Informatie over bodemonderzoek en bodemverontreiniging

Soms is het noodzakelijk om, bij het gebruik van de bodem, de kwaliteit ervan te weten. Wanneer dit het geval is moet een bodemonderzoek uitgevoerd worden. Natuurlijk is het daarnaast van belang verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen.

Bodemonderzoek

Bij een bodemonderzoek worden de gebruiksmogelijkheden die de bodemkwaliteit biedt onderzocht. Het (verkennend) onderzoek moet door een erkend bureau worden uitgevoerd.Bodemonderzoek kan naar het oordeel van de gemeente noodzakelijk zijn bij:

  • aanvraag om een omgevingsvergunning, activiteit bouw
  • aanvraag om een omgevingsvergunning, activiteit milieu
  • aanvraag bestemmingsplanwijziging
  • gronduitgiftetransport, waarbij de gemeente betrokken is

Met behulp van een verkennend bodemonderzoek kan de gemeente bepalen of de bodem op de locatie geschikt is voor de voorgenomen bestemming/gebruik.

Wanneer is bodem verontreinigd?

Bij een in een onderzoek aangetoonde verontreiniging kan een nader onderzoek naar de aard en omvang van de verontreiniging verlangd worden. In het ergste geval kan dit resulteren in het (verplicht) saneren van de bodem. Dat is echter lang niet altijd zo. Het constateren van ernstige verontreiniging is een sein om na te gaan hoe groot de risico's werkelijk zijn en om zo de urgentie van de bodemsanering te bepalen.

Voorkomen van verontreiniging

Naast het tegengaan van onverantwoord gebruik van verontreinigde grond en het in kaart brengen van mogelijke verontreinigingen, is het natuurlijk zaak om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen.

Bedrijven worden verplicht maatregelen te nemen om te voorkomen dat door activiteiten die zij verrichten of stoffen die zij opslaan bodemverontreinigende stoffen op of in de bodem komen. Verontreinigingen die ontstaan door bedrijfsactiviteiten of door calamiteiten, zowel binnen als buiten inrichtingen, moeten op grond van de Wet bodembescherming meteen opgeruimd worden door de veroorzaker en de bodem moet worden hersteld in een staat zoals die was voordat de verontreinigende activiteiten plaatsvonden.

Toepassen vrijkomende grond

Op veel locaties komt grond vrij, bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of herinrichtingen. Om ongewilde verspreiding van verontreiniging te voorkomen is deze vrijkomende grond niet zonder meer overal toe te passen.Om grondverzet binnen de regio Achterhoek eenvoudiger (en in veel gevallen goedkoper) te maken is er de regionale bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan. De hierin opgenomen regels gelden voor loonwerkers, grondverzetbedrijven, aannemers, maar ook voor particulieren. Hieronder vindt u de handreiking waarin u alle spelregels kunt nalezen als bijlage. Ook het bijbehorende inlegvel (kaart en matrixtabel) vindt u als bijlage. Voorgenomen toepassingen van grond kunt u melden via het meldpunt Bodemkwaliteit. Deze melding gaat dan automatisch naar de gemeente. Het volledige rapport Bodemkwaliteitskaart en de nota Bodembeheer gemeenten Regio Achterhoek vindt u ook hieronder als Lokale regelgeving en bijlagen.

Meer informatie

Voor meer informatie over bodemonderzoeken, het toepassen van grond en de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen kunt u contact met ons opnemen.

Lokale regelgeving