In de Basisregistratie personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in Nederland woont. De gemeente is verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekken wij meestal automatisch aan diverse overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Dit is een wettelijke verplichting, u kunt hier niets tegen doen. Op de website wiekrijgtmijngegevens.nl(externe link) kunt u zien welke organisaties gegevens over u ontvangen.

Er kunnen echter ook andere instanties zijn die informatie over u vragen. Heeft u liever niet dat uw persoonsgegevens aan anderen worden gegeven dan aan de verplichte partijen? Dan kunt u de gemeente vragen om uw persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente legt binnen 4 weken de geheimhouding vast. Onder 'Goed om te weten' lichten we toe aan wie wel en niet informatie verstrekt wordt.

DigiD linkGeheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Geheimhouden persoonsgegevens ongedaan maken

U kunt ook een verzoek indienen op de geheimhouding van uw persoonslijst ongedaan te maken. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

DigiD linkGeheimhouding persoonsgegevens ongedaan maken

Goed om te weten

Hebt u om geheimhouding gevraagd en verhuist u daarna naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw om geheimhouding te vragen. De nieuwe gemeente zorgt voor geheimhouding van uw gegevens.

Aan wie geeft de gemeente uw gegevens?

De gemeente is verplicht uw gegevens altijd te geven aan:

 • Politie, justitie en de Belastingdienst. Ook andere overheidsinstellingen of instellingen met een publiekrechtelijke taak kunnen hierom vragen. De gemeente is dan verplicht de gevraagde gegevens te geven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie wordt gegeven.

De gemeente geeft uw gegevens soms aan:

 • overheidsinstellingen en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Zij maken hiervan gebruik bij het uitvoeren van hun wettelijke taken. Alleen als dat het geval is worden uw gegevens verstrekt.
 • verplichte derden. Dit zijn instanties of personen die voor de uitvoering van wettelijke taken gebruik moeten maken van de juiste persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een faillissementscurator of een advocaat.

Aan welke instanties de gemeente Bronckhorst gegevens verstrekt kunt u ook nalezen onder 'Bijlage 1' in de 'Verordening basisregistratie personen van de gemeente Bronckhorst'. Deze verordening vindt u onder het kopje 'Lokale regelgeving'.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

 • particulieren
 • commerciële instellingen

Heeft u om geheimhouding van uw persoonsgegevens gevraagd en verzoekt een ‘verplichte derde’ om uw gegevens, dan maakt het college van burgemeester en wethouders een afweging tussen uw belang en het algemene belang van de aanvrager. Voordat het college besluit gegevens te verstrekken:

 • krijgt u hier een brief over
 • kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college
 • u heeft hier 4 weken de tijd voor
 • worden uw gegevens niet doorgegeven tijdens de beroepstermijn

Geheimhouding van uw gegevens

Geheimhouding is een recht van de burger. De gemeente zal daarom altijd aan uw verzoek voldoen. Uw persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

 • niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
 • stichtingen met een maatschappelijke functie
 • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen.

Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan zelf contact op met de SILA via de website van SILA(externe link) of het kerkgenootschap waartoe u behoort of heeft behoord.