Woonvisie 2019-2025

Icon

Ruimte voor wonen in Bronckhorst

We willen dat iedereen, jong en oud, goed kan wonen en kan blijven wonen. Daarom is in juli 2019 de nieuwe woonvisie ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst’ 2019-2025 vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt de woonvisie lezen op overheid.nl. Het verbeteren en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad heeft de komende jaren prioriteit. Ook staan we voor uitdagingen op het gebied van wonen en zorg, onder andere doordat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Omdat er op korte termijn behoefte is aan extra woningen, biedt het nieuwe beleid ruimte aan woningbouwinitiatieven die voorzien in een concrete woonbehoefte. We verwachten dat op langere termijn de behoefte stagneert. Daarom blijven we zorgvuldig omgaan met het toevoegen van woningen en streven we naar de juiste woning voor de juiste doelgroep op de juiste plek. Als richtlijn gaan we voorlopig uit van ongeveer 400 woningen die tot 2025 in Bronckhorst als geheel worden toegevoegd. De initiatieven voor deze woningen moeten passen bij de uitgangspunten en prioriteiten uit de woonvisie. De focus ligt op transformatie van bestaand vastgoed, maar er zijn bijvoorbeeld ook mogelijkheden voor woningsplitsing en vernieuwende woonvormen.

Elke kern of gebied binnen Bronckhorst heeft eigen karakteristieke kenmerken, waardoor ook de opgaven en aanpak kunnen verschillen.