Bouw en verbouwing, welstand

Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien;
  • welke materialen er gebruikt worden;
  • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;
  • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

Deze criteria liggen vast in de Welstandsnota. Aan de hand van de aard van de verschillende bouwwerken en gebiedstypen is in deze nota duidelijk omschreven wat wel en niet kan in de gemeente Bronckhorst.

De welstandsnota bekijken

Vergaderingen welstand

De welstandscommissie vergadert in principe elke twee weken. Zij bespreken de voorliggende plannen met elkaar. De aanvrager van de omgevingsvergunning is hierbij meestal ook aanwezig. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Goed om te weten

Hoe komt het welstandsadvies tot stand?

De secretaris van de welstandscommissie (rayonarchitect) behandelt één keer in de veertien dagen samen met een ambtenaar van de gemeente de bij de gemeente Bronckhorst ingediende bouwplannen. Een groot deel wordt door de rayonarchitect namens de commissie afgehandeld.De plannen voor de grote bouwprojecten, of plannen waarbij niet direct duidelijk is hoe geadviseerd moet worden, worden meegenomen voor behandeling in de welstandscommissie.

Aanwezig zijn bij de bespreking van uw bouwplan?

Uiteraard bent u als indiener van het bouwplan, bij voorkeur met uw adviseur (architect, aannemer, bouwkundige) welkom bij de behandeling van het bouwplan. Wilt u bij de bespreking van uw bouwplan uw standpunten toelichten? Geef dit dan van tevoren bij ons aan via telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Vooroverleg

Het is ook mogelijk om een bouwplan voor te bespreken met de rayonarchitect. Op basis van een schetsplan overlegt u met de rayonarchitect over de criteria waar het plan aan moet voldoen en in hoeverre het moet worden aangepast. Als het plan voldoende is uitgewerkt, kan het worden aangevraagd en wordt het van een welstandsadvies voorzien. Vooroverleg kunt u aanvragen via telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Bezwaar tegen het advies

De welstandscommissie adviseert aan het college van b en w. Dit college beslist vervolgens over de bouwaanvraag. Formeel kunt u daarom niet tegen het welstandsadvies, maar wel tegen de beslissing van de gemeente bezwaar maken. Bent u het niet eens bent met het advies van de commissie dan kunt u natuurlijk een afspraak maken de rayonarchitect. Ook kunt u de commissie verzoeken het advies op basis van uw argumenten nog eens te overwegen.