U wilt als inwoner van Bronckhorst een onderwerp op de agenda van de raad zetten. Dat kan via een burgerinitiatief. Het burgerinitiatief is bedoeld om de betrokkenheid van de burgers bij de gemeentelijke politiek te vergroten.

DigiD linkBurgerinitiatief online indienen

U heeft bij uw aanvraag ook het formulier 'Burgerinitiatief - ondersteuning' nodig.

Hoe werkt het?

Inwoners van zestien jaar en ouder kunnen zo'n burgerinitiatief indienen. Dat kan bijvoorbeeld een concreet uitgewerkt plan zijn. Of alleen een onderwerp benoemen waarvan u vindt dat deze op de agenda van de raad thuishoort.

Spelregels

  • de indiener is minimaal 16 jaar
  • ieder initiatief wordt ondersteund met 25 handtekeningen
  • het onderwerp valt onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur
  • het gaat niet over een privébelang
  • het gaat niet over het gemeentelijk beleid
  • het gaat niet over een onderwerp waarop de raad in de lopende raadsperiode al een besluit over genomen heeft
  • het is niet bedoeld voor klachten en bezwaren

De formele en uitgebreide spelregels staan in de 'Verordening Burgerinitiatief gemeente Bronckhorst'. U vindt deze verordening 'lokale regelgeving'.

Wat gebeurt er met uw initiatief?

De raad toetst uw initiatief aan de criteria zoals opgenomen in artikel 4 van de hiervoor genoemde verordening. Voldoet uw initiatief aan de criteria dan wordt deze als agendapunt op de eerstvolgende raadsvergadering opgenomen. Uw initiatief dient dan wel minstens twee weken vóór de eerstvolgende vergadering ingediend zijn. Als het initiatief voldoet aan de criteria, ontvangt u een week voor de vergadering een uitnodiging om uw initiatief nader toe te lichten.

Als uw initiatief niet aan de gestelde criteria voldoet, gaat de griffier na of uw initiatief aan het college kan worden overgedragen. Als indiener van het initiatief krijgt u binnen 2 tot 6 weken na indienen een schriftelijk bericht over een eventuele overdracht aan het college.