Bronckhorst 2035 logo

In 2024 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Deze wet versimpelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, milieu, auto- en spoorwegen en water, van 26 wetten naar 1 wet. De Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken én ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen in de gemeente. Met de invoering van de Omgevingswet krijgen de inwoners dus een actieve rol!

Als gemeente Bronckhorst bereiden we ons al een tijdje voor op de komst van deze nieuwe wet. Onze bestemmingsplannen zijn al samengevoegd tot één plan voor de bebouwde kom en één voor het buitengebied. En zo verwachten wij al van initiatiefnemers dat zij de buurt betrekken bij plannen.

De Omgevingsvisie: Bronckhorst twee keer zo mooi!

De afgelopen tijd werkte de gemeente Bronckhorst samen met o.a. inwoners, ondernemers en (belangen)organisaties aan de Omgevingsvisie. In deze Omgevingsvisie staat de ontwikkeling van onze Bronckhorster leefomgeving centraal, met de blik op 2035. Het gaat over hoe we op de lange termijn omgaan met de grote opgaven sterke dorpen & leefbaar platteland, landschappelijke kwaliteit, energie & klimaat, economie & landbouw en gezonde leefomgeving. De visie geeft inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente richting en houvast over hoe we omgaan met onze leefomgeving.

Ga naar OmgevingsvisieBronckhorst.nl(externe link)

Omgevingsprogramma Werklocaties vastgesteld

Het college van B en W heeft op 27 juni 2023 het Omgevingsprogramma Werklocaties vastgesteld. Een integrale aanpak om te komen tot voldoende, kwalitatief hoogwaardig en duurzame locaties voor de groei van het lokale bedrijfsleven. 

Ontwerp is nu definitief

In de periode van 28 maart 2023 tot en met 9 mei 2023 heeft het ontwerp-Omgevingsprogramma Werklocaties ter inzage gelegen. Tijdens deze periode heeft iedereen de mogelijkheid gekregen schriftelijk of mondeling een zienswijze in te dienen. Ten opzichte van de ontwerpversie zijn enkele aanscherpingen aangebracht en heeft het college van B en W het Omgevingsprogramma vastgesteld. Dat betekent dat de gemeente aan de slag kan met de daadwerkelijke uitvoering om tot voldoende, toekomstbestendige locaties voor het lokale bedrijfsleven te komen.

Doel 

Het programma Werklocaties is allereerst gericht op het faciliteren van de ruimtebehoefte van lokale bedrijven tot 2030 (conform het Regionaal Programma Werklocaties). Daarnaast is de ambitie om met de ontwikkeling van werklocaties bij te dragen aan het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving, zoals een mooier landschap. Ook is het de bedoeling dat de inrichting van nieuwe werklocaties zoveel mogelijk bijdraagt aan de energietransitie en de aanpassing aan het veranderende klimaat.

Uitwerking 

Het Omgevingsprogramma kent daarbij vier programmalijnen:

  1. Herstructureren; verouderde bedrijvenparken toekomstbestendig maken.
  2. Herbestemmen en verruimen; meer ruimte voor bedrijven in Vrijkomende Agrarische bebouwing (VAB’s) in het buitengebied.
  3. Uitbreiden: uitbreiden van en/of aanleg nieuwe bedrijvenparken.
  4. Samenwerken; gericht op betere onderlinge samenwerking en prestaties van bedrijven.

Het Omgevingsprogramma biedt een samenhangende aanpak gericht op het faciliteren van de ruimtebehoefte van bedrijven in Bronckhorst. Dat vindt plaats aan de hand van 4 programmalijnen. De vier programmalijnen zijn beschreven in termen van doelen, resultaten en benodigde inspanningen. Continue staan deze programmalijnen met elkaar in verbinding en wordt de voortgang bewaakt. Gaat de ene lijn langzamer (duurt het langer om resultaten te behalen) dan kan meer ingezet worden op een andere lijn. Zo kan eventueel worden bijgestuurd, om uiteindelijk de gestelde doelen te kunnen bereiken.