Regionale Energiestrategie (RES)

ICON

In het Klimaatakkoord heeft Nederland zich tot doel gesteld 35 terawattuur (TWh) aan hernieuwbare stroom op te wekken in 2030. Om deze landelijke opgave te realiseren, hebben de 30 regio’s de taak om elk een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Bekijk de video 'Waarom een Regionale Energiestrategie?' op YouTube.

Ook de regio Achterhoek is verplicht haar eigen keuzes voor grootschalig zon en wind in een RES te beschrijven. De Achterhoek streeft naar de opwek van 1,35 TWh. De mogelijkheden voor zon op het dak moeten hierbij maximaal worden benut. Hiermee kan ongeveer 0,35 TWh worden opgewekt.

Samen d'r an!

De Achterhoekse concept RES was de allereerste stap in een proces waarin overheden, belangenbehartigers en inwoners de komende jaren samen gaan optrekken. In het proces tussen concept RES en RES 1.0 gaat de regio Achterhoek samen met Bronckhorst en de andere Achterhoekse gemeenten nog een heel participatietraject in. Bekijk de RES-website van de regio Achterhoek: www.resachterhoek.nl.

Bronckhorster kaders in de RES

Met de Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 is Bronckhorst aan de slag met de energie-opgave en de lokale opdracht om in 2030 energieneutraal te zijn. Ook Bronckhorst zal in de zogenaamde ‘Achterhoekse RES 1.0’ een aandeel moeten leveren.

De routekaart vormt de basis van onze bijdrage aan de Regionale Energiestrategie. Belangrijke uitgangspunten zijn: haalbaar en betaalbaar, lokaal eigenaarschap en participatie, maximale inzet op energiebesparing en een energiemix met alle mogelijke duurzame bronnen. Vanwege het unieke landschap staat Bronckhorst zonnevelden tot 2 megawatt toe, bij voorkeur gecombineerd met de versterking van natuur.

Richting RES 1.0

De gemeenteraad besloot de beleidsregels en –kaders voor wind op te schorten tot 2022. De spelregels voor de inzet van windenergie zijn nog niet afgesproken. Naast zonneparken zijn windmolens wel noodzakelijk om onze eigen  ambitie om energieneutraal te zijn in 2030 te behalen.

Om de lokale en regionale ambities toch waar te kunnen maken en tegelijkertijd de Bronckhorster situatie en wensen optimaal in te zetten, is het belangrijk tijdig de kaders voor windenergie vast te stellen. Alleen op die manier houden we zelf regie en kunnen we lokale voorwaarden stellen voor participatie, gezondheid en landschap.

Het proces om te komen tot gemeentelijke kaders willen we op een zorgvuldige manier en met betrokkenheid van inwoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties verder ingaan. Meer informatie over dit brede proces vindt u op www.bronckhorst.nl/windenergie. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad van Bronckhorst om in september 2021 de Achterhoekse RES 1.0 vast te stellen.

Meer info

Meer informatie

We hebben specifieke vragen over de relatie tussen de gemeente Bronckhorst en de Regionale Energiestrategie op een rij gezet op de pagina 'Vraag en antwoord relatie Bronckhorst en RES'. Op www.resachterhoek.nl vindt u meer algemene informatie en kunt u de Achterhoekse concept RES downloaden.