Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent.

Hoe het werkt

In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Bezwaar maken tegen een besluit moet binnen zes weken gedaan worden. Uw bezwaar wordt in behandeling genomen als deze op tijd is ontvangen.

U kunt alleen een bezwaar indienen als u ‘belanghebbende’ bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Dat is bijvoorbeeld als uw aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt afgewezen of als uw buurman een vergunning heeft verkregen voor het bouwen van een schuur naast uw woning. U bent geen belanghebbende als het gaat om bijvoorbeeld een verleende vergunning aan iemand in een dorp verderop.

Bezwaar tegen WOZ-beschikking?

Lees de informatie onder 'Goed om te weten'.

Bezwaar tegen legesfactuur?

Binnen 6 weken na dagtekening van de factuur kunt u schriftelijk bezwaar indienen. Richt uw brief aan Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente), Postbus 845, 7550 AV Hengelo. Vermeld in uw brief ten minste: uw naam en adres, het factuurnummer, de motivering van uw bezwaar en uw handtekening.

Bezwaar maken (met DigiD of eHerkenning niveau 2+)

Woont u in het buitenland en heeft u een eID? Gebruikt u dan het formulier 'Bezwaar maken tegen een besluit (met eID)' om bezwaar te maken tegen een besluit van de gemeente Bronckhorst.

U krijgt in de meeste gevallen gelegenheid om uw bezwaar toe te lichten. U wordt dan gehoord door de commissie bezwaarschriften of door medewerkers van het cluster juridische zaken die niet bij de voorbereiding van het besluit betrokken zijn geweest. U kunt de beslissing op uw bezwaar verwachten:

  • binnen twaalf weken na afloop van de bezwaartermijn als u gehoord bent door de commissie
  • binnen zes na afloop van de bezwaartermijn als u gehoord bent door medewerkers van het cluster juridische zaken.

De gemeente kan deze termijnen in bepaalde gevallen verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht. Heeft u bezwaar gemaakt tegen leges (belastingen en rechten), dan ontvangt u uiterlijk op de laatste dag van het betreffende kalenderjaar een reactie.

U kunt uw bezwaar ook kenbaar maken via een brief. Zet in uw bezwaar uw naam, adres, de datum, om welk besluit het gaat en waarom u het niet eens bent met het besluit. Zorg dat u uw bezwaar ondertekent.

Niet eens met onze beslissing op uw bezwaar?

Lees de informatie onder 'Extra informatie'.

Goed om te weten

Als u het niet eens bent met de opgelegde belastingaanslag of WOZ-beschikking, kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet/WOZ-beschikking een bezwaarschrift indienen.

Ondernemers

Als bedrijf kunt u alleen schriftelijk bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingaanslag. Richt u uw brief aan de directeur Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, postbus 845, 7550 AV Hengelo.

Particulieren

Als particulier kunt u met uw DigiD, digitaal bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingaanslag. Dit kan in het digitale loket op de website van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

Extra informatie

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift? Dan kunt u tegen deze beslissing schriftelijk in beroep gaan bij de rechtbank. Vindt u de beslissing op bezwaar niet helemaal duidelijk? Dan kunt u beter contact opnemen met de gemeente voordat u een beroepschrift indient.

Hoe het werkt

U moet in principe eerst bezwaar hebben gemaakt bij de gemeente voordat u beroep in kunt dienen bij de rechtbank. U kunt schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030 6800 EM Arnhem een beroepschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • een kopie van het besluit waartegen u beroep aantekent
  • redenen voor het beroep
  • uw handtekening

De beroepsinstantie moet binnen zestien weken na ontvangst van het beroepschrift een uitspraak over uw beroep doen. Zo niet, dan krijgt u hiervan schriftelijk bericht.