Ruimtelijke visie woningbouwlocatie Hiddinks Weide

B en w besloten op 9 april 2024 om de ruimtelijke visie voor woningbouw aan de Hiddinkdijk in Hengelo (Gld) voor te leggen aan de gemeenteraad voor wensen en bedenkingen. In het voortraject zijn omwonenden op meerdere momenten gehoord en zijn de nodige onderzoeken gedaan. De inbreng van omwonenden en de uitkomsten van de onderzoeken leiden tot een goede ruimtelijke visie voor een mooie toekomstbestendige wijk. Er vond een extra wateronderzoek plaats naar het watersysteem bij extreme buien die zich eens in de 100 of eens in de 1000 jaar kunnen voordoen. De uitkomst daarvan is dat wij deze wijk klimaatadaptief kunnen ontwikkelen. Dit onderzoeksrapport is ook besproken met het Waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap en de gemeente concluderen dat onder de huidige omstandigheden het project verder uitgewerkt kan worden. Ook hebben we na een heroverweging een tweede ontsluitingsweg aangebracht in het plan.
De concept ruimtelijke visie van de woningbouwlocatie wordt voorgelegd aan de raad. Nadat de raad zijn wensen en bedenkingen heeft gegeven zullen deze betrokken worden bij de definitieve ruimtelijke visie die b en w vervolgens zullen vaststellen.  

Naam plangebied: Hiddinks Weide 

Tot nu toe gebruikten we de naam Hiddinkdijk om de locatie van het plangebied aan te duiden. Dit is de straatnaam waar het perceel grond aan ligt. De nieuwe naam voor het plangebied is geworden Hiddinks Weide, deze naam zullen we vanaf nu gebruiken.  

Participatie en reageren

Op 31 oktober 2023 konden de om- en aanwonenden tijdens een informatie-inloop de tweede versie van het ruimtelijk raamwerk (als basis voor de uit te werken visie) van woningbouwlocatie Hiddinkdijk bekijken en zich laten informeren over de onderzoeken die waren uitgevoerd om de haalbaarheid van de locatie te bepalen. De onderzoeksdocumenten kunt u onderaan deze pagina bekijken. In deze video vertellen wij over de aanpassingen in de 2e versie van de ruimtelijke visie op basis van de ideeën en reacties die we op de bewonersavond van 27 maart hebben opgehaald. 

De omwonenden konden tot 15 november reageren op dit concept ruimtelijk raamwerk en de onderzoeken. De reacties zijn gebruikt om de kwaliteit van de ruimtelijke visie verhogen, rekening houdend met de bijzonderheden en waardevolle elementen in het gebied. Alle reacties hebben wij gebundeld in deze reactienotitie. Belangrijk: de reacties zijn geen formele bezwaren of zienswijzen, want er is nog geen besluit over de ruimtelijke visie genomen.

Nadat de ruimtelijke visie is vastgesteld door b en w, gaat de ontwikkelaar aan de slag met het maken van een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp met een verkaveling. Dan zal er ook weer participatie plaatsvinden. Het initiatief en organisatie daarvan ligt bij ontwikkelaar uiteraard in samenwerking met de gemeente. Daarover worden belanghebbenden, zowel omwonenden als toekomstige bewoners, door de ontwikkelaar over geïnformeerd. 

Besluitvorming ruimtelijke visie en haalbaarheid locatie

Voordat b en w besluiten over de ruimtelijke visie en de haalbaarheid van de locatie, vragen zij de gemeenteraad naar zijn wensen en bedenkingen op het concept van de ruimtelijke visie. Dit moment zou in december 2023 zijn, maar is op 30 oktober uitgesteld, omdat we nog een extra onderzoek laten doen naar de effecten van de pas gepubliceerde klimaatscenario’s van het KNMI. Dit is vooral voor de waterhuishouding belangrijk. Het zijn belangrijke nieuwe inzichten waar wij rekening mee moeten houden in toekomstige ruimtelijke plannen. Op basis van alle reacties en de onderzoeken inclusief het extra water/klimaatonderzoek nemen b en w een besluit over de haalbaarheid van woningbouwontwikkeling Hiddinkdijk. Ook dit besluit wordt dus later genomen dan gepland. Zodra de nieuwe planning van de besluitvorming beschikbaar is, maken we deze hier bekend. 

Voortgang haalbaarheidsfase locatie

 1. Afgerond: Afgerond

  - Startnotitie
  - Kennismaking/buurtgesprekken
  - 1e aanzet ruimtelijke visie
  - Meedenkavond ruimtelijke visie buurt
  - Onderzoeken
  - 2e versie ruimtelijke visie 
  - Terugkoppeling buurt en reacties verzamelen op 2e versie raamwerk
  - Extra onderzoek effect klimaatscenario’s KNMI

 2. Nog te doen: Nog te doen

  - Wensen/bedenkingen gemeenteraad (mei/juni)
  - 3e en definitieve versie ruimtelijke visie
  - besluit b en w ruimtelijke visie en haalbaarheid locatie (juni)

Verslagen en presentaties bewonersavonden

Stedenbouwkundige Sandra van Dijk gaf op de bewonersavond van 27 maart 2023 een presentatie over de eerste aanzet van de ruimtelijke visie locatie Hiddinkdijk. Deze presentatie kunt u in dit filmpje terugkijken. Het verslag van deze avond staat bij de bijlagen.

Op 14 november en 19 december 2022 vonden buurtgesprekken plaats met de aanwonenden van de woningbouwlocatie Hengelo. De verslagen vindt u bij de bijlagen.

Startnotitie uitbreidingslocatie Hengelo

B en w hebben op 19 juli 2022 de startnotitie voor de woningbouwlocatie in Hengelo vastgesteld. De startnotitie staat onderaan deze pagina bij de bijlagen. Een startnotitie is een document vanuit de gemeente voor ontwikkelaars dat op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie beschrijft. Het zijn de kaders voor de gesprekken die de gemeente vanuit haar regierol voert met de ontwikkelaars. De startnotitie is nog geen concrete invulling van de woningen op de locaties. De stappen voor concrete invulling, zoals het maken van een ruimtelijke visie en vervolgens een locatiepaspoort volgen nog er zullen zeker nog zaken (ook uit de startnotities) gaan veranderen.