Wilt u een esdoorn, paardenkastanje, haagbeuk, beuk, es, noot, plataan, populier, eik, grove den, acacia, linde, iep, wilg (geknot), els (geknot) of tamme kastanje kappen? En heeft deze een stamomtrek van meer dan 95 centimeter op 1,30 meter van het maaiveld? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Ook zeer drastisch snoeien, zoals het verwijderen van de kroon uit een boom, valt onder kappen. Bovendien heeft u een vergunning nodig als u een houtwal, houtsingel of hakhout bosje bestaande uit inheemse soorten afzet en de stobben weghaalt.

Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom. Ook is het raadzaam om te overleggen met de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt ook hun mening meegewogen. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen en direct aanvragen.

Omgevingsvergunning aanvragen

LET OP: Heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor het kappen van de boom? In het omgevingsplan voor het buitengebied kunnen ook regels staan voor het vellen, rooien van bomen, hakhout en andere houtopstanden en handelingen die de dood of beschadiging van bomen tot gevolg kunnen hebben. Bekijk daarvoor het omgevingsloket via regels op de kaart in Omgevingsloket.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u leges verschuldigd. Het maakt daarbij niet uit of de vergunning wel of niet verleend wordt. Deze leges bedragen € 52,-.

Hoe lang het duurt

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Goed om te weten

Omgevingsverordening Bronckhorst 2017

In de Omgevingsverordening Bronckhorst 2017 staat een regeling op grond waarvan het verboden is houtopstanden te kappen. De houtopstand is meestal een boom, maar kan ook een houtwal zijn, zoals een lint van struiken en bosjes. Heggen of hagen worden niet gezien als houtwal. Solitaire struiken en heesters worden niet gezien als boom omdat er geen stam gevormd wordt. Struiken en heesters vertakken zich direct boven de grond. Doel van de Omgevingsverordening is het beschermen van waardevolle houtopstanden. De bepalingen worden toegespitst op de plaatselijke situatie.

Wet natuurbescherming

Het is verboden beschermde dieren te verontrusten of hun nesten te verstoren. Wij adviseren u daarom het kappen niet in de periode tussen 15 maart en 1 augustus uit te voeren.

De Wet natuurbescherming wil het Nederlandse bosareaal en de houtopstanden in stand houden. Daarom is vooral het herplanten van bomen belangrijk. Het bosgebied blijft zo in stand. De Boswet zondert bepaalde categorieën bomen uit van de gemeentelijke regelgeving, zoals wilgen en populieren langs landbouwgronden en wegen, bomen van bosbouwondernemingen, fruitbomen en windschermen langs boomgaarden. Op deze bomen is de APV dus niet van toepassing. Voor het kappen van bomen die onder de Boswet vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie krijgt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Tip

Vraagt u een omgevingsvergunning voor het kappen aan, dan kunnen anderen bezwaar maken tegen de eventuele vergunningverlening. Overleg eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van een boom.