Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030

In 2030 wil de gemeente Bronckhorst energieneutraal zijn. Inwoners, lokale ondernemers en organisaties leveren een belangrijke bijdrage aan deze gezamenlijke energie-opgave. We willen een duurzame en leefbare woon- en werkomgeving, waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen.

Verrijkte routekaart

In maart 2019 besloot de gemeenteraad de Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 als uitgangspunt te gebruiken voor verdere inspraak. In opdracht van de raad is de routekaart nu verrijkt met een plan voor participatie met de samenleving. Daarnaast is de routekaart aangevuld met een specificatie van de ruimtelijke randvoorwaarden in Bronckhorst en de te volgen ruimtelijke procedures bij duurzame energie-initiatieven. Deze verrijkte routekaart is een daadkrachtig actieplan om samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan de slag te gaan met de energie-opgave. De gemeenteraad heeft de verrijkte routekaart naar een energieneutraal Bronckhorst in 2030 op 31 oktober 2019 vastgesteld.

Reacties inwoners

Inwoners, ondernemers en dorpsbelangenorganisaties dachten mee over de routekaart naar een energieneutraal Bronckhorst in 2030. Ook werd het inwonerpanel ‘Bronckhorst spreekt’ bevraagd, waren er bewonersbijeenkomsten (energierally’s) in diverse kernen en gesprekken met experts. Deze uitkomsten vormden input voor de routekaart. Het afgelopen half jaar ging de gemeente verder in gesprek met verschillende inwoners en lokale organisaties over participatie bij het besparen en opwekken van energie. De reacties verwerkten we in een participatiehandreiking. De routekaart en de Bronckhorster ruimtelijke afweging lagen afgelopen weken ter inzage. Er kwamen zestig reacties binnen. Die zijn verwerkt in een reactienota.

Onze richting

De opgestelde routekaart ‘Energieneutraal Bronckhorst 2030’ is onze richting om met de energie-opgave aan de slag te gaan. We hanteren een aantal uitgangspunten:

  • Duurzame maatregelen moeten voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.
  • We stellen hoge eisen aan lokaal eigenaarschap en participatie.
  • We zetten maximaal in op energiebesparing.
  • Voor de resterende energievraag zetten we alle mogelijke duurzame bronnen in: uit de bodem, het water, biomassa, wind en de zon.