Let op: Wegens onderhoudswerkzaamheden is het NIET mogelijk om op vrijdag 25 oktober 2019 een paspoort of identiteitskaart aan te vragen. Ophalen van eerder aangevraagde documenten is wel mogelijk.

Sluit venster

Toekomstige huisvesting Voortgezet Onderwijs Vorden

School 't Beeckland in Vorden

Scholen ’t Beeckland in Vorden en Het Stedelijk uit Zutphen werken sinds 1 augustus 2019 samen onder de naam Kompaan College. Zij willen toekomstbestendig VMBO/Voortgezet Onderwijs bieden op locaties in Vorden en Zutphen. Het huidige schoolgebouw in Vorden is verouderd en niet geschikt voor het nieuwe eigentijdse onderwijsconcept dat de school heeft ontwikkeld.

De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Samen met betrokken partijen in de samenleving is bekeken of nieuwbouw van de school mogelijkheden biedt voor een combinatie met de sporthal, omdat het ’t Jebbink verouderd is. Ook is onderzocht welke locaties geschikt kunnen zijn voor de nieuwbouw. Dit gebeurde in een scenario onderzoek, dat ertoe leidde dat in september 2019 b en w en het schoolbestuur van Achterhoek VO besloten om de gemeenteraad voor te stellen hun intentie uit te spreken voor de bouw van een nieuwe gecombineerde school voor voortgezet onderwijs met sporthal in Vorden. Een belangrijke stap naar een toekomstbestendige en onderscheidende onderwijs- en sportvoorziening in het dorp en de gemeente. Als voorkeurslocatie voor de nieuwbouw, die ’t Beeckland en sporthal ’t Jebbink moet vervangen, is na een uitgebreide verkenning de Almenseweg gekozen om nader te onderzoeken op definitieve haalbaarheid. De overige locaties die nog in beeld waren vallen hiermee af. Dit zijn de EMPO-Enkweg, de huidige schoollocatie aan Het Hoge en de zoeklocatie rond de Shell. De raad beslist op 31 oktober over dit voorstel en wordt dan ook gevraagd om de geraamde investering van 14,5 miljoen euro voor de nieuwbouw mee te nemen in de perspectiefnota van voorjaar 2020.  

Keuze voor gecombineerde nieuwbouw

De keuze voor een gecombineerde nieuwbouw van een school met sporthal heeft verschillende redenen. De combinatie biedt de beste kans om het voortgezet onderwijs voor Vorden te behouden. Maria van Hattum van het bestuur Achterhoek VO: “De combinatie maakt het mogelijk om een uitgebreider en onderscheidend onderwijsaanbod te bieden, dat het noodzakelijke aantal leerlingen voor een gezonde exploitatie zal trekken. Het is een voorwaarde van de gemeente dat we kunnen aantonen met ons aanbod duurzaam 400 leerlingen onderwijs te bieden in de school. We hebben hiervoor onder meer in onze nieuwe onderwijsvisie opgenomen dat we een vernieuwend en inspirerend sport- en recreatieaanbod gaan inzetten.” Wethouder Paul Hofman van onderwijs geeft aan: “Het behoud van het voortgezet onderwijs is belangrijk voor de toekomst van onze jeugd en de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Vorden en Bronckhorst. Voor jongeren blijft zo binnen een redelijke fietsafstand voortgezet onderwijs beschikbaar. Doordat de school ook onderbouw Havo-Vwo gaat aanbieden, wordt dit nog versterkt. Maar ook voor ondernemers is het een kans om mooie samenwerkingen met de school te realiseren. De visie van de school gaat uit van een sterke verbinding met het lokale bedrijfsleven. Leerlingen krijgen er kansen om al tijdens hun opleiding te leren en werken in een werkomgeving die dichtbij hen staat en bij hen past. En bedrijven kunnen talentvolle leerlingen uit de regio zo gemakkelijker aan zich te binden. De combinatie met de sporthal biedt ook uitstekende leer-werkmogelijkheden. Het combineren van de voorzieningen in één gebouw is daarnaast efficiënt. Onder meer omdat de huidige sporthal aan nieuwbouw toe is en dan gebruiksruimten gedeeld kunnen worden. We realiseren ons dat de keuze voor de locatie van de school veel impact heeft op direct omwonenden. Wij blijven hen en andere betrokkenen in Vorden daarom betrekken bij de verdere stappen die we gaan nemen.“

Locatiekeuze

De keuze voor de meest geschikte locatie uit de vier mogelijke locaties is met name een keuze in de weging van de verschillende leefbaarheidsaspecten. Onder andere de aanwezigheid en het behoud van voorzieningen, zoals onderwijs, sport en bedrijven, als de aanwezigheid van groen bepalen de leefbaarheid. De keuze voor de locatie die we voorstellen, heeft ook impact op omwonenden. De afgelopen periode zijn alle aspecten zorgvuldig gewogen. Er is onder meer gekozen tussen het behoud van groen en bedrijventerrein. Groen is belangrijk voor Bronckhorst en Vorden. De locatie Almenseweg is een omvangrijke locatie die gebruikt wordt als landbouwgrond en waar in combinatie met een school, een versterking van de groenstructuur en de biodiversiteit mogelijk is. De locatie van de huidige school aan Het Hoge is te klein voor de combinatie en valt daarom af. De locatie EMPO-Enkweg op bedrijventerrein Werkveld valt af omdat de nieuwbouw de toekomstige mogelijkheden van omliggende bedrijven kan beperken, onderzoeken aangeven dat in de toekomst meer bedrijfslocaties nodig zijn en het dan niet voor de hand ligt bedrijfsgrond in te ruilen voor een maatschappelijke voorziening, de afstand voor de scholen groter is en de grond eerst gesaneerd zou moeten worden. De zoeklocatie rond de Shell valt ook af. De reden dat niet voor deze locatie gekozen is, is dat ook dit deels bedrijventerrein betreft en we het aantal bedrijfslocaties willen uitbreiden in plaats van verminderen. Daarnaast is de afstand naar het dorp en de basisscholen groter.

Tandemgroep

School en gemeente kregen tijdens het keuzeproces (scenario onderzoek) advies van een tandemgroep van vertegenwoordigers uit de Vordense samenleving, bestaande uit de MR en Leerlingenraad van de school, de sporthalbeheerder, 4xV, VV Vorden, een vertegenwoordiging van bedrijven op ’t Werkveld, Dorpsbelang, inwoners en omwonenden van een aantal mogelijke locaties. Bij de start van het proces is afgesproken hoe de samenwerking vorm krijgt en waaraan gewerkt wordt met elkaar (zie bijlage 'Werkwijze tandemgroep project VO Vorden'). In een later stadium zijn ook het primair onderwijs en de binnensport hierbij aangesloten. De groep onderschrijft het belang van een VO school en sporthalvoorziening in Vorden en is enthousiast over de nieuwe onderwijsvisie van de school. Verder zijn nieuwe en bestaande verbindingen tussen organisaties en de samenleving en behoud van het mooie dorpskarakter en groene omgeving voor zowel school en gemeente als de tandemgroep belangrijk. Over het scenario en de locatiekeuze leven verschillende voorkeuren in de tandemgroep. Als de raad instemt met het voorstel gaat de gemeente de komende tijd onderzoeken of de locatie Almenseweg definitief haalbaar is en een projectplan opstellen met de verschillende te nemen stappen en een tijdspad. In dit plan komt ook aan de orde hoe we na de besluitvorming over de financiën in het voorjaar, met de omwonenden en andere betrokkenen willen bekijken wat voor hen belangrijk is om rekening mee te houden bij de nieuwbouw.  

Buitensport

In een eerder stadium is al besloten dat de nieuwbouw niet inclusief een nieuw sportcomplex voor VV Vorden wordt. Voor de buitensport wordt geen sportveld bij de school neergelegd, maar gaat de school gebruik maken van de velden van VV Vorden. Zo blijft er één buitensportvoorziening in het dorp en worden de mogelijkheden voor een bredere samenwerking tussen school en voetbalclub geoptimaliseerd. Om dit mogelijk te maken is in het plan rekening gehouden met de aanleg van kunstgras op de oefenhoek van VV Vorden.