Het is goed wonen in de Achterhoek, dat willen we zo houden. Voor onze inwoners en voor mensen die Achterhoeker willen worden. Om daarbij te helpen is er door ondernemers, organisaties en gemeenten in de Achterhoek én de provincie Gelderland een nieuwe regionale woonagenda opgesteld. De Regionale Woonagenda is door de board van 8RHK ambassadeurs vastgesteld en wordt voor besluitvorming voorgelegd aan de zeven Achterhoekse gemeenteraden.

Woondeal

Vanuit het Rijk vroeg minister Hugo de Jonge voor volkshuisvesting alle provincies om afspraken over woningbouw. Het plan is om landelijk 900.000 woningen tot 2030 bij te bouwen. De te sluiten Woondeal Achterhoek is één van de woondeals van Gelderland. In de Achterhoek zijn afspraken gemaakt over de bouw van 8.390 woningen, met voor de lange termijn ruimte tot 11.500 woningen. De minister ondertekent in maart alle woondeals in Gelderland.

Aanpak regionale woonagenda

Concreet kent de Regionale Woonagenda vier regionale programmalijnen:

  1. Vergroten woningvoorraad en versnelling productie.
  2. Investeren in de kwaliteit van de bestaande woningen door zoveel mogelijk te verduurzamen en levensloopbestendig maken.
  3. De Achterhoek, een plek voor iedereen - dus ook voor jonge huishoudens, starters, ouderen, arbeidskrachten en aandachtsgroepen. We houden ons aan de landelijke afspraak om bij nieuwbouw 28% sociale huur en 32% betaalbare koop tot maximaal € 355.000 te bouwen.
  4. Wonen is een gebiedsopgave, dus houden we rekening met andere gebruikers en doelen van de ruimte waar we met zijn allen gebruik van maken.

Bronckhorst

We hebben een grote opgave in de Achterhoek. Bronckhorst tekent voor tenminste 1.000 woningen binnen de Achterhoekse woondeal van 8.390 tot 11.500 extra woningen. Onze eigen ambitie ligt hoger. Zoals vorig jaar besloten is, willen wij 1.700 - 2.200 woningen toevoegen tot 2030. Dit is vooral nodig door grotere instroom van mensen van buiten. Het aandeel ouderen groeit nog steeds en de beroepsbevolking daalt. Met een groeiend tekort aan arbeidskrachten is het belangrijk dat ook jongere huishoudens in onze gemeente blijven en zich kunnen vestigen. Dit is ook voor de leefbaarheid van belang. Een ander punt is dat het aantal bewoners per woning nog steeds daalt, waardoor er vraag is naar kleinere woningen. Daarnaast blijft nieuwbouw altijd nodig voor vernieuwing en verduurzaming van de woningvoorraad en het creëren van doorstroming.

Meer informatie

Ons beleid en onze projecten op gebied van wonen kun je vinden op bronckhorst.nl/wonen. Je kunt je daar ook abonneren op onze nieuwsbrief Wonen in Bronckhorst die 3x per jaar uitkomt.