De raad vergadert op donderdag 25 april vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis. Je bent van harte welkom. 

Inloop (19.30-20.00 uur)

Voorafgaand is er gelegenheid om met de aanwezige raadsleden, collegeleden en ambtenaren een kop koffie te drinken.

Raadsvergadering (20.00 uur)  

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Benoeming commissielid niet-zijnde raadslid  
  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van commissielid de heer André Hiddink namens Gemeentebelangen.  
 • Rekenkameronderzoek inburgering statushouders  
  Uit het onderzoek blijkt dat de opvang en integratie van statushouders in onze gemeente over het algemeen goed verloopt. Onze aanpak wordt gekenmerkt als persoonlijk en stakeholders zijn in principe tevreden over de inzet van de gemeente bij de inburgering. Er zijn wel enkele verbeterpunten en toevoegingen te doen aan het beleid. De rekenkamer heeft deze geformuleerd tot aanbevelingen. Deze aanbevelingen bespreekt de raad.  
 • Programmaplan migratie en integratie 
  Door de huidige situatie in de wereld is het opvangen, huisvesten en ondersteunen van asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden een steeds groter wordende taak van de gemeente. Voor het structureel borgen van de ondersteuning en opvang van deze groepen in onze gemeente is een programmaplan opgesteld. De verschillende groepen vragen om een eigen aanpak. Maar we hebben een aantal basisprincipes opgesteld die leidend zijn in onze activiteiten, waaronder: de menselijke maat staat voorop, ondersteuning is niet vrijblijvend (we verwachten dat nieuwkomers meedoen in de samenleving en werken aan hun eigen maatschappelijke positie), we ontwikkelen opvanglocaties en een onderwijsaanbod dat past bij de aard en schaal van Bronckhorst en de inzet van onze activiteiten en budgetten gebeurt zo efficiënt mogelijk. B en w vragen de raad dit plan en bijbehorende budgetten vast te stellen. 
 • Bestemmingsplan Landelijk gebied Veegplan 1A en 1B 
  In het kader van het Bronckhorster bestemmingsplanproces worden 2 keer per jaar bestemmingsplannen vastgesteld in de raad. Deze bestemmingsplannen worden gebundeld in veegplannen. Het 18e en 19e veegplan voor het landelijk gebied omvatten samen 12 zelfstandige ontwikkelingen en 5 aanpassingen op initiatief van de gemeente. B en w vragen de raad de veegplannen voor het landelijk gebied vast te stellen.
 • Bestemmingsplan Stedelijk gebied Veegplan 1A en 1B 
  In het kader van het Bronckhorster bestemmingsplanproces worden 2 keer per jaar bestemmingsplannen vastgesteld in de raad. Deze bestemmingsplannen worden gebundeld in veegplannen. Het 17e en 18e veegplan voor het stedelijk gebied omvatten 6 zelfstandige ontwikkelingen en 3 aanpassingen op initiatief van de gemeente. B en w vragen de raad de veegplannen voor het stedelijk vast te stellen.
 • Definitieve gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD NOG 
  De Wet gemeenschappelijke regelingen is in juli 2022 aangepast. Volgens deze wet moet de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Noord Oost Gelderland hierop uiterlijk 1 juli 2024 worden bijgewerkt en vastgesteld. Het doel van de wijziging van de Wgr is de democratische legitimatie van GR’en en de positie van de raden te versterken. De wijziging biedt daartoe verschillende mogelijkheden. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de gewijzigde GR’en van de GGD en geen zienswijze in te dienen.  
 • Intrekking Verordening elektronische kennisgeving Bronckhorst 2015 
  Per 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van kracht. Deze wet verplicht overheden de wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van besluiten te doen in het officiële elektronische publicatieblad van de gemeente. Per 1 juli 2022 vinden daarom ook de terinzageleggingen digitaal plaats. Daarnaast blijft fysieke terinzagelegging verplicht, bijvoorbeeld voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. Door de nieuwe wet wordt de huidige Verordening elektronische kennisgeving Bronckhorst 2015 overbodig. B en w vragen de raad de huidige Verordening in te trekken en het gemeentehuis aan te wijzen als locatie waar wettelijk voorgeschreven terinzageleggingen van stukken, fysiek ter inzage worden gelegd. 
Gemeentehuis
 • Verklaring van geen bedenkingen Spalderkampseweg 5, Hummelo 
  Aan de Spalderkampseweg 5 in Hummelo staat een rijksmonumentale timmerschuur. Het gebouw verkeert in een slechte staat, maakt deel uit van de in 2018 gerestaureerde muur en vormt nu een storend element. Het initiatief is om de timmerschuur te restaureren naar een locatie voor onder meer verblijfsrecreatie voor maximaal acht personen (recreatie-, vakantiewoning). Daarnaast is de bedoeling diverse recreatieve en maatschappelijke functies op de locatie mogelijk te maken. Initiatiefnemer heeft de aanvraag om omgevingsvergunning ingediend vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet wat betekent dat de uitgebreide Wabo-procedure gevolgd wordt voor het verlenen van een uitgebreide omgevingsvergunning. B en w vragen de raad een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Wanneer er zienswijzen binnenkomen wordt het voorstel opnieuw aan de raad voorgelegd. 

Meer informatie over de onderwerpen op de agenda staat op www.bronckhorst.nl/gemeenteraad

Volg de Bronckhorster Politieke Avond live

Wil je de raadsvergadering live meekijken vanuit huis? Vergaderingen zijn ook achteraf terug te kijken.

Bekijk de vergadering