Wind bij buurgemeenten

Icon

Windenergie houdt niet op bij de gemeentegrenzen van Bronckhorst. We hebben ook te maken met plannen en projecten in omliggende gemeenten. Op deze pagina ziet u wat er bij onze buurgemeenten speelt op het vlak van windenergie.

Doetinchem

Landgoed Keppel en Green Trust werken samen aan Windpark Doetinchem, in de buurt van de Barlhammerweg. Dit beoogde windpark bestaat uit 4 à 5 windturbines met een hoogte van circa 230 meter (tiphoogte). Het is nog geen uitgewerkt plan.

Gemeente Doetinchem heeft de initiatiefnemers verzocht om het plan verder uit te werken en in gesprek te gaan met omwonenden. In dit participatieproces met de omgeving worden ook het aantal windmolens en de precieze locatie besproken.

De raad en het college van Doetinchem besluiten hier uiteindelijk over. Doetinchem wil de uitkomsten van een onderzoek afwachten dat de Tweede Kamer wil uitvoeren naar de effecten van windmolens op de gezondheid en leefkwaliteit van omwonenden.

De gemeente Bronckhorst heeft geen rol in deze afweging. Wel hebben we Doetinchem verzocht om omwonenden uit Bronckhorst actief te blijven informeren en te betrekken. Landgoed Keppel heeft geen plan ingediend bij de gemeente Bronckhorst.

Doesburg

De gemeente Doesburg werkt toe naar een afwegingskader voor duurzame energie. Doesburg kiest hierbij voor één kader voor zowel zonnevelden als windmolens. Toekomstige initiatieven worden getoetst aan de richtlijnen en regels die hierin komen te staan.

De gemeente Doesburg onderzoekt hoe zij kan sturen op verstandige locatiekeuzes, een goede inpassing in het landschap en participatie. De raad van Doesburg neemt een besluit over het afwegingskader.

Een werkgroep is aan de slag met kennisverwerving, onderlinge discussie en meningsvorming en zal een tussenresultaat presenteren. Ook bewoners(organisaties) uit Drempt en het buitengebied van Toldijk-Steenderen zijn bij deze werkgroep aangesloten.

Zutphen

Naast de Achterhoek, werken ook andere energieregio’s aan de Regionale Energiestrategie. De gemeente Zutphen valt onder de RES-regio Cleantech.

Gemeente Zutphen is gestart met een lokaal haalbaarheidsonderzoek. In dit onderzoek is aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het opwekken van zon- en windenergie in Zutphense zoekgebieden van de concept RES. Het gaat dan om:

Zoekgebied 5 voor zon en wind: Zutphens Broekgebied, ook wel Vierakkerselaak. Dit gebied wordt niet geschikt bevonden voor de opwek van windenergie. Voor de opwek van zonne-energie lijken er wel mogelijkheden in zoekgebied 5 en het gebied Overmarsch in De Hoven.

Zoekgebied 6 voor wind: Lochemseweg in het bosgebied. Dit gebied biedt vanuit milieutechnische aspecten ruimte voor het opwekken van windenergie. Het gebied bevindt zich echter binnen het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Het opwekken van windenergie is binnen het GNN alleen mogelijk onder de voorwaarden dat er reële alternatieven ontbreken, de kernkwaliteiten van het GNN niet significant worden aangetast en het oppervlak daarnaast gecompenseerd wordt.

Brummen

Naast de Achterhoek, werken ook andere energieregio’s aan de Regionale Energiestrategie. De gemeente Brummen valt onder de RES-regio Cleantech.

De gemeente Brummen werkt aan een beleidskader voor windmolens en zonnevelden. In het uitnodigingskader staan de doelstellingen en afwegingen die samen zijn gemaakt.

Berkelland

De gemeente Berkelland heeft ervoor gekozen om in beleid vast te leggen in welke gebieden het beste gezocht kan worden naar plekken voor het opwekken van duurzame energie. Dit heet uitnodigingsplanologie.

Het college van Berkelland is van mening dat er meer kaders nodig zijn voor grootschalige windinitiatieven. Windinitiatieven in Berkelland moeten dan ook wachten op een raadsbesluit over aanvullende kaders. Plannen worden niet toegelaten in de fase van participatie.

Bekijk de pagina 'Berkelland Energieneutraal 2030' op de website van gemeente Berkelland.

Lochem

Naast de Achterhoek, werken ook andere energieregio’s aan de Regionale Energiestrategie. De gemeente Lochem valt onder de RES-regio Cleantech. De gemeente Lochem werkt aan een beleidskader voor grootschalige windenergie opwekking. Het beleidskader geeft de randvoorwaarden aan voor windenergie uit grote windturbines.

Veluwe

De vier RES-regio’s Noord-Veluwe, Cleantech Regio, Arnhem/Nijmegen en Regio Foodvalley voerden samen met de provincie Gelderland een ecologische verkenning uit naar mogelijkheden voor windenergie op en rond de Veluwe. In dit onderzoek staan de gevolgen voor de beschermede diersoort de wespendief centraal.

Uit deze verkenning blijkt dat windmolens op de Veluwe voorlopig zonder verdere maatregelen niet mogelijk zijn. Verder wordt in het rapport aangegeven dat er in een randgebied tot 8 km om de Veluwe heen sprake is van wettelijke beperkingen voor de plaatsing van windmolens.

De regio’s zien de verkenning als het vertrekpunt voor regionale afspraken voor het opwekken van windenergie op en rondom de Veluwe. De provincie neemt hierin de regie.