Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar door ons erop te wijzen, kunnen we ervan leren om het in de toekomst beter te doen.

Vertrouwenspersoon Jaap Blok

Jaap Blok is onafhankelijk vertrouwenspersoon voor de inwoners. U kunt terecht bij Jaap Blok voor informatie, nog voordat u een klacht indient. Hij kan u adviseren en wegwijs maken in de procedures en behandeling van klachten en bezwaren. Jaap Blok is te bereiken op 06 22 21 70 53 en email: ovpbronckhorst@tutanota.com.

Waarover kunt u o.a. een klacht indienen?

U kunt onder andere een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen

Klacht indienen over de gemeente Bronckhorst (optioneel met DigiD)

Woont u in het buitenland en heeft u een eID? Gebruikt u dan het formulier 'Klacht indienen (met eID)' om uw klacht over de gemeente Bronckhorst in te dienen.

Hoe werkt het?

  1. u dient uw klacht schriftelijk in bij de gemeente
  2. de gemeente zal uw klacht eerst in onderling overleg met u proberen op te lossen. Lukt dat niet dan kijken de interne klachtenbehandelaars van de gemeente naar uw klacht. U krijgt de gelegenheid uw klacht toe te lichten
  3. u krijgt van de gemeente schriftelijk bericht over de uitkomst van uw klacht
  4. als u het niet eens bent met de uitkomst kunt u uw klacht onder de aandacht brengen bij de Nationale Ombudsman, Postbus 93122 2509 AC Den Haag. Voor informatie over de Nationale Ombudsman zie: www.nationaleombudsman.nl(externe link).

De gemeente handelt een klacht meestal binnen 6 weken af.

Geen klacht maar wel iets melden?

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Meld het dan via de pagina 'Melding woon- en leefomgeving'. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

Jaarverslag klachtencoördinator

Een effectieve en transparante behandeling van uw klacht is belangrijk. Onderaan deze pagina vindt u in de bijlage een rapportage van de klachtencoördinator waarin een overzicht van ingediende klachten naar aantal, aard, organisatieonderdeel, doorlooptijd en conclusies & aanbevelingen worden behandeld.