De gemeente moet hulp, zorg en ondersteuning geven aan jeugdigen en ouders die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bij problemen met opgroeien of opvoeden die ze niet zelf kunnen oplossen. We onderscheiden hierin hulp op het gebied van persoonlijke verzorging, begeleiding, verblijf in een instelling en pleegzorg. Onder het kopje 'Goed om te weten' leest u meer over deze onderwerpen.

Stel uw vraag

U kunt met uw vragen terecht bij één van de sociale teams. U kunt uw vraag op verschillende manieren stellen.

Naar de contactmogelijkheden

Hoe het werkt

 • In een gesprek bekijkt u samen met de consulent wat voor u de beste oplossing is. Misschien kunt u zelf een oplossing regelen, of kunnen mensen in uw omgeving u helpen. Als de oplossing een voorziening is, dan geldt uw melding als een aanvraag voor die voorziening.
 • U ontvangt thuis een beschikking (brief) met de toekenning of afwijzing van uw aanvraag.
 • Algemene hulp kunt u meestal meteen krijgen. Hebt u een aanvraag voor specifieke hulp gedaan? Dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt over het algemeen nooit langer dan 8 weken.

Spoed?

In het geval van een crisis met uw kind kunt u ook contact opnemen met Jeugdbescherming Gelderland, telefoonnummer (0800) 99 555 99. Is ook kindermishandeling aan de orde, dan kunt u contact opnemen met Veilig thuis Noord Oost Gelderland, telefoonnummer (0800) 20 00. Dit nummer kunt u ook bellen bij andere vormen van huiselijk geweld.

Soort hulp

De gemeente kan op 2 manieren jeugdhulp bieden: op eigen initiatief of na een melding. De gemeente kan uw kind of u, als ouder, verschillende soorten hulp geven. Dit kan algemene hulp zijn, die u direct kunt krijgen. Maar dit kan ook specifieke hulp zijn, waarvoor u eerst een aanvraag moet doen. De gemeente beslist of u de specifieke hulp krijgt.

Persoonsgebonden budget

In bepaalde gevallen kunt u een persoonsgebonden budget krijgen. U kunt de specifieke hulp dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

Keuze zorgaanbieder

In de meeste gevallen heeft u de mogelijkheid om zelf een zorgaanbieder te kiezen uit de gecontracteerde zorgaanbieders. De gemeente sluit alleen een contract af met een zorgaanbieder als deze aan alle kwaliteitsvoorwaarden voldoet.

Goed om te weten

Persoonlijke verzorging 

Voor kinderen tot 18 jaar die zichzelf niet of onvoldoende kunnen verzorgen. Bijvoorbeeld bij het:

 • Wassen, tandenpoetsen en scheren
 • Aan- en uitkleden of het aanbrengen van prothesen
 • Eten en drinken of medicijnen innemen
 • Naar het toilet gaan (aanleggen van een urinaal, verwisselen van incontinentiemateriaal)
 • Wisselen van lighouding of zithouding

Iemand anders doet dit dan voor ze. Waar mogelijk leert uw kind om dit zelf te doen. 

Begeleiding en verblijf in een instelling

Begeleiding

Voor kinderen tot 18 jaar die niet of onvoldoende met hun beperking of aandoening kunnen omgaan. Het doel is dat uw kind met individuele of groepsbegeleiding zoveel mogelijk zelfstandig wordt. De begeleiding kan zich ook richten op de andere gezinsleden. Of op het dagelijks reizen naar de dagbesteding. Begeleiding is vaak onderdeel van een pakket aan jeugdhulp.

Verblijf in een instelling 

Voor kinderen tot 18 jaar met een beperking, aandoening of stoornis. De gemeente regelt tijdelijke hulp en zorg in een instelling. De instelling is een beschermde woonomgeving waar altijd begeleiding is. 

Voorwaarden begeleiding of verblijf in een instelling

Uw kind kan in aanmerking komen voor begeleiding of verblijf in een instelling wanneer er sprake is van:

 • Problemen bij opgroeien of opvoeden
 • Een (licht) verstandelijke beperking
 • Een zintuiglijke beperking (zoals doof- of blindheid)
 • Een lichamelijke beperking
 • Een somatische aandoening (zoals een chronische ziekte)
 • Een psychische aandoening of stoornis

Pleegzorg 

Voor kinderen tot 18 jaar die niet meer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente zorgt voor pleegouders waar uw kind gaat wonen. Dit kan ook alleen in weekenden, in vakanties of overdag zijn. De pleegouders verzorgen dan uw kind en voeden uw zoon of dochter op. Uw kind blijft bij de pleegouders zolang dat nodig is.

Pleegzorg: vrijwillig of via de rechter

 • Bij vrijwillige pleegzorg overlegt u samen met uw kind en hulpverleners of uw kind bij pleegouders gaat wonen
 • Als de rechter bepaalt dat pleegzorg nodig is, is uw toestemming niet altijd nodig. De rechter bepaalt hoelang uw kind bij de pleegouders blijft

Extra informatie

Jeugdhulp via uw zorgverzekeraar

In de volgende gevallen regelt u de jeugdhulp niet via de gemeente, maar via uw zorgverzekeraar:

 • Als de persoonlijke verzorging van uw kind te maken heeft met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. De kinderverpleegkundige kan dit voor u in gang zetten.  Denk hierbij aan persoonlijke verzorging van uw kind die te maken heeft met: 
  • medische zorg
  • het leren omgaan met een aandoening of een beperking
  • het voorkomen dat een aandoening of een beperking erger wordt
  • het voorkomen van een aandoening of een beperking waar uw kind een hoog risico op heeft
 • Als uw kind levenslang intensieve zorg in een instelling nodig heeft