In 2020 is besloten om in Vorden een nieuwe school voor voortgezet onderwijs (VMBO en onderbouw HAVO/VWO) te gaan bouwen. U kunt het raadsdebat hierover terugkijken. Het huidige schoolgebouw van Het Kompaan College in het dorp is sterk verouderd en niet geschikt voor het nieuwe eigentijdse onderwijsconcept dat de school heeft ontwikkeld. De wethouder van onderwijs verwoordt het als volgt: “De bouw van een nieuwe onderscheidende en toekomstbestendige school voor voortgezet onderwijs, waarin innovatief leren en ondernemen samenkomt, is belangrijk voor de toekomst van onze jeugd, de werkgelegenheid en leefbaarheid van Vorden en Bronckhorst.”

VO Vorden

De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Om het besluit te kunnen nemen, is in 2018/2019 de levensvatbaarheid van een nieuwe school onderzocht, bekeken hoe de nieuwe school in Vorden het beste vormgegeven kon worden (bijvoorbeeld al dan niet in combinatie met een nieuwe sporthal) en welke locatie het meest geschikt is. Dit gebeurde in overleg met de school, sporthalbeheerder en een tandemgroep van inwoners van Vorden en andere betrokken partijen. 

Van groot belang voor onze jeugd, leefbaarheid en werkgelegenheid 

Uit onderzoek kwam naar voren dat nieuwe onderwijshuisvesting die het huidige verouderde gebouw van Het Kompaan vervangt, levensvatbaar is voor vele jaren, duurzaam 350 tot 400 leerlingen onderwijs kan bieden en daarvoor functionele en adequate huisvesting nodig heeft. Daarmee kan de school het uitgebreide en onderscheidende onderwijsaanbod aanbieden voor een gezonde exploitatie en behoud van VO in Bronckhorst. Leerlingen kunnen er rekenen op een vernieuwend en inspirerend sport- en horeca/recreatieaanbod in de buurt.

Natuurkunde les

Voor jongeren in Bronckhorst en omgeving blijft hiermee binnen een redelijke fietsafstand goed voortgezet onderwijs beschikbaar. Voor ondernemers is het een kans op een mooie samenwerking met de school. De visie van de school gaat uit van een sterke verbinding met het lokale bedrijfsleven. Leerlingen kunnen al tijdens hun opleiding leren en werken in een werkomgeving die dichtbij hen staat en bij hen past. En bedrijven kunnen talentvolle leerlingen uit de regio zo gemakkelijker aan zich te binden.

Locatiekeuze

Nadat meerdere locaties onderzocht zijn in Vorden, bleek de Almenseweg financieel, ruimtelijk, bouwtechnisch en qua verkeersveiligheid de meest geschikte locatie. Verder is de locatiekeuze een weging geweest van verschillende leefbaarheidsaspecten. De aanwezigheid en het behoud van onderwijs, maar ook een groene omgeving bepalen mede de leefbaarheid. Groen is belangrijk voor Bronckhorst en Vorden. De locatie Almenseweg is ruim en wordt gebruikt als landbouwgrond. In combinatie met de nieuwbouw is het mogelijk de groenstructuur en biodiversiteit te versterken. Daarnaast waren de eigenaren bereid tot verkoop, gaat de locatie niet ten koste van bedrijfsterrein en op het terrein zelf is voldoende ruimte voor parkeren. De aankoop van de grond kwam in het najaar van 2022 rond.

Intentieovereenkomst

In december 2021 tekenden de gemeente en het schoolbestuur van Achterhoek VO een intentieovereenkomst en stelden de ruimtelijke kaders vast. In de intentieovereenkomst zijn de afspraken tussen school en gemeente vastgelegd. Dit zijn onder meer financiële afspraken en afspraken over verantwoordelijkheden en taken. Zo is afgesproken dat de school zorgde voor de uitwerking van het bestemmingsplan (in samenwerking met de gemeente) en de gemeente voor de afhandeling van het bestemmingsplan volgens wet- en regelgeving. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het opleveren van een bouwrijpe kavel aan de school. Verder is de school de bouwheer en gaat daarmee over het ontwerp en de bouw van hun nieuwe huisvesting en bijbehorende buitenruimte. Voor het ontwerp heeft zij de ruimtelijke kaders als uitgangspunt genomen. 

Kaders

De ruimtelijke kaders zijn opgesteld na verschillende bijeenkomsten met buurtbewoners en in overleg met Het Kompaan. De kaders gaan over de uitstraling van het gebouw, positionering gebouw, verkeersaspecten, duurzaamheidsaspecten, aan te leggen groen etc. en vormen de handreiking voor de verdere planontwikkeling. U kunt de ruimtelijke kaders en presentaties en verslagen van bewonersavonden nalezen in de bijlagen.

Ontwikkeling huidige locaties Kompaan

De planning is dat de nieuwe school rond de jaarwisseling 2024/2025 in gebruik genomen wordt. Op dat moment komen de huidige schoolgebouwen vrij en kunnen de vrijkomende locaties van Het Kompaan in Vorden ontwikkeld gaan worden met een nieuwe bestemming. Vanzelfsprekend betrekken we buurtbewoners bij het afwegen en besluiten over de mogelijke bestemmingen voor de vrijkomende gebouwen en gronden. We informeren u tegen die tijd via onze gemeentelijke communicatiekanalen.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u die via onderstaande button insturen.

Ik heb een vraag

Deze periode

Het (definitief) ontwerp van de nieuwe school en schoolomgeving kwam eind maart 2023 gereed. Hieronder ziet u een beeld van het definitief ontwerp. Wij zijn blij met het resultaat. Het gebouw past mooi in de landelijke omgeving en biedt de mogelijkheid om leerlingen eigentijds onderwijs te kunnen bieden. Onderwijs waarin letterlijk ruimte is voor persoonlijke aandacht, maatwerk en leren door doen! De omgevingsvergunning voor VO Vorden is eind mei 2023 verleend en inmiddels ook definitief geworden, nadat het bestemmingsplan (wijziging van agrarisch naar bestemming maatschappelijk, verkeer en natuur) eind 2022 al gewijzigd was. 

Ontwerp VO Vorden

Met het besluit van de raad in 2020 om de nieuwe school te bouwen, is ook een bouwkrediet beschikbaar gesteld. In eerste instantie waren de kosten voor het nieuwe gebouw voor ca. 400 leerlingen geraamd op € 11,7 miljoen (prijspeil 2020). Bij de berekening van het krediet was bekend dat de voorbereiding enige jaren zou duren en dat in die tijd de prijzen waarschijnlijk zouden stijgen. In onze begroting 2023 sorteerden we hier ook al op voor. Nadat het definitief ontwerp klaar was, konden we de aanbesteding van het werk doen en bleek dat door de gestegen bouwkosten (door de krapte op de arbeidsmarkt en hogere energie- en materiaalkosten) 1,9 miljoen euro meer nodig is. De stijging valt binnen de huidige normbedragen voor onderwijshuisvesting en met dit extra bedrag is er een beheersbaar kostenplaatje voor de nieuwbouw. De raad ging eind september 2023 akkoord met het verhoogde kredietvoorstel.

Het Kompaan is zelf verantwoordelijk voor het bouwproces. Met het beschikbaar stellen van het extra krediet kon de bouw in november 2023 beginnen. De eerste stap was het bouwrijp maken van het terrein, inmiddels is de opbouw bezig. Buurtbewoners worden tijdens de bouwperiode op de hoogte gehouden van het bouwproces en eventuele gevolgen van werkzaamheden op de locatie. Om feestelijk stil te staan bij de start van de bouw was er op 24 november 2023 een bouwbord onthulling. 

Inmiddels vordert de bouw gestaag. Begin juni 2024 staat er al een volledig gebouw en is het hoogste punt bereikt. De stalen constructie staat, het dak zit erop en de buitenwanden en -kozijnen zijn op verdiepingsniveau gemonteerd. Binnen zijn nutsvoorzieningen aangelegd, de prefab trappen en leuningwerk geplaatst en de vloeren op de verdieping gegoten. Bijzonder aan het gebouw is dat er geen steen wordt gemetseld; het bestaat uit een stalen constructie met houten elementen.

Luchtfoto van Het Kompaan in aanbouw

Bijlage(n)