B en w vragen de gemeenteraad om de uitgangspunten voor het gewijzigde beleid voor woningbouw in het buitengebied vast te stellen. We kunnen met de voorgestelde beleidsaanpassing meer flexibiliteit bieden aan initiatiefnemers dan nu mogelijk is. Gelijktijdig willen wij de wooninitiatieven benutten om meerdere uitdagingen in het buitengebied aan te pakken. Het toevoegen van betaalbare en kleine woningen is en blijft van groot maatschappelijk belang. Om een initiatief goed te kunnen wegen, gaan wij een puntensysteem ontwikkelen.  

Flexibel en meerwaarde voor gebied

In het mooie buitengebied van Bronckhorst blijven ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid belangrijke uitgangspunten bij het beoordelen van initiatieven. Wij willen meer flexibiliteit en ruimte bieden door het verhandelen van sloopmeters, waardoor ook op particuliere woonerven meer mogelijkheden ontstaan voor woningbouw.  

Door het geven van ontwikkelpunten in de beoordeling van plannen, wordt meerwaarde toegekend aan o.a. ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid, (mantel)zorg, verduurzaming, bio-based bouwen, bijzondere woonvormen en het toevoegen van natuur.  

De gemeenteraad beslist

Het huidige beleid voor woningen toevoegen in het buitengebied stamt uit februari 2022. De gemeenteraad gaf in december 2023 opdracht om de criteria van wooninitiatieven in het buitengebied te herzien. Over de soort aanpassingen dacht de raad mee. Ook werden verschillende partijen met belangen in het buitengebied geraadpleegd. Als de gemeenteraad naar verwachting in juni instemt met deze uitgangspunten voor de aanpassing, dan worden deze nieuwe uitgangspunten voor woningbouw in het buitengebied verder uitgewerkt, waaronder het puntensysteem. In het najaar van 2024 wordt dan het nieuwe beleid aan het college en de gemeenteraad voorgelegd.

Wethouder Emmeke Gosselink van Wonen: “Ons huidige beleid voor wonen in het buitengebied bleek onvoldoende flexibel, waardoor we niet konden aansluiten bij de vraag. Met deze aanpassingen bieden we antwoord op de vraag vanuit initiatiefnemers. Tegelijkertijd blijven we zorgen voor betaalbare woningen en kleinere woningen, wat een grote maatschappelijke opgave is, ook in Bronckhorst.”