Bestemmingsplan aanpassen

 • Informatie

  Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. De totale procedure om af te wijken van het bestemmingsplan heeft een doorlooptijd van al snel 1 tot 1,5 jaar.

  Voor het opstellen van bestemmingsplannen zijn veelal onderzoeken vereist, zoals bijvoorbeeld een planschade-risico analyse, bodem- en grondwateronderzoek, flora- en fauna onderzoek of akoestisch onderzoek.

  Een bestaand bestemmingsplan aanpassen, hoe gaat dat?

  Past uw plan niet in het bestemmingsplan en er is geen afwijkingsmogelijkheid binnen het bestemmingsplan, het Besluit ruimtelijke ordening of vanwege tijdelijkheid? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Wil de gemeente hieraan meewerken dan krijgt u te maken met:

  • de beleidsmedewerker ruimtelijke ordening (uw contactpersoon)
  • de regiekamer ruimtelijke plannen (adviseert b en w over de plannen)
  • een overeenkomst (met kosten en risico’s)
  • de (stedenbouwkundige) randvoorwaarden voor het project
  • het projectbestemmingsplan, dat voor uw (bouw)plan moet worden opgesteld, incl. ruimtelijke onderbouwing
  • een onderverdeling van de projectbestemmingsplannen in categorie A, B en C
  • het veegplan, waarin initiatieven in een periode worden samengevoegd
  • de bestemmingsplanprocedure die dat veegplan moet doorlopen
  • de omgevingsvergunning

  Stap 1: Vooroverlegfase

  U komt met uw plan bij de gemeente, neem hiervoor contact met ons op via het formulier ‘Bouwplan en bestemmingsplan informatie’ (log in met DigiD).

  Als bij de eerste beoordeling door de bouwtoetser blijkt dat het plan niet past in het bestemmingsplan, verwijst hij u door naar een beleidsmedewerker ruimtelijke ordening (uw contactpersoon). Deze neemt uw plannen met u door en legt uw plan voor aan de Regiekamer. Die geven een voorlopig oordeel over de indeling van uw plan in categorie A, B of C (zie tabel hieronder), waarna uw contactpersoon u informeert over de vervolgstappen.

  A-plan B-plan C-plan

  U zorgt zelf voor het voorontwerpbestemmingsplan en de daarvoor benodigde onderzoeken en gegevens. Hieruit moet blijken dat uw initiatief mogelijk is en aan wet- en regelgeving voldoet.

  U zorgt zelf voor vooroverleg met de omgeving en instanties, zoals het waterschap. Hieruit moet blijken dat vanuit de omgeving en de betreffende instanties geen bezwaren tegen het plan zijn.

  U zorgt zelf voor het voorontwerpbestemmingsplan en de daarvoor benodigde onderzoeken en gegevens. Hieruit moet blijken dat uw initiatief mogelijk is en aan wet- en regelgeving voldoet.

  De gemeente zorgt voor vooroverleg met de omgeving en instanties, zoals het waterschap. Hieruit moet blijken dat vanuit de omgeving en de betreffende instanties geen bezwaren tegen het plan zijn

  De gemeente zorgt voor het voorontwerpbestemmingsplan en de daarvoor benodigde onderzoeken en gegevens. Hieruit moet blijken dat uw initiatief mogelijk is en aan wet en regelgeving voldoet.

  De gemeente zorgt voor vooroverleg met de omgeving en instanties, zoals waterschap. Hieruit moet blijken dat vanuit de omgeving en de betreffende instanties geen bezwaren tegen het plan zijn.

  Stap 2: Fase principe-verzoek

  U krijgt van uw contactpersoon het formulier ‘principeverzoek’, waarmee u aan b en w medewerking vraagt. Ook vraagt u om voor uw plan een overeenkomst op te stellen. Aan de hand van het advies van de Regiekamer besluiten b en w om al dan niet medewerking te verlenen aan uw plannen, en zo ja, onder welke voorwaarden. B en w geven daarbij aan of het op te stellen bestemmingsplan valt binnen de categorie A, B of C. Bij een positief besluit stellen wij een overeenkomst op.

  Stap 3: Fase opstellen voorontwerpbestemmingsplan

  Bij een A- en een B-plan is aan u om hiervoor een voorontwerp-bestemmingsplan op te laten stellen. Het bestemmingsplan moet bestaan uit een toelichting, een verbeelding en planregels. Dit moet u laten opstellen door een deskundig stedenbouwkundig bureau volgens het handboek van de gemeente Bronckhorst. Het handboek staat onder het tabje Lokale regelgeving. Ook de onderzoeken moeten door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd.

  Bij een A-plan moet u ook vooroverleg voeren met de instanties als het Waterschap en de omgeving (inspraak). Hiervan stelt u een verslag op dat onderdeel vormt van de verdere procedure. Voor de B-plannen voert de gemeente die inspraakprocedure en het vooroverleg met instanties.

  Voor een C-plan ligt de regie volledig bij de gemeente. Dat betekent dat het opstellen van het plan, de uit te voeren onderzoeken, inspraak en het vooroverleg met instanties door of in opdracht van de gemeente gebeurt.

  Stap 4: Fase ontwerp bestemmingsplan (veegplan)

  Twee maal per jaar, in april en in oktober, start ‘de locomotief’ voor het ontwerpbestemmingsplan. Dat ontwerpbestemmingsplan noemen we ‘veegplan’, waarin alle initiatieven worden samengevoegd. Elk initiatief is een ‘wagonnetje’ dat aan de locomotief wordt gekoppeld. Daarvoor moeten de ‘wagonnetjes’ uiterlijk 1 april of 1 oktober compleet zijn aangeleverd, technisch en inhoudelijk zijn getoetst aan het handboek én door de gemeente akkoord bevonden zijn. Houd daarmee rekening bij uw planning. Het veegplan volgt de wettelijk voorgeschreven procedure, nl:

  • ter inzage legging als één ontwerpbestemmingsplan, waarin alle initiatieven zijn samengevoegd
  • gelegenheid voor indienen zienswijzen
  • beoordelen zienswijze. Bij zwaarwegende zienswijzen kan de gemeente alsnog moeten besluiten de procedure voor uw plan stop te zetten
  • vaststelling door de gemeenteraad
  • ter inzage legging vastgesteld plan
  • eventuele beroepsprocedure bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
  • inwerkingtreding plan

  En uw bouwplan?

  Als het bestemmingsplan in werking is getreden is er geen sprake meer van strijdigheid van uw bouwplan met het bestemmingsplan. Nu kunt u een omgevingsvergunning aanvragen en bij verlening hiervan uw plannen realiseren!

  Kosten bestemmingsplanprocedure

  De gemeente is verplicht de kosten van de procedure op u te verhalen. Deze zijn globaal onder te verdelen in:

  1. Planontwikkelingskosten (bestemmingsplan, onderzoeken, quickscan)
  2. Grondkosten (aankoop gemeentegrond en bijbehorende werkzaamheden)
  3. Planschadekosten. Door afwijking van het bestemmingsplan kan een derde partij schade lijden, bijv. inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak. Als hiervan sprake is dan is de financiële schade voor rekening van de initiatiefnemer. Een planschaderisicoanalyse geeft inzicht in de mogelijke planschaderisico’s. Initiatiefnemer moet zich bereid verklaren die kosten in voorkomend geval te voldoen.
  4. Feitelijke kosten (herinrichting openbare ruimte etc.) Deze worden opgenomen in de met u te sluiten overeenkomst. Daarnaast betaalt u voor een plan gemeentelijke leges.

  Kosten omgevingsvergunning

  Tenslotte betaalt u voor uw omgevingsvergunning leges, de tarieven kunt u vinden in de tarieventabel van de legesverordening.

 • Goed om te weten

  U kunt vragen een bestaand bestemmingsplan aan te passen. Maar u kunt ook vragen om een verandering in een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

  Aanpassen bestemmingsplan dat nog niet definitief is

  De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan dat iedereen 6 weken lang kan bekijken. Dit wordt bekendgemaakt op officielebekendmakingen.nl.

  Officiële bekendmakingen online inzien

   Daarna doet u het volgende:

  • bekijk het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente of via Ruimtelijkeplannen.nl
  • geef uw mening over het plan (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken nadat het is bekendgemaakt
  • de gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast. Nu kunt u beroep indienen als u het plan nog steeds wilt veranderen. Doe dit binnen 6 weken nadat het is vastgesteld
  • uw beroep dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Lees ook...

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa fa-map

 • Wetgeving