Past het concept RES-bod binnen onze eigen kaders?

Als gemeente Bronckhorst moeten we ons voorbereiden op een bijdrage aan de Achterhoekse Regionale Energiestrategie. De opgave vanuit de RES is om samen concreet aan te geven hoeveel, wat, waar en wanneer we hernieuwbare energie willen gaan realiseren. Dit is naast een uitdaging, ook een kans met meekoppelkansen voor landbouw, recreatie en de lokale economie.

Onze eigen ambities uit de verrijkte routekaart, om in 2030 energieneutraal te zijn, zijn hoger dan de opgave vanuit de landelijke RES. In de verrijkte routekaart constateerden we al dat grootschalige duurzame energie-opwek noodzakelijk is om onze lokale opdracht waar te maken. Aanvullende energiebronnen uit de Bronckhorster energiemix (bodem, water, biomassa) blijven onderdeel van onze lokale inzet.

Bij de vaststelling van de verrijkte routekaart is besloten om de beleidsregels en –kaders voor wind op te schorten tot 2022. De kaders voor windenergie zijn nog niet uitgewerkt en vastgesteld. Om invulling te geven aan de eigen energie-ambities en bij te dragen aan de RES moet de gemeente Bronckhorst in de nabije toekomst een besluit nemen over de kaders voor windenergie.