Beleidsvisie externe veiligheid bij bedrijven

Bij het werken met gevaarlijke stoffen in bedrijven en bij transport ervan kunnen ongelukken gebeuren met effecten voor de omgeving voor deze activiteiten. Het beleidsveld externe veiligheid houdt zich bezig met de beheersing van activiteiten die een risico voor de omgeving met zich mee brengen. De risico’s van bedrijven en verkeer en vervoer maar ook van natuurrampen worden weergegeven op kaarten. Deze zijn te raadplegen via de www.risicokaart.nl.

Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan

In het Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) staat het gemeentelijke beleid op het gebied van verkeer en vervoer.

Het 'Handboek ruimtelijke plannen Bronckhorst' vormt de basis voor het opstellen van digitale ruimtelijke plannen binnen de gemeente Bronckhorst. Doel van het handboek is de herkenbaarheid en daarmee de raadpleegbaarheid van ruimtelijke plannen vergroten.

Kwaliteitskader Nationaal Landschap De Graafschap

Dat Bronckhorst een prachtig groene gemeente is, dat wist u natuurlijk al. Maar wist u ook dat onze gemeente een Nationaal Landschap kent? Een aanzienlijk deel van Bronckhorst ligt in Nationaal Landschap De Graafschap. Het is een bijzonder gebied met een unieke combinatie van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie.

In het gebied wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Daardoor zijn er altijd ontwikkelingen die invloed hebben op het landschap. Hoe gaan we hiermee om?

De gemeente Bronckhorst wil dit landschap graag behouden en versterken. Maar wat er in het gebied kan en mag, willen wij niet alleen bepalen. In het voorjaar van 2017 hebben we daarom de door de provincie vastgelegde landschappelijke kernkwaliteiten vertaald naar concrete punten. Dat deden we samen met bewoners, organisaties en initiatiefnemers uit het gebied. De kernkwaliteiten zijn tot in detail beschreven. De ambities voor het gebied zijn benoemd. En er zijn bouwstenen omschreven hoe je de kernkwaliteiten kunt benutten. De gemeenteraad stelde op 29 juni 2017 dit kwaliteitskader Nationaal Landschap De Graafschap vast. Uitgangspunt is dat nieuwe ontwikkelingen goed passen in het landschap of deze zelfs versterken. En dat zonder dat het gebied een openluchtmuseum wordt.

Stappenplan

De groep ontwikkelde een stappenplan. Handig voor initiatiefnemers en omwonenden. Op deze manier weten ze wat ze kunnen doen om de juiste ontwikkelingen in het gebied mogelijk te maken. Dat zijn de volgende stappen:

Stap 1 Bekijk de kaart

Het nationaal landschap kent 4 deelgebieden met elk hun eigen landschappelijke kenmerken. Deze kenmerken betrekt u bij de ontwikkeling van het plano. De kaart vindt u onderaan deze pagina.

Stap 2 Ken de geschiedenis van de plek

Leer de omgeving van de plek kennen. De geschiedenis van het ontstaan van het landschap geeft u inzicht in de landschappelijke kenmerken. Maar ook hoe u deze bij het plan kunt betrekken.

Stap 3 Raadpleeg de kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten zijn specifieke eigenschappen die het deelgebied bijzonder maken. Welke invloed heeft het plan op de kwaliteiten en hoe integreert u de kernkwaliteiten in uw initiatief?

Stap 4 Lees de ambities en selecteer de bouwstenen

De ambities geven aan wat behouden of bereikt moet worden in landschap. Wat is goed, wat kan beter? De bouwstenen zijn concrete middelen om de ambities te realiseren. Afhankelijk van de plek en de opgave heeft u één of meerdere bouwstenen nodig.

Stap 5 Ga ontwerpen

Ga ontwerpen en gebruik de bouwstenen om verschillende mogelijkheden te onderzoeken. De balans tussen het benutten en beschermen van de plek is van groot belang!

Stap 6 Bespreek het plan met de gemeente

Werk het plan niet helemaal uit, maar bespreek de eerste schetsen met de gemeente. Samen kijken wij of met het plan de ambities uitvoerbaar zijn. Het uitgangspunt hierbij is dat de kernkwaliteiten van het nationaal landschap niet onder druk komen te staan. We kijken ook of er geen kansen zijn gemist om die kwaliteit te verbeteren.

Stap 7 Organiseer een buurtgesprek

Als initiatiefnemer organiseert u een buurtgesprek. De buurt kan zo aan het begin van het proces met u meedenken. Ook de buurt hoort zich te houden het kader. De gemeente maakt een verslag van de bijeenkomst openbaar. In dit verslag staat welke suggesties van de buurt zijn meegenomen of waarom dat niet is gedaan.

Stap 8 Werk het plan uit

Werk het plan verder uit op basis van de gesprekken met de gemeente en de buurt. Maak naast een bouwplan ook een landschapsplan, dat bestaat uit:

  • een analyse van het landschap
  • kernkwaliteiten en ambities
  • een landschappelijk inrichtingsplan
  • een ruimtelijke onderbouwing (hoe wordt omgegaan met landschap, kernkwaliteiten en ambities?)
  • een beplantingslijst en een beheerplan

Stap 9 Vergunningen en bestemmingsplan

U stuurt de aanvragen voor vergunningen en eventuele aanpassingen in het bestemmingsplan naar de gemeente. De uiteindelijke beslissing ligt bij de gemeente.

Nota Grondbeleid en Nota Bovenwijks

Op 23 februari 2023 heeft de gemeenteraad de Nota Grondbeleid 2023-2026 vastgesteld. Het gemeentelijk grondbeleid biedt instrumenten om het beleid van de gemeente te realiseren, bijv. op gebied van de energietransitie, economie, klimaatadaptatie, wonen, water vasthouden, behoud monumenten, stikstofdepositie en landschappelijke inpassing. Voorbeelden van de instrumenten zijn de jaarlijkse grondprijzenbrief die b en w jaarlijks vaststellen het te voeren kostenverhaal. Basis voor het kostenverhaal is de Nota kostenverhaal Bovenwijkse voorzieningen (Nota Bovenwijks). Deze nota is ook op 23 februari 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.

Richtlijnen maatschappelijke objectbewegwijzering

Speelruimteplan

Dit plan gaat over de gewenste verdeling van de speelplekken voor kinderen, jeugd en jongeren. Hoe we speelplekken inrichten en de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn.