Provinciale Staten

Op 15 maart kunt u uw stem uit brengen voor de Provinciale Staten(externe link), het bestuur van uw eigen provincie. De Provinciale Statenleden vertegenwoordigen het volk en controleren het bestuur in die provincie. Zij bepalen de doelen van de provincie. Ook bepalen ze hoe er aan die doelen wordt gewerkt en hoeveel geld ervoor is.

De provincie heeft verschillende taken:

 • Indelen van de ruimte: bepalen waar ruimte is voor natuur, huizen, wegen, water en bijvoorbeeld wind- of zonneparken.
 • Natuur en milieu: zorgen voor natuur en natuurherstel, vergunningen verlenen en controles uitvoeren.
 • Klimaat en energie: samen met inwoners en bedrijven werken aan verduurzaming.
 • Openbaar vervoer: zorgen voor streekvervoer in de hele provincie.
 • Wegennetwerk: aanleggen en onderhouden van provinciale (vaar)wegen, fietspaden en bruggen.
 • Cultuur en monumentenzorg: beschermen en behouden van monumentale landschappen en gebouwen.
 • Regionale economie: samen met bedrijven zorgen voor meer werkgelegenheid.
 • Toezicht houden: controleren van het functioneren van gemeenten en waterschappen.

De Eerste Kamer

De Eerste Kamer wordt in Nederland niet rechtstreeks gekozen. Toch bepalen de kiezers indirect wie er in de Eerste Kamer komen. De Eerste Kamer wordt in mei namelijk gekozen door de leden van Provinciale Staten.

De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is het goedkeuren of verwerpen van wetsvoorstellen. De wetgevende taak van de Eerste Kamer houdt in dat zij wetsvoorstellen die de Tweede Kamer heeft aangenomen, ook moet goedkeuren. Pas daarna kan een wetsvoorstel ook echt een wet worden. De Eerste Kamer kan geen wijzigingen aanbrengen in een wetsvoorstel, maar een voorstel alleen goedkeuren of verwerpen. Daarnaast heeft de Eerste Kamer de taak om de regering te controleren.

Waterschappen

Een waterschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio de waterhuishouding regelt. In de gemeente Bronckhorst organiseren wij de verkiezingen voor het waterschap Rijn en IJssel(externe link).

Een waterschap heeft de volgende taken:

 • Beheren en versterken van dijken en sluizen: zorgen voor onderhoud aan dijken, sluizen, dammen, stuwen en gemalen.
 • Zuiveren rioolwater: schoonmaken van al het water dat we gebruiken.
 • Regelen waterstand: water wegpompen bij veel regen, water vasthouden bij droogte.
 • Zorgen voor schoon water: zorgen dat het water in rivieren en sloten schoon en gezond is voor mens, dier en plant.

Om alle taken van het waterschap goed te kunnen doen, betalen inwoners waterschapsbelasting. Tijdens de verkiezingen heeft u invloed op hoe dit geld wordt besteed en welke keuzes het waterschap maakt.