Uit de raad - Raadsvergadering 11 juli 2024

De gemeenteraad vergaderde op 11 juli. Dit was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Raadslid Johanna Bergervoet, nestor van de raad, sloot de avond af met een terugblik op het afgelopen half jaar en wenst iedereen namens de gemeenteraad een fijne zomervakantie toe!

Het volgende stond op de agenda:

  • Herijking routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2024-2030  
    Met algemene stemmen stelde de raad de herijkte routekaart Bronckhorst Energieneutraal vast. In de routekaart staat beschreven hoe de gemeente wil werken aan een Energieneutraal Bronckhorst in de periode 2024-2030. Dit door samen met inwoners, ondernemers en organisaties in Bronckhorst in te spelen op de veranderingen in het energie-landschap en energiearmoede tegen te gaan. De routekaart is aangepast op basis van de door de gemeenteraad meegegeven aandachtspunten. Daarnaast is deze Routekaart geactualiseerd op basis van recente ontwikkelingen, zoals de netcongestie en veranderende wetgeving rondom het verduurzamen van woningen en bedrijfsgebouwen. Ook zijn de Dorps Energie Processen (DEP’s) concreter gemaakt, wat meer structuur en duidelijkheid biedt aan de werkgroepen. Dit sluit aan bij ervaringen die we opdeden tijdens de pilot DEP’s in enkele kernen. Een besluit over grootschalige opwek van duurzame energie neemt de raad aan het eind van dit jaar.
  • Herijking kaders woningbouw in het buitengebied 
    Met algemene stemmen is de aangepaste notitie ‘Herijking kaders woningbouw in het buitengebied’ vastgesteld. De notitie gaat in op de verruiming van het huidige beleid voor de woningbouwmogelijkheden in het buitengebied van Bronckhorst. De gemeente kan met de voorgestelde beleidsaanpassing meer flexibiliteit bieden aan initiatiefnemers dan nu mogelijk is. Tegelijkertijd willen we wooninitiatieven benutten om meerdere uitdagingen in het buitengebied aan te pakken. Het toevoegen van betaalbare en kleine woningen is van groot maatschappelijk belang. Om een initiatief goed te kunnen wegen, komt er een puntensysteem. Het ingediende amendement ‘Uitbreiding puntensysteem sociaal/economische binding’ is met 21 stemmen voor en 3 stemmen tegen, (de VVD-fractie stemde verdeeld), aangenomen. Het amendement ‘1 Km vervangen door gradatiesysteem’ is unaniem aangenomen. De herijkte kaders werken b en w uit in beleidsregels. De raad besloot met een ander amendement ook dat b en w de nieuwe beleidsregels kan vaststellen en niet ter besluitvorming hoeft voor te leggen aan de raad.
     

Kijk de vergadering  terug

Wil je de raadsvergadering terugkijken en de raadsstukken bekijken? Dit kan via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad

De volgende Politieke Avond is op 12 september 2024.