Toekomstige huisvesting Voortgezet Onderwijs Vorden

School 't Beeckland in Vorden

Het Kompaan College, voorheen ’t Beeckland, wil toekomstbestendig VMBO/Voortgezet Onderwijs bieden op haar schoollocatie in Vorden. Het huidige schoolgebouw is verouderd en niet geschikt voor het nieuwe eigentijdse onderwijsconcept dat de school heeft ontwikkeld.

De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Samen met een tandemgroep van betrokken partijen in de samenleving is bekeken of nieuwbouw van de school mogelijkheden biedt voor een combinatie met de sporthal, omdat het ’t Jebbink verouderd is. Ook is onderzocht welke locaties geschikt kunnen zijn voor de nieuwbouw. Dit gebeurde in een scenario onderzoek, dat ertoe leidde dat b en w en het schoolbestuur van Achterhoek VO de gemeenteraad op 31 oktober 2019 om diverse redenen voorstelden hun intentie uit te spreken voor de bouw van een nieuwe gecombineerde school voor voortgezet onderwijs met sporthal op de Almenseweg in Vorden. Zo maakt een combinatie het mogelijk een uitgebreider en onderscheidend onderwijsaanbod te bieden, waardoor het benodigde aantal leerlingen voor een gezonde exploitatie aangetrokken kan worden. Het behoud van het voortgezet onderwijs is belangrijk voor de jeugd en de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Vorden en Bronckhorst. Voor ondernemers is het een kans om mooie samenwerkingen met de school te realiseren, omdat de visie van de school uitgaat van een sterke verbinding met het lokale bedrijfsleven. Verder is het combineren van de voorzieningen in één gebouw efficiënt. Onder meer omdat de huidige sporthal aan nieuwbouw toe is en gebruiksruimten dan gedeeld kunnen worden. De keuze voor de Almenseweg is een afweging van verschillende leefbaarheidsaspecten geweest. Er is onder andere gekozen tussen het behoud van groen en bedrijventerrein. Groen is belangrijk voor Bronckhorst en Vorden. De locatie Almenseweg is een omvangrijke locatie die gebruikt wordt als landbouwgrond en waar in combinatie met een school, een versterking van de groenstructuur en de biodiversiteit mogelijk is. De locatie gaat niet ten koste van bedrijventerrein, wat voor twee andere optionele locaties wel zou gelden. Vanzelfsprekend begrijpen wij dat het een voorstel is met veel impact op de omwonenden, omdat het een verandering van hun directe leefomgeving inhoudt.

Raadsbesluit

De raad besloot het voorstel van b en w aan te passen met een amendement (waar alleen D66 tegen stemde). Zij spreken hiermee de intentie uit het voortgezet onderwijs in Vorden te willen behouden. Voorwaarde is dat een onafhankelijk bureau voor april 2020 aannemelijk maakt dat de visie van het Kompaan College inderdaad voor meerdere jaren 400 leerlingen kan trekken voor de Vordense school. Met of zonder een fysieke combinatie met de sporthal. Hieraan wordt op dit moment gewerkt. Ook wil de raad realistisch en passend investeren in een schoolgebouw en sporthal. Zij geven b en w de opdracht de consequenties in kaart te brengen qua locatie en kosten voor een aantal scenario’s. Deze scenario’s zijn:

  • Een nieuw schoolgebouw in combinatie met nieuwe sporthal op de Almenseweg
  • Een nieuw schoolgebouw op de huidige locatie op Het Hoge, en renovatie of nieuwbouw van de sporthal op de huidige locatie op Het Jebbink
  • Een nieuw schoolgebouw op de huidige locatie op Het Hoge met behoud van de sporthal in de huidige staat op de huidige locatie op Het Jebbink
  • Renovatie van het huidige schoolgebouw op Het Hoge

De raad wil hiervoor in april 2020 de kosten in beeld hebben om in het voorjaar een scenariokeus te kunnen maken en de kosten in de perspectiefnota af te kunnen wegen. Ook is er de wens bij nieuwbouw duurzaam te bouwen. De raad spoort het Kompaan hiervoor aan op zoek te gaan naar externe financiering.

Tandemgroep

School en gemeente kregen tijdens het scenario onderzoek advies van een tandemgroep van vertegenwoordigers uit de Vordense samenleving, bestaande uit de MR en Leerlingenraad van de school, de sporthalbeheerder, 4xV, VV Vorden, een vertegenwoordiging van bedrijven op ’t Werkveld, Dorpsbelang, inwoners en omwonenden van een aantal mogelijke locaties. Bij de start van het proces is afgesproken hoe de samenwerking vorm krijgt en waaraan gewerkt wordt met elkaar (zie bijlage 'Werkwijze tandemgroep project VO Vorden'). In een later stadium zijn ook het primair onderwijs en de binnensport hierbij aangesloten. Over de meeste geschikte keuze  voor de nieuwe school leven verschillende voorkeuren in de tandemgroep. U kunt hun visies lezen bij agendapunt 8 van de raadsvergadering van 31 oktober 2019. Daar staan ook alle andere stukken die besproken zijn tijdens de raadsvergadering.

Buitensport

In het voorstel was opgenomen dat voor buitensport geen sportveld bij de school wordt neergelegd, maar de school gebruik gaat maken van de velden van VV Vorden. Zo houdt Vorden één buitensportvoorziening en worden de mogelijkheden voor een bredere samenwerking tussen school en voetbalclub geoptimaliseerd. Hiervoor werd dan rekening gehouden met de aanleg van kunstgras op de oefenhoek van VV Vorden. Ook hierover is nog geen besluit genomen.