondernemen samenkomt, is belangrijk voor de toekomst van onze jeugd, de werkgelegenheid en leefbaarheid van Vorden en Bronckhorst!”

De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. In 2018/2019 is de levensvatbaarheid van een nieuwe school onderzocht, bekeken hoe de nieuwe school in Vorden het beste vormgegeven kon worden (bijvoorbeeld al dan niet in combinatie met een nieuwe sporthal) en welke locatie het meest geschikt is. Dit gebeurde in overleg met de school, sporthalbeheerder en een tandemgroep van inwoners van Vorden en andere betrokken partijen. 

Van groot belang voor onze jeugd, leefbaarheid en werkgelegenheid

Uit onderzoek kwam naar voren dat nieuwe onderwijshuisvesting die het huidige verouderde gebouw van Het Kompaan vervangt, levensvatbaar is voor vele jaren, duurzaam 350 tot 400 leerlingen onderwijs kan bieden en daarvoor functionele en adequate huisvesting nodig heeft. Daarmee kan de school het uitgebreide en onderscheidende onderwijsaanbod aanbieden voor een gezonde exploitatie en behoud van VO in Bronckhorst. Leerlingen kunnen er rekenen op een vernieuwend en inspirerend sport- en horeca/recreatieaanbod in de buurt. Voor jongeren in Bronckhorst en omgeving blijft hiermee binnen een redelijke fietsafstand goed voortgezet onderwijs beschikbaar. Voor ondernemers is het een kans op een mooie samenwerking met de school. De visie van de school gaat uit van een sterke verbinding met het lokale bedrijfsleven. Leerlingen kunnen al tijdens hun opleiding leren en werken in een werkomgeving die dichtbij hen staat en bij hen past. En bedrijven kunnen talentvolle leerlingen uit de regio zo gemakkelijker aan zich te binden.

Locatiekeuze

Nadat meerdere locaties onderzocht zijn in Vorden, bleek de Almenseweg financieel, ruimtelijk, bouwtechnisch en qua verkeersveiligheid de meest geschikte locatie. Verder is de locatiekeuze een weging geweest van verschillende leefbaarheidsaspecten. De aanwezigheid en het behoud van onderwijs, maar ook een groene omgeving bepalen mede de leefbaarheid. Groen is belangrijk voor Bronckhorst en Vorden. De locatie Almenseweg is ruim en wordt gebruikt als landbouwgrond. In combinatie met de nieuwbouw is het mogelijk de groenstructuur en biodiversiteit te versterken. Daarnaast zijn de eigenaren in principe bereid tot verkoop, gaat de locatie niet ten koste van bedrijfsterrein en op het terrein zelf is voldoende ruimte voor parkeren.

Het college gaat de komende periode onder meer een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren, waarbij bekeken wordt hoe het plan voor de nieuwe school op de locatie Almenseweg daadwerkelijk vormgegeven kan worden. Daarin wordt onder andere duidelijk of de gemeente het terrein daadwerkelijk aan kan kopen, de nieuwbouw stedenbouwkundig ingepast kan worden en wat de uitkomsten van flora- en faunaonderzoeken en de ladder van duurzame verstedelijking zijn. Ook gaan gemeente en schoolbestuur van Achterhoek VO aan de slag met een intentieovereenkomst over de bijdrage van beide partijen aan de nieuwbouw, de samenwerking en de financiering van de school. Voor omwonenden betekent het besluit een grote verandering en we betrekken hen bij de verdere uitwerking van de plannen.

Binnensport

De raad besloot afwijkend van het voorstel via een amendement dat de nieuwe school niet in combinatie met een nieuwe sporthal wordt gebouwd, omdat zij investeringen in sportaccommodaties eerlijk wil verdelen over de kernen. Wethouder Blaauw van sport is aan de slag gegaan met een sportagenda, waarmee hij inzicht geeft in welke investeringen en keuzes voor sportvoorzieningen in Bronckhorst gemaakt worden de komende jaren. Met het genomen besluit blijft sporthal  ’t Jebbink op zijn huidige locatie aan Het Jebbink in het dorp.


Buitensport

In 2018/2019 is ook onderzocht hoe de school haar buitensportactiviteiten wil gaan vormgeven. De school en VV Vorden zien mogelijkheden voor een bredere samenwerking op het terrein van VV Vorden, waardoor er één goede buitensportvoorziening in het dorp blijft. De extra belasting van de velden van de voetbalclub kan door kunstgras opgevangen worden. De gemeente heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u die via onderstaande button insturen.

Ik heb een vraag

Bijlage(n)