Toekomstige huisvesting Voortgezet Onderwijs Vorden

School 't Beeckland in Vorden

Scholen ’t Beeckland in Vorden en Het Stedelijk uit Zutphen gaan per 1 augustus 2019 samenwerken onder de naam Kompaan College. Zij willen met het oog op het verwachte lagere leerlingenaantal in de toekomst naar één toekomstbestendige school voor VMBO/Voortgezet Onderwijs met locaties in Vorden en Zutphen. Het huidige schoolgebouw in Vorden is verouderd en niet geschikt voor het nieuwe eigentijdse onderwijsconcept dat de school heeft ontwikkeld.

De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. We bekijken met betrokken partijen in de samenleving of nieuwbouw van de school mogelijkheden biedt voor een combinatie met de sporthal, omdat het ’t Jebbink verouderd is. Dit gebeurt in een scenario-onderzoek, dat tussen najaar 2018 en zomer 2019 loopt.

Daarnaast is het plan dat de school voor de buitensport gebruik gaat maken van een sportveld bij voetbalclub VV Vorden. Zo blijft er één buitensportvoorziening in het dorp en het biedt mogelijkheden voor een bredere samenwerking tussen school en voetbalclub. De komende tijd werken de betrokken partijen uit hoe dit gerealiseerd kan worden.

Scenario's

Over twee mogelijke scenario’s voor de nieuwbouw moet een keuze worden gemaakt. Dit zijn het scenario nieuwe school in combinatie met een nieuwe sporthal of het scenario nieuwe school en renovatie sporthal ‘t Jebbink. Hiervoor krijgen school en gemeente advies van betrokken partijen in Vorden. In deze zogenaamde tandemgroep zitten onder meer Vordens Belang, de MR van de school, de sporthalbeheerder, 4x4, VV Vorden, ondernemers en een vertegenwoordiging van inwoners en aanwonenden van mogelijke locaties. De rol en samenstelling van de groep vindt u in de bijlage. Er vinden op verschillende momenten in het proces overleggen plaats.

Onderwijsconcept

Het nieuwe onderwijsconcept gaat uit van een sterke verbinding met bedrijven en instellingen in de omgeving en doorgaande leerlijnen met het basisonderwijs en MBO. Door de snelle technologische ontwikkelingen en de verandering van de bevolkingssamenstelling (meer ouderen dan jongeren) biedt regionale samenwerking rondom het VMBO veel kansen. Kansen voor leerlingen om al tijdens hun opleiding te leren en werken in de beroepspraktijk en te ervaren welke werkomgeving echt bij hen past. En kansen voor bedrijven om talentvolle leerlingen uit de regio in beeld te krijgen en aan zich te binden. Roos Willemsen, directeur regionaal VMBO bij schoolbestuur Achterhoek VO, zegt: “We hebben gemerkt dat ondernemers in de regio enthousiast zijn over een nauwere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. We zijn en gaan de komende tijd met bijvoorbeeld bedrijven uit de horeca en de installatietechniek aan tafel om onderwijs te ontwikkelen waarin leren op school én in de praktijk samengaat.” In de bijlage vindt u een afbeelding van de visie. 

Mogelijke locaties

Uiteindelijk komt in het te doorlopen proces de vraag aan de orde welke locatie het meest geschikt is voor het scenario dat wordt gekozen. In eerste instantie waren 12 mogelijke locaties in beeld. Inmiddels is dit aantal op basis van criteria als grootte van de locaties (past één of beide scenario’s er), goede bereikbaarheid voor gebruikers, de mogelijkheid om een locatie te verwerven van huidige eigenaren etc. teruggebracht naar 4 locaties die kansrijk zijn. Voor het scenario van een gecombineerde nieuwbouw van een VO school met een sporthal zijn er 3 mogelijke locaties: EMPO-Enkweg, locatie rond de Shell en locatie Almenseweg. Voor het scenario nieuwe school en renovatie huidige sporthal aan ’t Jebbink zijn de mogelijke locaties voor een nieuwe school: Het Hoge (locatie huidige VO school, deze locatie is niet groot genoeg voor de combinatie), locatie Almenseweg, locatie rond de Shell of EMPO-Enkweg. Deze locaties worden de komende tijd nader onderzocht op geschiktheid.

Meer info

Hoe verder?

Net na de zomer van 2019 wordt het definitieve scenario verwacht en een keuze voor de gewenste locatie van de nieuwbouw. De gemeenteraad wordt vervolgens gevraagd budget vrij te maken voor de bouw. Daarna kan de ontwerpfase starten.