De gemeente Bronckhorst roept inwoners op mee te werken aan de versterking van het landschap. De gemeente Bronckhorst en provincie Gelderland stellen samen geld beschikbaar voor het behouden en versterken van de kwaliteit van de biodiversiteit en het landschap. Daarnaast kunnen projecten ondersteuning krijgen in de vorm van een financiële bijdrage bij de uitvoering.

Grondeigenaren in het buitengebied die plannen hebben voor het aanleggen of herstellen van een landschapselement, kunnen zich bij ’t Onderholt (www.Onderholt.nl) aanmelden voor de subsidie.

Doe mee: versterk het landschap!

Waar is subsidie voor mogelijk?

Grondeigenaren kunnen subsidie krijgen voor aanleg, herstel en achterstallig onderhoud aan landschapselementen. Landschapselementen zijn bijvoorbeeld houtwallen, singels, knotbomen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden of poelen. Op de website van Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) leest u meer informatie over deze landschapselementen. Werkzaamheden kunnen bestaan uit:

  • het aanleggen of herstellen van hoogstamboomgaarden, houtwallen of –singels, struweelhagen, hakhoutbosje, knotbomen, bomenrijen, solitaire bomen, poelen
  • aanleggen van akkerranden, kruidenranden, bijen- en vlinderoases
  • wegwerken van achterstallig onderhoud aan struweelhagen, lanen, houtsingels, houtwallen, hoogstamfruitbomen, knotbomen, poelen, wielen en kolken.

Eigen bijdrage

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Dan moet u zelf ook per project een financiële eigen bijdrage leveren. Als u de subsidie aanvraagt geldt een eigen bijdrage van 15% van de materiaal- en uitvoeringskosten. Verder moet de aanvraag voldoen aan de voorwaarden van de provincie. ’t Onderholt begeleidt u daarbij, en beoordeelt samen met de gemeente of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet.

Wie betalen mee?

De Provincie Gelderland stelt geld beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van het landschap in Gelderland. Ook de gemeente Bronckhorst vindt het belangrijk dat de kwaliteit van het landschap wordt versterkt en stelt hier budget voor beschikbaar. Daarnaast levert de Vereniging Nederlandse Cultuurlandschappen een financiële bijdrage. In totaal komt hierdoor tot en met 15 augustus 2024 ruim € 270.000,- beschikbaar om landschap in onze gemeente te versterken.

Andere mogelijkheden:

  • Grotere projecten die het landschap en de biodiversiteit versterken kunnen ook ondersteuning krijgen bij de uitvoering, neem hiervoor contact met ons op.
  • Particuliere grondeigenaren kunnen ook een vergoeding krijgen voor de waardedaling van de grond. Van waardedaling is sprake als agrarische grond uit productie wordt genomen en wordt ingeplant met houtige gewassen. Neem voor de mogelijkheden en voorwaarden contact op met de gebiedscoördinator van VALA. Gemeente Bronckhorst valt onder gebied West.
  • Inwoners en werkgroepen kunnen bij de provincie ook zelf een bijdrage aanvragen. Dit verloopt via de organisatie 'Crowdfunding VoorNatuur'. Lees er meer over op de website van de provincie.