(financiële) Regelingen verenigingen - Update 14 september

Ook voor (sport)verenigingen, maatschappelijke- en culturele organisaties gelden diverse (financiële) regelingen om deze crisistijd beter door te komen. 

Steunpakket voor de sport

De sportsector wordt hard getroffen door het coronavirus. De unieke Nederlandse sportinfrastructuur, die wordt gedragen door verenigingen en vrijwilligers, staat onder druk. Sectorspecifieke steun is daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze sector, ook na deze periode van maatregelen, haar bijdrage weer kan leveren aan het fit houden en weerbaar maken van de Nederlandse bevolking.

Specifiek voor de sportsector is er een steunpakket voor amateursportorganisaties. Dit pakket bestaat onder andere uit:

Borgstelling voor krediet

Door de coronamaatregelen kunnen sportverenigingen in financiële problemen komen. Omdat zij niet altijd bij banken terecht kunnen voor kortlopend krediet, ontvangt Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) € 10 miljoen van de overheid om de sportsector te ondersteunen. Hiermee kunnen zijn borg staan voor verenigingen.

Meer info: www.sws.nl

TASO Tegemoetkoming amateursportorganisaties

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500. Dit is een vervolg op de TASO-regeling die gold voor het tweede en derde kwartaal van 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerste ronde. Er wordt ook gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sportsector voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor wordt € 75 miljoen vrijgemaakt.
Lees meer op de website van Vereniging Sport en Gemeenten

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ook sportverenigingen mogen een beroep doen op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Aanvraag loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lees meer op de website van RVO, waarin ook een adviestool is opgenomen.

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

Vanaf 15 februari kunnen bedrijven, maar bijvoorbeeld ook sportclubs, een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten die zij maken in het eerste kwartaal van 2021. Voorwaarde daarbij is wel dat zij in dit kwartaal een omzetdaling van tenminste 20% hebben ten opzichte van 2019. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 85% van de loonsom. 

De volledige voorwaarden zijn te vinden op de website van het UWV, waar ook de tegemoetkoming kan worden aangevraagd.

NOC*NSF heeft voor sportclubs een overzicht  van alle financiële regelingen gemaakt.

Subsidieverantwoording

De gemeente gaat coulant om met die gesubsidieerde activiteiten die als gevolg van de coronamaatregelen niet door kunnen gaan. Uitstel voor de verantwoording van de subsidie is mogelijk als gevolg van onvoorziene omstandigheden.

Ondersteuning maatschappelijke organisaties coronatijd

Als gevolg van de corona maatregelen ondervinden verschillende maatschappelijke en culturele organisaties nadelige financiële gevolgen. Vanuit het rijk, de provincie en de gemeente is steun voor verenigingen en maatschappelijke organisaties. Na de twee aanvraagronden is het budget van € 350.000,- op. Een beroep doen op deze steunmaatregel is momenteel niet mogelijk. Gezien de duur van de coronamaatregelen kan de liquiditeitspositie van uw vereniging in gevaar komen. Wij raden u in dat geval aan contact op te nemen met de combinatiefunctionarissen Karin te Heggeler en/of Ernst-Jan Somsen. Met hen kunt u ook  de niet financiële zorgen voor uw vereniging delen. Daarnaast is er tijdelijke ondersteuning mogelijk bij liquiditeitsproblemen.

Tijdelijke ondersteuning bij liquiditeitsproblemen

Gedurende de corona periode zijn tal van activiteiten niet doorgegaan en hebben organisaties structurele inkomsten gemist. In een aantal gevallen is het gemis van deze inkomsten in combinatie met het niet in aanmerking komen voor (rijks) corona compensatie de oorzaak waardoor er problemen ontstaan in de liquiditeit. Echter op de langere termijn kunnen ook andere maatschappelijke accommodaties, bijvoorbeeld door het wegvallen van sponsoren, in een soortgelijke situatie komen. Omdat het verenigingsleven en het maatschappelijk voorzieningenniveau een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid, willen we als gemeente deze organisaties tijdelijk ondersteunen wanneer er liquiditeitsproblemen zijn. Voor deze tijdelijke ondersteuning is een totaal bedrag van €40.000 beschikbaar, met een maximale bijdrage van €15.000 per organisatie. Voorwaarden zijn:

  • Het gaat om een tijdelijke ondersteuning van maximaal een half jaar.
  • Om in aanmerking te komen moet u kunnen aantonen (door bijvoorbeeld een jaarrekening/begroting) wat de gevolgen van de coronamaatregelen op de liquiditeitspositie zijn.
  • Daarnaast levert u een plan van aanpak richting transitie en herstel.

Wilt u aanspraak maken op deze tijdelijke ondersteuning, neem dan contact op via ons contactformulier. Richt het bericht aan cluster Zorgen en Leren en benoem dat het gaat om de tijdelijke ondersteuning bij liquiditeitsproblemen.