Registratie aanduiding politieke groepering boven een kandidatenlijst

ICON

Een niet geregistreerde politieke groepering kan voor de gemeenteraadsverkiezing van Bronckhorst op 16 maart 2022 het centraal stembureau van de gemeente vragen om de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wil staan (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven. Een schriftelijk verzoek hiervoor (aan het centraal stembureau) moet uiterlijk 20 december 2021 binnen zijn. Het adres is:

Centraal stembureau, Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld).

Waarborgsom

Partijen moeten een waarborgsom betalen aan het centraal stembureau van de gemeente. Deze bedraagt € 112,50. Dit bedrag moet worden overgemaakt op bankrekening  NL81BNGH0285104497  ten name van gemeente Bronckhorst onder vermelding "waarborgsom registratie + naam politieke partij". De waarborgsom wordt teruggegeven als de partij bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert.

Benodigde documenten bij de aanvraag

  1. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen
  2. een bewijs van inschrijving in het register van Kamer van Koophandel
  3. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom
  4. een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

Meer informatie

Bureau Verkiezingen Bronckhorst, tel. (0575) 75 02 50