Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Overleg in elk geval als u wilt gaan (ver)bouwen vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.

Van idee tot realisatie bij bouwen

De volgende stappen doorloopt u vanaf het eerste idee tot aan realisatie van uw plannen.

Stap 1) Bouwidee

Inventariseer eerst wat u wilt, bijvoorbeeld welke ruimten/bouwwerken heb ik nodig. U kunt zelf informatie verzamelen. Zo kunt u:

Voor complexere projecten is het zeker aan te raden een deskundige in de arm te nemen zoals een architect, aannemer, adviesbureau, enz.

Stap 2) Overleg gemeente

Zodra u weet wat u exact wilt kunt u een afspraak maken bij de gemeente of het omgevingsloket bezoeken. Onderwerpen die behandeld worden tijdens het gesprek met de gemeente zijn onder andere:

 • vergunningvrij bouwen
 • bestemmingsplan
 • welstandsregels
 • technische regels (Bouwbesluit, -verordening)
 • stikstofberekening
 • andere omgevingsvergunningplichtige activiteiten (aanleggen, brandveilig gebruik, wijziging monument of milieu inrichting,
 • slopen, lozen, maken inrit, kappen, maken handelsreclame, enz.)
 • burenrecht (beplanting, gemeenschappelijke muren, uitzicht, enz.)
 • aan te leveren gegevens (staan ook op het aanvraagformulier)
 • procedures/tijdpad
 • risico’s/kosten
 • toezicht en handhaving

Stap 3) Concept aanvraag indienen

Als u voorafgaand aan het indienen van de aanvraag wilt weten of uw plan voldoet aan de redelijke eisen van de welstand of voldoet aan het bestemmingsplan kunt u direct online een concept aanvraag indienen. Stuurt u hierbij in elk geval mee een: situatietekening, plattegronden, gevels, foto’s en de te gebruiken kleuren / materialen. In overleg met de gemeente kunt u deze stap eventueel overslaan.

Stap 4) Aanvraag indienen

Via Omgevingsloket online kunt u vervolgens de omgevingsvergunning aanvragen. Gebruik hiervoor uw DigiD of als bedrijf eHerkenning.

Online vergunningaanvraag doen via Omgevingloket online(externe link)

Stap 5) Start- en gereedmelding bouw

Bij de start van de bouw en als u klaar bent met het bouwwerk, moet u dit melden bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden. U kunt de start- en gereedmelding van de bouw direct online doorgeven via het formulier 'Melding start/gereed bouw'.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning verschillen per aanvraag, de bedragen kunt u bekijken in de tarieventabel van de legesverordening.

Hoe lang het duurt

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege. De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Goed om te weten

Ontvangen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen publiceren wij officieel op www.officielebekendmakingen.nl(externe link). Op onze gemeentepagina’s in huis-aan-huisblad Contact vindt u wekelijks een korte opsomming hiervan. De lopende procedures vindt u op het totaaloverzicht van onze digitale bekendmakingen(externe link).