Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030

In 2030 wil de gemeente Bronckhorst energieneutraal zijn. Inwoners, lokale ondernemers en organisaties leveren een belangrijke bijdrage aan deze gezamenlijke energie-opgave. We willen een duurzame en leefbare woon- en werkomgeving, waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen. Het gaat om een grote verandering, waar we inwoners nauw bij willen betrekken.

We hanteren daarbij een aantal uitgangspunten:

  • Duurzame maatregelen moeten voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.
  • We stellen hoge eisen aan lokaal eigenaarschap en participatie.
  • We zetten maximaal in op energiebesparing.
  • Voor de resterende energievraag zetten we alle mogelijke duurzame bronnen in: uit de bodem, het water, biomassa, wind en de zon.

Onze richting

De opgestelde routekaart ‘Energieneutraal Bronckhorst 2030’ is onze richting om hiermee aan de slag te gaan. We bevroegen ons inwonerpanel, we hielden bewonersbijeenkomsten in diverse kernen (energierally’s) en voerden gesprekken met experts. De uitkomsten vormden input voor de routekaart. In de raadsvergadering van maart 2019 is de routekaart naar een energieneutraal Bronckhorst als uitgangspunt gebruikt voor verder inspraak.

Bronckhorst betrekt inwoners verder

De gemeenteraad heeft onder andere om een verdere uitwerking op participatie gevraagd. Onder meer dorpsbelangenorganisaties, (toeristische) ondernemers, de Land- en Tuinbouw Organisatie, natuur- en landschapsorganisaties, energiecoöperaties, actiecomité Op en Um 't Hengelse Zand, Liander en Waterschap Rijn & IJssel dachten de afgelopen tijd daarom actief mee over de vraag: “Hoe kunnen we inwoners het best betrekken bij lokale energie-initiatieven?”. Ook de speciale avond voor inwoners en ondernemers op 15 juli 2019 ging specifiek over participatie van inwoners en ondernemers bij het besparen en opwekken van energie.

Verrijkte routekaart

De opbrengsten van deze recente gespreksavonden over het proces in de energietransitie verwerkten we in wat we de verrijkte routekaart noemen. Een participatiehandreiking biedt concrete en toepasbare stappen voor inwoners, bedrijven en energiecoöperaties om zelf aan de slag te kunnen met de energie-opgave. Daarnaast is de routekaart aangevuld met een specificatie van de ruimtelijke randvoorwaarden in Bronckhorst en de ruimtelijke procedures die worden gevolgd bij duurzame energie-initiatieven.

De Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst ligt, samen met de participatiehandreiking en Bronckhorster ruimtelijk afweging, van 28 augustus t/m 22 september 2019 ter inzage.

Reacties kunnen digitaal via het reactieformulier worden gegeven of per post naar Gemeente Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). De gemeenteraad beslist over de verrijkte routekaart en kan alle inspraakreacties inzien.

Naar het reactieformulier