Intake woningbouwinitiatief

Let op: Op dit moment worden niet alle woningbouwplannen in behandeling genomen. Zie de pagina Prioritering Woningbouw.

Deze informatie maakt onderdeel uit van de woonvisie Ruimte voor wonen in Bronckhorst 2019-2025.

Hebt u een initiatief voor woningbouw, woningsplitsing of functiewijziging naar wonen? Dan doorloopt u onderstaande stappen. Let op: Onze capaciteit is beperkt. Daarom is onze werkwijze tijdelijk anders. Vanaf 1 januari 2022 geven wij voorrang aan de aanvragen die extra bijdragen aan de woningbouwopgave in Bronckhorst. Hier vindt u de criteria van plannen die wij wel en niet in behandeling nemen.

Kosten

Het in behandeling nemen van uw woninginitiatief (stap 1 t/m 3) kost € 265,00.

Fase 1 - Intake

Stap 1: invullen intakeformulier

Als eerste vult u online het intakeformulier in. Het is belangrijk dat u het formulier volledig invult en de beschrijving van uw initiatief zo concreet mogelijk weergeeft. Voor het indienen van de aanvraag heeft u toestemming nodig van de eigenaar.

We nemen alleen compleet ingevulde intakeformulieren inclusief bijbehorende bijlage(n) in behandeling.

Wat u nodig hebt

  • Situatieschets van zowel de huidige situatie als de nieuwe situatie. Let op: in de schets van de nieuwe situatie moeten de m2 van zowel het kavel als de woning zichtbaar zijn.

Intakeformulier woningbouwinitiatief (met DigiD of eHerkenning niveau 2+ en iDeal)

Stap 2: behandeling verzoek

Hebben wij alle benodigde informatie via het intakeformulier ontvangen, dan nemen wij uw verzoek in behandeling. Indien nodig nemen wij telefonisch contact met u op en/of nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Dit is vooral bedoeld om aanvullende informatie te verkrijgen en het (vervolg)proces met u te bespreken.

De initiatieven behandelen wij op volgorde van binnenkomst. De termijn waarop uw verzoek kan worden beoordeeld, is afhankelijk van het aantal aanvragen dat wij binnen krijgen. Wij streven ernaar om uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen.

Stap 3: eerste beoordeling

Op basis van de door u aangeleverde informatie bespreken wij uw initiatief intern met verschillende vakdisciplines. In deze (intake)fase beoordelen wij uw initiatief op basis van een aantal volkshuisvestelijke- en ruimtelijke criteria. Hierover kunt u meer lezen op de pagina ‘voorwaarden voor het indienen van een initiatief’. U ontvangt schriftelijk bericht of wij in deze fase mogelijkheden zien om medewerking te verlenen aan uw initiatief en informeren u over de vervolgprocedure. Kunt u bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aanvragen of is er ook een wijziging van het omgevingsplan nodig?

Let op: Een positief bericht bij de intake betekent niet automatisch verlening van de vergunning.

Fase 2 - Start ruimtelijke procedure

Als uw initiatief in voldoende mate voldoet aan de afwegingscriteria van de woonvisie en in de eerste fase een positieve beoordeling krijgt, dan kunt u ervoor kiezen om de formele ruimtelijke procedure te starten. Dit betekent dat u een schetsplan ter voorbereiding van een aanvraag van een omgevingsvergunning of wijziging van een omgevingsplan indient. Hiervoor heeft u een verder uitgewerkt plan nodig. In deze fase wordt eerder verkregen informatie meegenomen. Wij bespreken met u welke aanvullende informatie er nog nodig is.

Het schetsplan of het principeverzoek zullen wij inhoudelijk beoordelen. Indien dit akkoord is, ontvangt u bericht dat u al dan niet onder bepaalde voorwaarden een officiële aanvraag omgevingsvergunning kunt indienen of het omgevingsplan kunt (laten) voorbereiden.

Bij het starten van het formele traject (fase 2) bent u de reguliere (leges)kosten verschuldigd. Dit geldt voor zowel de aanvraag van een omgevingsvergunning, het principeverzoek voor het wijzigen van het omgevingsplan als de procedure van de herziening zelf. Wij bespreken met u om welke kosten het precies gaat.