Eind 2023 besloot de gemeente partycentrum Nijhof in Halle aan te kopen om hier de nieuwe Dorpsschool Halle met kinderdagverblijf te realiseren. Met de aankoop van de locatie geven we deze centrale plek in het dorp een toekomstbestendige functie en komen voorzieningen voor onderwijs, sport en ontmoeten, die voor veel inwoners belangrijk zijn, dichtbij elkaar te liggen. 

De huidige Dorpsschool is verouderd en voldoet niet meer aan de onderwijskundige eisen van dit moment. Bovendien laat de verkeersveiligheid op de locatie te wensen over en is dit moeilijk op te lossen. Wethouder vastgoed Emmeke Gosselink: “Dit is een mooie ontwikkeling voor het dorp, waar school, eigenaren en gemeente blij mee zijn." De planning is dat medio 2024 een architect aan de slag kan om de wensen en eisen van de school te vertalen in een passend schoolgebouw met bijbehorende buitenruimte. We willen delen van het huidige gebouw hergebruiken. Herbestemmen en hergebruiken van bestaand vastgoed is een duurzaamheidsambitie van ons. Dit doen we meer. Zo komen in Vorden in de voormalige school De Vordering bijvoorbeeld appartementen met behoud van een groot deel van het oude schoolgebouw.” 
Schoolbestuurder Rick Wolsink is blij met het besluit:

“Deze nieuwe plek voor de school biedt unieke kansen voor samen spelen, leren, bewegen en ontmoeten in het (nieuwe) hart van Halle.”

Aankoop biedt meerdere voordelen 

Partycentrum Nijhof is een beeldbepalende locatie. Door de nieuwe school hier te bouwen, zorgen we voor een ontwikkeling die bijdraagt aan stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving. De school krijgt een toekomstbestendig gebouw dat past bij hun onderwijskundige visie, op een plek met een goede verkeersveiligheid rondom de school. Bij de herinrichting van de openbare ruimte rondom de nieuwe school en de huidige parkeerplaats, tussen partycentrum Nijhof en sportzaal Meisterskamp, houden we rekening met maatregelen die goed zijn voor het klimaat in de omgeving. Een ander voordeel is dat de locatie al is aangesloten op het energienet, zodat netcongestieproblemen niet van toepassing zijn. Het parkeerterrein naast partycentrum Nijhof, waar ook het huidige milieuparkje is, gaat onderdeel uitmaken van de buitenruimte rond de school. We passen het milieuparkje straks in op het terrein nabij de sportvelden en sportzaal Meisterskamp.  

Met de kosten voor het ontwikkelen van een nieuwe school in Halle hielden we al rekening in onze gemeentelijke investeringsagenda. Door de school op een nieuwe locatie te bouwen, besparen we kosten voor tijdelijke huisvesting. Zaal Nijhof sloot in maart 2024 haar deuren. Naar verwachting wordt het totale plan voor de nieuwe school eind 2024/begin 2025 voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Wethouder Gosselink: “Op de huidige locatie van de Dorpsschool willen we een aantal woningen bouwen gericht op jongeren en ouderen (doorstroom). Hiervoor ontwikkelen we in overleg met omwonenden een plan zodra de bouw van de school op de nieuwe locatie in een gevorderd stadium is.”  

Inloopbijeenkomst 29 februari 

Eind februari was er een inloopbijeenkomst voor de omwonenden om kennis te maken en de planning voor de komende tijd door te nemen. Deze vindt u ook in de bijlage. Voor de komende zomer komen we bij de omwonenden terug voor overleg over het op te stellen vlekkenplan (de uitgangspunten voor het gebouw) om de nieuwe school en kinderopvang zo goed mogelijk in te passen in de omgeving. Denk aan positionering, massa, uitstraling, verkeerssituatie, plek milieuparkje, openbaar groen etc). We verwachtten eind mei 2024 een tweede bijeenkomst te organiseren om de actuele stand van zaken met u te delen. Het streven is dat de nieuwe school vanaf het schooljaar 2026/2027 opent.