Wat doet de raad?

Icon

De taken van de gemeenteraad zijn het bepalen van de hoofdlijnen van beleid, het vertegenwoordigen van de inwoners en het controleren van het dagelijks bestuur.

Bepalen hoofdlijnen beleid

De gemeenteraad bepaalt de grote lijnen van het gemeentelijke beleid. De raad buigt zich over allerlei onderwerpen die voor de gemeente of inwoners van belang zijn. Ook stelt de raad de gemeentebegroting en verordeningen (soort gemeentelijke wetten) vast.

Inwoners vertegenwoordigen

De raad vertegenwoordigt de inwoners. Om deze taak goed te kunnen vervullen, willen de raadsleden in contact staan met de inwoners en organisaties. Zo kunnen zij de belangen van inwoners goed afwegen bij het nemen van besluiten. Iedere partij in de raad doet dit natuurlijk vanuit haar eigen politieke visie.

Controleren dagelijks bestuur

De gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid en haar bestuurszaken goed uitvoert.