Samen aan de slag in de Bloemenbuurt: bestaande woningen duurzaam en energiezuinig maken én een klimaatbestendige en groene leefomgeving. Zo wordt de Bloemenbuurt een wijk van de toekomst!

In vier straten in de Bloemenbuurt zijn ProWonen en de gemeente al bezig met het toekomstbestendig maken van woningen en openbare ruimte. De gemeente wil hier een vervolg aan geven voor de gehele Bloemenbuurt.

ProWonen investeert fors in de woningen in Dahlia-, Zonnebloem-, Zinnia- en Asterstraat in Zelhem door de woningen te verduurzamen. De gemeente Bronckhorst sluit daarbij aan en knapt deze straten op om zo de leefbaarheid en samenhang in de wijk te versterken. Voor de uitvoering is een bedrag van € 550.000,- uitgetrokken.

Reconstructie openbare ruimte

Wat gaat er gebeuren?

De riolering en de bestrating worden vervangen, omdat beide in een slechte staat zijn. Ook wordt een tweede riool aangelegd voor de aparte afvoer van regenwater. Dat zal voor de Dahlia-, Zonnebloem- en Zinniastraat in 2022/2023 zijn. De Asterstraat komt later aan de beurt.

Definitief ontwerp bestrating naar aanleiding van reacties

Voor de drie straten zijn er twee ontwerpen uitgewerkt voor de bestrating en inrichting: één ontwerp met relatief veel parkeervakken en weinig groenstroken en één ontwerp met relatief veel groenstroken en minder parkeervakken. De reacties van de bewoners waren belangrijk in de keuze.

Naar aanleiding van de reacties is gekozen voor het ontwerp met zoveel mogelijk parkeren en zijn er diverse aanpassingen op dat eerste ontwerp gedaan. Het aangepaste ontwerp is vervolgens besproken met de klankbordgroep die bestaat uit afgevaardigden van iedere straat.

Het definitieve ontwerp vindt u onderaan deze pagina in de bijlagen.

Uitgangspunten bij ontwerpkeuzen

Bij het ontwerp hanteerden we onderstaande uitgangspunten

  • De huidige situatie is erg versteend, verouderd en het parkeren is ongeorganiseerd.
  • Het 1-richtingsverkeer blijft en voor de parkeernorm is 1,4 parkeervak per woning aangehouden.
  • Er is gekozen voor langsparkeren i.p.v. schuinparkeren. Met langsparkeren kunnen we effectiever ontwerpen, er komt meer ruimte voor parkeren beschikbaar. Zie hiervoor ook de extra variant die we hebben gemaakt voor de Zonnebloemstraat.
  • Voor het berekenen van het aantal parkeervakken is, conform de norm, wel gebruikt gemaakt van standaardafmetingen voor parkeervakken.
  • Er is gekozen voor een zogenoemde oprijband als opsluiting van de rijbaan. (Zie de afbeeldingen bij de bijlagen hieronder) Een alternatief is de trottoirband. We hebben voor een oprijband gekozen omdat daardoor meer ruimte voor parkeren beschikbaar is. Een oprijband komt tussen de parkeervakken en de rijbaan. Een trottoirband komt tussen het parkeren en het trottoir. Een oprijband zorgt voor een visuele versmalling van de rijbaan, ook als er geen auto’s geparkeerd zijn. Dit zorgt voor meer snelheidsremming. Nadeel van een oprijband is wel dat auto’s op gelijke hoogte komen met het trottoir, waardoor auto’s eenvoudiger op het trottoir geparkeerd kunnen worden. Dit foutparkeren is natuurlijk niet gewenst. Een oprijband pas volgens ons beter in een woonstraat, dit oogt “vriendelijker”.

Planning

NTP uit Zevenaar gaat beginnen met herinrichting van de Bloemenbuurt in Zelhem.

We starten met fase 1

We starten op 21 november met fase 1: Papaverstraat en Dahliastraat. Het gaat om het deel tussen kruising Cosmeastraat – Papaverstraat t/m kruising Dahliastraat – Papaverstraat. We verwijderen de bestaande verharding, vervangen het riool, leggen hemelwaterriool aan en voorzien de straat van nieuwe inrichting en bestrating.

Volgende fasen

Op onderstaande kaart ziet u hoe de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd en in welke periode.

Wat gaan4 we doen?

  • Aanpassing riool Papaverstraat en stukje Cosmeastraat. We vervangen het riool in de Papaverstraat (vanaf de Zinniastraat tot de Cosmeastraat) en Cosmeastraat van Papaverstraat tot Toonkweg. Waar een wadi wordt gemaakt. Ook leggen we daar een extra riool aan voor de afvoer van regenwater.
  • Herinrichting Dahliastraat, Zonnebloemstraat, Zinniastraat en Papaverstraat.

Zie tekeningen en ontwerp in onderstaande bijlage(n).

Duurzaamheidssubsidie

Woningeigenaren van de Bloemenbuurt in Zelhem kunnen nu tot 75% subsidie krijgen als zij in actie komen en een labelsprong maken met hun huis. Dit is mogelijk door een rijkssubsidie die de gemeente voor deze buurt heeft aangevraagd. Zo kan een woning eenvoudig duurzaam en energieneutraal worden en kan op de energiekosten worden bespaard.

De subsidie kan worden aangevraagd voor verduurzaming van de woning. Denk aan het aanbrengen van isolatie, dubbel glas, warmtepompen en zonnepanelen. Ook het nemen van kleine energiebesparende maatregelen zoals tochtstrippen, radiatorfolie, LED lampen en energiezuinige apparatuur valt onder de subsidiemogelijkheden. Voorwaarde is wel dat de woning minimaal een label B registratie krijgt of drie labels verbetert. Naast subsidie voor energiemaatregelen is er een kleinere subsidie beschikbaar voor het levensloopbestendig maken van de woning, voor afkoppeling van regenwater, het verwijderen van asbest van daken en het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Aanvragen Duurzaamheidssubsidie op de website van Agem(externe link)

Voor de Bloemenbuurt is een bedrag van 1,1 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over 10 jaar. Daarnaast financieren de provincie en de gemeente ook een deel. De bedoeling is dat er voor 2,2 miljoen euro aan maatregelen wordt genomen in zeker 250 woningen van de ongeveer 440 particuliere woningen in de hele Bloemenbuurt.

De buurt in actie

De Bloemenbuurt Zelhem is Wijk van de Toekomst: duurzaam wonen in een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. De bewoners, de buurtwerpgroep, diverse lokale en regionale partners, ProWonen en de gemeente werken hier samen aan. De ervaringen die hiermee opgedaan worden, dienen als voorbeeld voor andere buurten in de gemeente.

Meer lezen over de samenwerking, inspirerende voorbeelden en handige tips? Kijk dan op www.Op-Morgen.nl/Bloemenbuurt(externe link).

Op Morgen, voor ons klimaat

Op Morgen is een platform waar we onze krachten bundelen voor een beter klimaat. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst. Op Morgen is voor iedereen die groen, duurzaam en toekomstbestendig denkt en vooral ook doet!

Op morgen, voor ons klimaat