Op 27 juni is er een Politieke Avond in het gemeentehuis. Tijdens deze avond organiseren we tafels over uiteenlopende onderwerpen ter voorbereiding op de raadsvergadering. Alle tafelgesprekken zijn openbaar, je bent van harte welkom. 

Inloop (19.30-20.00 uur)

Voorafgaand aan de tafels is er gelegenheid om met de aanwezige raadsleden, collegeleden en ambtenaren een kop koffie te drinken.

Tafel 1  Jaarstukken 2023 en Verwerking ontwikkeling Algemene uitkering en Financiële update 2024 * 

20.00 - 20.45 uur

Tijdens deze beeldvormende tafel kunnen de raadsleden vragen stellen over twee raadsvoorstellen: de jaarstukken 2023 en de 'Verwerking ontwikkeling Algemene Uitkering en Financiële update 2024'. Normaliter worden er ieder jaar twee tussenrapportages gemaakt. Tijdens deze beeldvormende tafel wordt de gebruikelijke 1e tussenrapportage vervangen door de notitie ‘Financiële update 2024’. De Financiële update is ter informatie voor de raad, zij hoeft hier geen besluit op te nemen. Daarnaast wordt de raad gevraagd om de verwachte uitkering uit het gemeentefonds voor 2024 te verlagen met € 336.297,- en om de aangepaste inkomsten en uitgaven volgens de decembercirculaire 2023 goed te keuren. In de jaarstukken leggen b en w financiële verantwoording af over wat de gemeente heeft gedaan, welke inkomsten en uitgaven de gemeente had en welke investeringen er zijn gedaan. Bronckhorst heeft het jaar afgesloten met een positief saldo van € 4,3 miljoen. De raad wordt gevraagd de jaarstukken vast te stellen.

Tafel 3 Perspectiefnota 2025-2028 Bronckhorst  *  

20.50 - 22.25 uur

Tijdens deze beeldvormende tafel kunnen de raadsleden vragen stellen over de perspectiefnota. Deze geeft een richting voor de gemeentelijke begroting 2025-2028 en duidelijkheid over het meerjarenbeeld. In de perspectiefnota staan beleidsvoorstellen voor extra kosten (€ 988.000 nadelig) en de autonome ontwikkelingen (€ 489.000 nadelig). Maar de inhoud van deze perspectiefnota is vooral het resultaat van een traject om verwachte tekorten vanaf 2026 voor te zijn met (taakstellende) beleidsmaatregelen. B en w vragen de raad om in te stemmen met de voorgestelde beleidswijzigingen, de verwerking van autonome ontwikkelingen en extra budgetten, en de richtlijnen voor een sluitende meerjarenbegroting vanaf 2027.

Op www.bronckhorst.nl/gemeenteraad staat de complete agenda met bijbehorende stukken. 

Je stem laten horen 

Staat er een * achter het onderwerp dan is het mogelijk om in te spreken tijdens het tafelgesprek. Hiervoor geldt een aantal regels, zo krijg je maximaal 3 minuten spreektijd. Wil je inspreken, meld je hiervoor dan aan bij de griffie via het aanmeldformulier op www.bronckhorst.nl/gemeenteraad. Dit kan ook telefonisch via (0575) 75 02 50 of per mail via griffie@bronckhorst.nl. Dit kan tot uiterlijk dinsdag voor de Politieke Avond.  

Volg de Bronckhorster Politieke Avond live

Wil je de raadsvergadering live meekijken vanuit huis? Vergaderingen zijn ook achteraf terug te kijken.

Bekijk de vergadering