Uitwerking proef eenrichtingswegen gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel

Provincie Gelderland en gemeente Bronckhorst gaan op de Wehlsedijk en op de Hummeloseweg een eenrichtingsweg instellen. Deze maatregel wordt eerst als 1-jarige proef uitgevoerd. Dit moet de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kom van Laag- Keppel verbeteren. Als deze proef na 1 jaar goed blijkt te werken, wordt de maatregel definitief. De plannen gaan over de provinciale weg N814, de Hummeloseweg in Laag-Keppel en het onderliggende gemeentelijke wegennet van Bronckhorst.

Opzet proef eenrichtingswegen

Op zowel de Wehlsedijk (provinciale weg) en de Hummeloseweg (gemeentelijke weg) wordt een eenrichtingsweg ingesteld. Op de Wehlsedijk wordt deze ingesteld vanaf het Heggenveld tot het Toeristisch Overstap Punt (TOP). Op de Hummeloseweg wordt de éénrichting ingesteld vanaf Jan de Jagerlaan tot aan de Hessenweg. Op de Hummeloseweg tussen N317 en Jan de Jagerlaan kan verkeer in beide richtingen blijven rijden. Dat geldt ook voor de Dorpsstraat in Laag-Keppel.

Met de invoering van de 2 éénrichtingswegen neemt het verkeer op de IJsselweg / Jonker Emilweg en Eldrikseweg waarschijnlijk toe. Dit kan tot verkeersonveilige situaties leiden. Wij willen als beheerder van deze weg daarom een landbouwsluis op de IJsselweg aanleggen om het gebruik van de weg te verminderen en de weg daarmee veilig te houden. Hierbij houden wij rekening met de bereikbaarheid van de camping Siebieverden op de IJsselweg.

Proef van 1 jaar 

De proef met de eenrichtingsweg op de Wehlsedijk in combinatie met een eenrichtingsweg op de Hummeloseweg is in ieder geval 1 jaar. Als na dit jaar deze oplossingsrichting goed werkt, dan blijft de situatie zo.

Start in 2025

Provincie en gemeente willen zo snel mogelijk met de proeven van de eenrichtingswegen starten. De verkeersonveiligheid op de Dorpsstraat neemt de laatste tijd weer sterk toe door meer verkeer en onveilig weggedrag. Het instellen van de éénrichtingswegen kan niet eerder dan het 2e kwartaal van 2025, wegens werkzaamheden op diverse gemeentelijke- en provinciale wegen in de omgeving en groot onderhoud aan de bruggen over de Oude IJssel ter hoogte van Laag-Keppel en Hoog-Keppel. Ook moeten er nog verkeersbesluiten genomen worden over het instellen van de éénrichtingswegen en de landbouwsluis in de IJsselweg. Pas als deze onherroepelijk zijn kan de inrichting plaatsvinden. Ondertussen kijken gemeente en provincie of in de tussentijd maatregen noodzakelijk zijn om de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de Dorpsstraat en Hummeloseweg te kunnen waarborgen.
 

Uitgebreider onderzoek nodig voor maatregelen gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel

Op 4 maart vond het bestuurlijk overleg plaats over de gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel Hummelo met bestuurders van gemeente Bronckhorst, Zevenaar, Doetinchem en provincie Gelderland. Hierin werd gesproken over mogelijke maatregelen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Daarvoor is in 2023 een proef met landbouwsluizen uitgevoerd. Tijdens het bestuurlijk overleg bleek er geen eenduidige oplossingsrichting te zijn. Daarom is besloten om nog 2 alternatieve oplossingsrichtingen te gaan onderzoeken. De klankbordgroep Hummelo/Laag-Keppel is hier ook van op de hoogte gesteld. 

De 2 alternatieven die verder onderzocht gaan worden: 

 • Eenrichtingsweg op de Wehlsedijk in combinatie met een eenrichtingsweg op de Hummeloseweg
 • Een knip in de Hummeloseweg, waardoor verkeer geen doorgang meer heeft op deze weg.

Daarnaast is ook nog steeds het alternatief van een landbouwsluis bij de Wehlsedijk in beeld als mogelijke maatregel. De landbouwsluis bij de Keppelseweg is volgens de uitkomsten van het onderzoek geen geschikte maatregel gebleken. Ook de doortrekking van de Sliekstraat ziet provincie Gelderland niet als een op zichzelf staande oplossing voor de problematiek in Laag-Keppel. 

Resultaten tellingen en belevingsonderzoek bekend

In 2023 voerde provincie Gelderland een proef uit in dit gebied met twee tijdelijke landbouwsluizen. We wilden inzichtelijk krijgen wat de afsluiting van de N814 betekent voor gebruikers van de weg, bewoners en ondernemers in het gebied. Dit onderzoek was naast verkeerstellingen in de praktijk. Onafhankelijk onderzoeksbureau Moventem voerde het onderzoek uit. De resultaten van de metingen en het belevingsonderzoek zijn bekend en verwerkt in een rapport. Belangrijk: Het rapport bevat alleen resultaten en geen adviezen over mogelijke maatregelen in het gebied. Uit de resultaten blijkt dat de vooraf gestelde prognoses uit het verkeersmodel juist waren. Door de tijdelijke sluizen was er een afname in het verkeer op de Dorpsstraat en de Hummeloseweg, maar een toename van verkeer op enkele omliggende wegen. Die toename zorgde regelmatig voor overlast voor weggebruikers en omwonenden blijkt uit het belevingsonderzoek.    
 
Het volledige rapport ‘Analyse metingen proef landbouwsluizen’ en de resultaten van het belevingsonderzoek staan bij de bijlagen. Uitgebreide informatie over het project kunt u vinden op www.gelderland.nl/N814

Klankbordgroep

Op 12 april 2022 overhandigde de klankbordgroep zijn advies aan provincie en gemeente.

De oplossing bestaat uit drie onderdelen

 • Onderdeel Laag-Keppel en Hummelo
  Voor het doorgaand verkeer sluiten wij de op- en afrit op de rotonde tussen Laag-Keppel en Hummelo richting Laag-Keppel af. Er kan dus geen verkeer meer van de N314 naar Laag-Keppel of van Laag-Keppel naar de N314. Er komen aanpassingen, zodat lokaal verkeer tussen Laag-Keppel en Hummelo en vice versa mogelijk blijft. Hiervoor gaan we de fietsoversteek gebruiken. Uiteraard gebeurt de inrichting op een manier die ook veilig is voor de fietsers.  
   
 • Onderdeel Laag-Keppel en Eldrik
  Wij sluiten de N814 tussen Laag-Keppel en Eldrik af voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van landbouwverkeer. Dit gebeurt via een landbouwsluis, die ofwel direct na de TOP of ter hoogte van de gemeentegrens met Doetinchem komt. De definitieve plek gaan we via proefplaatsingen bepalen. De uitkomst kan ook nog zijn dat we besluiten dat er geen landbouwsluis komt.
   
 • Onderdeel Zomerweg in Achter-Drempt
  Naar verwachting gaat er tussen de N317 bij Doesburg en de N314 (Hummelo – Toldijk) meer verkeer rijden over de Zomerweg. Dat vraagt om het herinrichten van de Zomerweg voor het verbeteren van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de bebouwde kom van Achter-Drempt.

Gebiedsgerichte aanpak

Provincie Gelderland en gemeente Bronckhorst stelden een gebiedsgerichte aanpak voor om de impasse rond de aanpak op de provinciale en gemeentelijke weg te doorbreken. De klankbordgroep kreeg alle ruimte om met voorstellen te komen. Gemeente en provincie leverden ontbrekende informatie over verkeerscijfers aan, lieten zien wat de gevolgen waren van de voorgestelde oplossingen op andere wegen en maakten schetsontwerpen om de klankbordgroep inzicht te geven in de ruimtelijke impact van aangedragen oplossingen.  

Projectgroep

Medewerkers van de gemeente en de provincie vormen samen een projectgroep. De gemeente verzorgt het omgevingsmanagement en is aanspreekpunt. De provincie Gelderland doet de aansturing van het project. Actuele info over het project vindt u op de website van provincie Gelderland.

Omgevingsmanager

Woont u in het gebied? Voor vragen kunt u ook terecht bij Peter van der Meulen, omgevingsmanager, p.vandermeulen@bronckhorst.nl