Gemeente Bronckhorst en Streekfonds Achterhoek zijn voor het project ‘Kavel en Landschap Bronckhorst’ op zoek naar grondeigenaren die op hun land landschapselementen willen aanleggen en beheren. In totaal stelt de gemeente hiervoor ruim € 170.000 beschikbaar aan Streekfonds Achterhoek voor het maken  van inrichtingsplannen, aanleg en beheer.

De kwaliteit van het landschap staat hoog op de agenda in Bronckhorst. Het project ‘Kavel en Landschap Bronckhorst’ is één van de manieren waarop de gemeente de komende twee jaar landschapsversterking stimuleert. De gemeente sloot voor dit project een (vernieuwde) prestatieovereenkomst met Stichting Streekfonds Achterhoek. Naast de financiële bijdrage van de gemeente boort Streekfonds Achterhoek waar mogelijk ook andere budgetten en financieringsbronnen aan. Daarnaast zorgt Streekfonds Achterhoek voor de begeleiding van het project en stuurt de uitvoering aan.

Wethouder Wilko Pelgrom van Landschappelijke Kwaliteit: ‘Met dit project kunnen we ons landschap verder versterken met bijvoorbeeld houtwallen, singels, hagen of natuurvriendelijke natte laagtes. Een aanwinst voor de percelen, wat zorgt voor een mooier landschap, een grotere biodiversiteit en betere weerbaarheid tegen ziektes, plagen en klimaatverandering. We willen niets opleggen of verplichten, maar juist samen op trekken. We bieden ook hulp bij het beheer, zodat de investering ook blijvend resultaat oplevert.’

Drie focusgebieden

Omdat Bronckhorst een groot oppervlak heeft, gaat het Streekfonds in eerste instantie in drie gebieden actief op zoek naar mogelijkheden voor versterking. Dit zijn gebieden waar kansen liggen om landschap te versterken, de soortenrijkdom aan planten en dieren te vergroten, en aan te sluiten op het Gelders Natuur Netwerk. Dit zijn de gebieden rond de Grote Beek, het Baakse Broek en het Wolfersveen. Geïnteresseerde grondeigenaren uit andere gebieden zijn natuurlijk ook van harte uitgenodigd om te reageren. Streekfonds Achterhoek beoordeelt of ingediende plannen bijdragen aan versterking van het Bronckhorster landschap.

Grondeigenaren die interesse hebben kunnen een aanvraag indienen via info@streekfondsachterhoek.nl

Kwaliteit landschap is speerpunt

De kwaliteit van het landschap is een van de speerpunten in het coalitieakkoord ‘Bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst’. ‘Kavel en Landschap Bronckhorst’ is het vervolg op het project ‘Kleinschalige Kavelruil’, dat in 2020 is gestart en inmiddels is afgerond.