Het bedrijventerrein Industriepark in Zelhem dateert uit de jaren ’60 en is verouderd en daardoor niet meer goed geschikt om bedrijven te huisvesten. Daarnaast is het wegprofiel te smal voor vrachtverkeer en is de bocht te scherp voor vrachtverkeer om deze veilig te passeren. Ook is er te weinig groen in het gebied. De gemeente werkt eraan om samen met de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken.

Hiervoor is onder leiding van SAB uit Arnhem een herstructureringsplan opgesteld. Dit herstructureringsplan bevat in hoofdlijnen: het verleggen en verbreden van de weg, meer ruimte om (openbaar) groen te creëren en grotere bedrijfskavels.

Om de maatregelen in de praktijk ook te kunnen uitvoeren, was een bestemmingsplanwijziging nodig. Met alle inbreng van omwonenden en bedrijven is een nieuw bestemmingsplan opgesteld, dat inmiddels onherroepelijk is. De uitvoeringsfase start in het najaar van 2023. Het totale plan (aankoop panden, sloop, sanering en wegverlegging en -verbreding) kost ca. 2,8 miljoen. Met de uitgifte van nieuwe bedrijfskavels verdienen we de kosten deels terug. De overige kosten zijn meegenomen in de gemeentelijke investeringsagenda. Daarnaast leverde de provincie Gelderland een financiële bijdrage voor de aanpak van het bedrijventerrein tot een moderne toekomstbestendige werklocatie.

Planning

Vanaf half april 2024 starten de werkzaamheden met het slopen van het oude pand van Heutink International, saneren we de grond en creëren de ruimte om de wegverbreding mogelijk te maken en brede groenstroken aan te leggen. Daarna beginnen de bouwvoorbereidingen voor een nieuwe, zeer moderne fabriekshal van Transil International op de vrijkomende kavel. Als de hal klaar is, worden de wegen en de groenstroken aangelegd. Dit staat gepland voor 2025 en 2026. 

Bijlage(n)