Ruimtelijke visie Hiddinks Weide vastgesteld

De ruimtelijke visie van woningbouwlocatie Hiddinks Weide aan de rand van Hengelo (Gld) is vastgesteld. Hiermee is de haalbaarheidsfase van het woningbouwproject voor ca. 180 woningen afgerond. In de visie staan de ambitie en de ruimtelijke kaders voor de gewenste ontwikkeling voor deze nieuwe uitnodigende buurt. Het document is de basis voor de volgende fase: het uitwerken van het stedenbouwkundig plan. Er is uitdrukkelijk rekening gehouden met een goede inpassing in de omgeving. Verder is de verkeerssituatie, ecologie en waterhuishouding bij extreme buien onderzocht. Deze onderzoeken zijn verwerkt in de ruimtelijke visie. De gemeenteraad staat ook achter deze ruimtelijke visie.  

Zorgvuldig traject  

Wethouder Emmeke Gosselink van Wonen: “In het voortraject zijn omwonenden op meerdere momenten gehoord en zijn de nodige onderzoeken gedaan. Ook is voorafgaand aan het collegebesluit de ruimtelijke visie voorgelegd aan de gemeenteraad. Over de specifieke waterhuishouding in het gebied hebben we in het voortraject meerdere keren gesproken met het Waterschap Rijn en IJssel. Zowel de gemeente als het waterschap hebben op basis van onderzoeken geconcludeerd dat woningbouwontwikkeling op deze locatie mogelijk is. Bij de herziening van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) vindt een definitieve toetsing plaats. Al met al kijk ik terug op een zorgvuldig traject, waarbij we zoveel mogelijk risico’s, kansen en belangen in kaart hebben gebracht. En nu kijk ik vooral uit naar het vervolg waarin we toewerken naar het realiseren van goede woningen op een mooie plek voor onze (toekomstige) inwoners.”  

Vervolg participatie  

Nu de ruimtelijke visie is vastgesteld door b en w, gaan ontwikkelaars Van Wanrooij en Roosdom Tijhuis aan de slag met het maken van een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp. Ook dit wordt met behulp van participatie met belanghebbenden gedaan. De ontwikkelaars starten dit na de zomervakantie zo snel mogelijk op in samenwerking met de gemeente.    

De ruimtelijke visie is te lezen via www.bronckhorst.nl/hiddinksweide.