De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een starterswoning en het bedrag dat u maximaal bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

De regeling van de gemeente Bronckhorst kan worden toegepast op nieuwbouwwoningen en op bestaande koopwoningen in de gemeente Bronckhorst. De gemeente stelt geld beschikbaar voor een beperkt aantal leningen en stort dit in een fonds. Hierbij geldt: op = op. Vanuit het fonds verstrekt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (het SVn), uitvoerder van de regeling, vervolgens de Starterslening.

Verzoek Starterslening

Bent u geïnteresseerd in de startersregeling? Vul dan het verzoekformulier hieronder in.

Verzoek om Starterslening

Aan de hand van de ‘Verordening Starterslening Gemeente Bronckhorst’ kijkt de gemeente of u tot de doelgroep behoort (zie ook kopjes 'Goed om te weten' en 'Lokale regelgeving').

De verdere procedure verloopt als volgt:

 1. U dient een verzoek om een Starterslening bij de gemeente in.
 2. De gemeente Bronckhorst doet de eerste beoordeling.
 3. Bij een positieve beoordeling ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief.
 4. Na ontvangst van de toewijzingsbrief vult u op www.svn.nl de aanvraag in. Hier dient u ook de toewijzingsbrief bij te voegen. Kunt u de aanvraag niet digitaal doen? Dan helpt de SVn u persoonlijk verder. U kunt hierover rechtstreeks contact opnemen met SVn. Het telefoonnummer is 088 25 39 400. Let op: de toewijzingsbrief is 8 weken geldig. Na ontvangst van de aanvraag beoordeelt SVn of aan alle voorwaarden voldaan wordt.
 5. Hierna brengt SVn een offerte voor de Starterslening uit.
 6. De hypotheekakte(n) kunnen passeren bij de notaris.

Rol gemeente

De rol van de gemeente is beperkt tot de eerste toets, het verzenden van de toewijzingsbrief. Alle andere werkzaamheden verricht het SVn. Heeft u vragen over de regeling? Neem dan contact op met het SVn, telefoonnummer: 088 25 39 400. Ook kunt u terecht op de website van het SVn.

Bekijk de Starterslening op website SVn

Goed om te weten

Uitgangspunten van de lening zijn:

 • De looptijd is maximaal 30 jaar.
 • De Starterslening is bij aanvang aflossingsvrij.
 • Vanaf het vierde jaar geldt een jaarannuïteit op basis van de restant looptijd en het geldende rentepercentage.
 • Uiterlijk twee maanden voor de afloop van het 3e, 6e, 10e en 15e jaar kan de aanvrager een draagkrachthertoetsing aanvragen op basis van een brief die hij van SVn drie maanden voor afloop van het 3e, 6e, 10e en 15e jaar ontvangt en na overmaking van de kosten hertoets.
 • Indien uit deze draagkrachthertoetsing blijkt dat er geen financiële draagkracht is, blijft de maandlast gedurende de eerstvolgende periode renteloos en aflossingsvrij.
 • Indien er sprake is van enige draagkracht wordt de financieringslast en de hierop gebaseerde maandelijkse betaling gedurende de eerstkomende periode door SVn aangepast op basis van de gemeentelijke uitvoeringsregels en gelijkgesteld aan de beschikbare financieringsruimte. Op het moment dat de eerder genoemde jaarannuïteit volledig is bereikt, is hertoetsen in principe niet meer mogelijk.
 • In die gevallen dat bij de hertoets voor de berekening van de betaalcapaciteit een persoon van het huishouden is toegevoegd en deze persoon het huishouden op enig moment verlaat, kan door de oorspronkelijke aanvrager van de Starterslening een tussentijdse hertoets worden aangevraagd. Deze aanvraag dient binnen een maand na aangetoond vertrek van de toegevoegde persoon bij SVn te worden ingediend. Deze regeling geldt alleen wanneer in het verleden een feitelijke hertoets heeft plaatsgevonden op verzoek van de aanvrager door SVn. Als geen hertoets heeft plaatsgevonden en de aanvrager is door het verstrijken van de tijd de volledige maandtermijn gaan betalen, dan geldt deze mogelijkheid van tussentijdse hertoets niet.
 • Indien na 15 jaar de eerder genoemde jaarannuïteit nog niet volledig bereikt is, blijft de op dat moment door de gemeente vastgestelde maandtermijn voor de rest van de looptijd ongewijzigd.

Aflossing van de Starterslening

Aflossing van de lening kan op meerdere manieren:

 • Het betalen van een maandbedrag bestaande uit rente en aflossing gedurende de looptijd van uw lening.
 • Bij verkoop van de woning lost u zowel de lening bij de bank als de Starterslening af.
 • Een eventuele restantschuld na 30 jaar wordt in één keer volledig afgelost.
 • Na afloop van de eerste 15 jaar (de rentevastperiode van het SVn) bent u vrij om een keuze te maken voor een andere hypotheekverstrekker, zodat er een hypotheek bij dezelfde hypotheekverstrekker onder gebracht kan worden. Ook in dit geval lost u de Starterslening af.
 • Vervroegde aflossing is altijd boetevrij.

Zekerheden

De Starterslening wordt als tweede hypotheek aan u verstrekt. Voor zowel de eerste hypotheek bij de bank, als voor deze tweede hypothecaire Starterslening, gelden de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) staat dan garant voor de betaling van rente en aflossing op zowel de Starterslening als de eerste hypotheek. Om de Starterslening onder NHG te kunnen afsluiten, stelt het WEW een aantal voorwaarden aan de eerste hypotheek:

 • Deze moet een rentevaste periode van minimaal 10 jaar hebben.
 • Zolang de Starterslening loopt mag de bank geen extra geld op basis van de eerste hypotheek aan u lenen. Ook de eerste hypotheek valt onder de NHG.
 • De eerste hypotheek en de Starterslening mogen samen niet hoger zijn dan de door NHG vastgestelde aankoopkostengrens.

Doelgroep

Als u een Starterslening aanvraagt, mag u niet eerder eigenaar van een woning zijn geweest en u moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf (gaan) bewonen.

Woningcategorie

De Starterslening kunt u inzetten voor zowel de aankoop van een bestaande woning als een nieuwbouwwoning.

De maximale Starterslening

Om aan de startersregeling van de gemeente Bronckhorst deel te nemen zijn maximum prijzen vastgesteld. De maximum koopprijs voor een starterswoning is € 300.000,00.

De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning (de aankoopkosten) met een maximum van € 40.000,00.

De aankoopkostengrens bestaat uit alle kosten die gemaakt moeten worden om de woning in eigendom te verkrijgen: koopprijs + bijkomende kosten (zoals notariskosten, afsluitprovisie e.d.). Conform de normen van het NHG.

Het rentepercentage van de Starterslening

Voor de Starterslening geldt een 15 jaar vaste rente conform het (gepubliceerde) SVn 15 jaars rentetarief.