Overbodige regelgeving, melding

Denkt u dat gemeentelijke regelgeving overbodig, tegenstrijdig, onbegrijpelijk of omslachtig is? Maak dit kenbaar bij het 'Meldpunt overbodige regelgeving' van de gemeente Bronckhorst.

DigiDOverbodige regelgeving melden

Wat gebeurt er met uw melding?

U krijgt een bericht van ontvangst. Uw melding wordt in behandeling genomen en er wordt met de vakafdeling gesproken over nut en noodzaak van de regelgeving. We nodigen u zo nodig uit om met ons over uw melding te praten. Als we vinden dat de regels moeten veranderen, starten we daarvoor de procedure.

Wat zijn gemeentelijke regels?

Gemeentelijke regels zijn de verordeningen en beleidsregels die op deze website staan.

Meldingen over andere regelgeving dan die van de gemeente Bronckhorst

Deze meldingen sturen we door naar de tot regelgeving bevoegde bestuursorganen. Wij stellen u op de hoogte van de doorzending. Als we twijfelen of we de melding door moeten sturen, nemen we contact met u op.

Sobere, doelmatige en handhaafbare regelgeving

Ministeries, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, provincies en gemeenten streven naar sobere, doelmatige en handhaafbare regelgeving. Het Ministerie van Economische Zaken werkt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan vereenvoudiging van regelgeving.