Het gebied ’t Klooster kampt met droogte. Grondeigenaren (o.a. landbouw, landgoederen, bos en natuur) hebben daar last van. Door klimaatverandering wordt het probleem in de toekomst groter. Om dit tegen te gaan is voor ’t Klooster een Toekomstbeeld uitgewerkt, met de titel ‘Watersysteem in balans’. Het beschrijft op hoofdlijnen hoe op langere termijn de droogte kan worden aangepakt en beter kan worden ingespeeld op klimaatverandering. Belangrijk daarbij zijn ook een toekomstgerichte landbouw en behoud van een mooi landschap.

1. Maatregelen korte termijn

Samen met de grondeigenaren werken we aan een betere balans in het gebruik en de beschikbaarheid van water. Er is al een aantal projecten opgestart.
 

Water vasthouden bij de boer

In het gebied liggen mogelijkheden om water vast te houden en te infiltreren. Deze locaties zijn door de ondernemers zelf op kaart gezet. Dit zijn voor een groot deel natuur- en agrarische gronden. Het Waterschap Rijn en IJssel is met het project 'Elke druppel de grond in' in overleg met de initiatiefnemers over de mogelijkheden om ook komend jaar op een aantal plekken extra water te infiltreren en zo de effecten van de winning te verkleinen. 

Informatie over het Project Elke druppel de grond in WRIJ

Informatie over de Jubileumbijeenkomst van programma EDDGI
 

Water vasthouden op ‘t Zand

Het gebied ’t Zand lijkt veel potentie te hebben voor het infiltreren en vasthouden van water. Vitens onderzoekt daarom komende winter de infiltratiecapaciteit van de bodem, hoe het grondwater zich verspreid en wat de waterkwaliteit is. Ook werkt Vitens aan extra infiltratie op haar eigen terrein, vlak bij de drinkwaterwinning. 
 

Landgoederenzone

Ten noorden van ’t Klooster ligt landgoed Zelle. Waterschap Rijn en IJssel werkt samen met het landgoed aan een plan voor watersysteemherstel, om de verdroging van de bossen en de droogteschade in de landbouw en op de golfbaan te bestrijden. Rondom het landgoed vinden gesprekken plaats met grondeigenaren, om te verkennen of er bij hen behoefte en bereidheid is om mee te werken aan aanvullende maatregelen. In 2024 wordt het Definitief Ontwerp opgesteld. Uitvoering vindt plaats in de tweede helft van 2025. De maatregelen om de gebieden rond ’t Klooster en het Landgoed Zelle klimaatrobuust te maken versterken elkaar.

Landgoederenzone Baakse Beek | Waterschap Rijn en IJssel
 

Het Markemodel

Het Markemodel is een aanpak waarbij boeren samen met organisaties komen tot doelen in de landbouw en bijbehorende beloningen. Dit zorgt voor een directe betrokkenheid van de boeren bij het halen van meerdere kwaliteitsdoelen. Het Markemodel wordt in ’t Klooster al ingezet, De provincie heeft de VALA opdracht gegeven om te verkennen of voor de komende jaren weer afspraken te maken zijn met boeren in het gebied ’t Klooster.

Meer informatie over het Markemodel en deelname

2. Verder met het Toekomstbeeld ’t Klooster 

Het Toekomstbeeld beschrijft op hoofdlijnen maatregelen voor de middellange termijn. Deze zijn gericht op grotere ingrepen in het watersysteem. Dit moet goed worden voorbereid. Wat moet er gebeuren, hoeveel kost en hoe financieren we dat? En hoe hangt dat samen met andere opgaven en processen? Op deze vragen moeten we een antwoord hebben voordat we de volgende stap kunnen zetten.

3. ‘t Klooster in de Gelderse drinkwateropgave

De vermindering van de onttrekking van ’t Klooster is opgenomen in de routekaart van de drinkwateropgaven van Gelderland. Dit betekent dat provincie en Vitens binnen het proces van de duurzame drinkwaterwinning in Gelderland op zoek gaan naar een vervangende bron om de vermindering van het Klooster mogelijk te maken.

Meer informatie over duurzame drinkwatervoorziening in Gelderland

4. Andere ontwikkelingen in het gebied

Vruchtbare klei

Klimaatverandering veroorzaakt langere periodes van droogte. Boeren met akkers op zandgrond hebben daar mee te maken. Het gebruik van klei kan dan helpen. Klei kan zandgrond vruchtbaarder maken en het zorgt ervoor dat de bodem beter vocht kan vasthouden. Binnen het grondwaterbeschermingsgebied moet de klei wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. 

Meer informatie over klei op zand en aanmelden deelname 

Droogteschaderegeling

Op dit moment wordt de huidige droogteschaderegeling van de drinkwaterwinning ’t Klooster herzien door de onafhankelijke AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) in opdracht van de provincie Gelderland. De grondeigenaren die droogteschade hebben aangevraagd worden daarover rechtstreeks door de ACSG geïnformeerd. Voor meer informatie over de droogteschaderegeling kunt u contact opnemen met de Adviescommissie via telefoonnummer 085-4862222.
 

Wilt u meer weten?

Lees onderstaande documenten of mail voor meer achtergrondinformatie naar hetklooster@gelderland.nl.

Stel uw vraag of laat een reactie achter

Bijlagen