Met het ‘Bronckhorster beleidskader voor windenergie’ zijn de lokale spelregels voor windenergie vastgelegd. Dit beleidskader is de uitkomst van een uitgebreid proces met inwoners, experts en organisaties. Spelregels zijn eisen aan de maximale tiphoogte van windmolens (150 meter), de afstand tot dorpen, lokaal eigenaarschap en maatwerk voor omwonenden van een eventueel windpark. Het gebied Eldrik is aangewezen als eventueel toekomstig potentiegebied voor windenergie.

De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor een duurzame energievoorziening, maar kiest er voor om terughoudend te zijn en maar één windpark in de toekomst te overwegen, onder strenge voorwaarden. Onderzoek toont aan dat Eldrik in potentie aan de voorwaarden kan voldoen en dat hier zo min mogelijk mensen mogelijke hinder ondervinden van windmolens.

Tot uiterlijk 1 april 2024 verleent Bronckhorst geen medewerking aan windinitiatieven. Alle andere gebieden in de gemeente zijn uitgesloten van windmolens met een as-hoogte groter dan 25 meter.

Input breed opgehaald

Eind 2020 nodigden we alle huishoudens van Bronckhorst uit om mee te doen aan een enquête over windenergie. Het onafhankelijke onderzoeksbureau het PON&Telos voerde daarnaast verdiepende gesprekken met verschillende Bronckhorster organisaties.

  •   Het onafhankelijke onderzoeksbureau het PON&Telos heeft de gegevens in een verslag verwerkt.
  •   Het PON praat u in deze video op YouTube(externe link) bij over de uitkomsten van de enquête en de interviews.

Tijdens online bijeenkomsten spraken experts en (ervarings)deskundigen over de thema’s participatie, gezondheid en landschap. De opnames en achtergrondinformatie staan op onderstaande pagina’s.

Adviesbureau Over Morgen gaf tijdens een masterclass uitleg over de Bronckhorster energiemix voor 2030. Op de pagina 'Energiemix' lees je daar alles over.

Duidelijkheid en houvast

De nieuwe inzichten, lokale aandachtspunten en geuite zorgen zijn in het beleidskader voor windenergie verwerkt. Het kader schept duidelijkheid en houvast, mocht er in de toekomst een aanvraag komen. Het wijst mogelijke initiatiefnemers op hun verantwoordelijkheden.