Uit de raad - Raadsvergadering 4 juli 2024

De gemeenteraad vergaderde op 4 juli. De cursisten van de cursus Politiek Actief kregen tijdens de raadsvergadering hun certificaat van burgemeester Marja van der Tas als bewijs van de succesvol afgeronde cursus. De deelnemers volgden vijf bijeenkomsten over het reilen en zeilen in de lokale politiek van Bronckhorst. 

Het volgende stond op de agenda:

 • Jaarstukken 2023 Bronckhorst   
  De raad stemde unaniem in met de jaarstukken 2023. In de jaarstukken leggen b en w financiële verantwoording af over wat de gemeente heeft gedaan, welke inkomsten en uitgaven de gemeente had en welke investeringen er zijn gedaan. De gemeente heeft het jaar afgesloten met een positief saldo van € 4,3 miljoen. B en w willen dit aan de Algemene reserve toevoegen om in de toekomst te kunnen gebruiken voor noodzakelijke investeringen of bij tegenvallers.
 • Verwerking ontwikkeling Algemene uitkering en Financiële update 2024   
  Met algemene stemmen stemde de raad er mee in om de uitkering uit het gemeentefonds voor 2024 te verlagen met € 336.297,- en om de aangepaste inkomsten en uitgaven volgens de decembercirculaire 2023 goed te keuren. Normaal gesproken worden er ieder jaar twee tussenrapportages gemaakt. Nu is de gebruikelijke 1e tussenrapportage vervangen door de notitie ‘Financiële update 2024’. De Financiële update is ter informatie voor de raad, zij hoeft hier geen besluit op te nemen.  
 • Perspectiefnota 2025-2028 Bronckhorst   
  Met 19 stemmen voor (GBB, CDA, PvdA, D66, CU/SGP) en 6 stemmen tegen (VVD, GL) stemde de raad in met de aangepaste Perspectiefnota 2025-2028 Bronckhorst. De Perspectiefnota geeft een richting voor de gemeentelijke begroting 2025-2028 en geeft daarnaast duidelijkheid over het meerjarenbeeld. Verder staan er in de perspectiefnota beleidsvoorstellen voor extra kosten (€ 988.000 nadelig) en de autonome ontwikkelingen (€ 489.000 nadelig). Maar de inhoud van deze Perspectiefnota is vooral het resultaat van een traject om verwachte tekorten vanaf 2026 voor te zijn met (taakstellende) beleidsmaatregelen. De fracties spraken zich tijdens de algemene beschouwingen uit over de Perspectiefnota. Om duidelijk te maken wat de fracties belangrijk vinden voor Bronckhorst en waar wellicht meer of minder op ingezet moet worden, dienden ze in totaal 15 amendementen en 3 moties in. Deze amendementen en moties hadden vooral betrekking op waar wel en niet op bezuinigd moet worden. Er zijn 10 amendementen aangenomen die voorgestelde bezuinigingsmaatregelen hebben tegengehouden en 3 moties. De overige amendementen haalden geen meerderheid. De aangenomen amendementen zijn terug te lezen www.bronckhorst.nl/gemeenteraad. 
 • Jaarstukken 2023, kaderbrief 2025 en programmabegroting 2025 regio Achterhoek  
  Met algemene stemmen stemde de raad in met de aangepaste programmabegroting 2025 en dient geen zienswijze in. Het ingediende amendement om een verzoek voor de programmabegroting 2025-2028 scenario's en kostenbesparingsopties voor te bereiden, zodat de inwonersbijdragen voor deelnemende gemeenten mogelijk kunnen worden verlaagd, is met 23 stemmen voor (GBB, CDA, VVD, PvdA, D66, CU-SGP) en 2 stemmen tegen (GL) aangenomen. 
 • Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Stadsbank Oost Nederland (SON)  
  De raad stemde unaniem in met de aangepaste begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. Het ingediende amendement om de SON op te dragen om een financieel scenario voor te stellen voor de jaren 2026-2028 dat bijdraagt aan kostenbesparingen voor de deelnemende gemeenten is met 23 stemmen voor (GBB, CDA, VVD, PvdA, D66, CU-SGP) en 2 stemmen tegen (GL) aangenomen.  
 • Addendum Financiële verordening 2023   
  Met algemene stemmen stemde de raad in om het addendum voor de financiële verordening vast te stellen. In dit addendum staat dat de raad tijdig geïnformeerd moet worden als sprake is van een onderschrijding van lasten of investeringskredieten en/of lagere of hogere lasten dan begroot.  
 • Normenkader rechtmatigheid 2024  
  De raad stelde het normenkader rechtmatigheid 2024 vast. De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van de organisatie ligt bij b en w. Ieder jaar vinden daarom interne onderzoeken plaats naar het (financieel) rechtmatig werken. Om vast te stellen welke externe en interne wet- en regelgeving moet worden betrokken bij de uitvoering van deze onderzoeken wordt het normenkader rechtmatigheid jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld.  

Kijk de vergadering terug 

Wil je de raadsvergadering terugkijken en de vergaderstukken bekijken? Dit kan via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad